دکتر فرید مسلمی پور

گرایش فیزیولوژی دام و طیور

دکتر فرید مسلمی پور

گرایش فیزیولوژی دام و طیور

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

 

اينجانب فريد مسلمي پور در سال 1358 در خانواده اي متدين در شهر آزادشهر از توابع شهرستان گنبد کاووس متولد شدم. ديپلم متوسطه را در دبيرستان سيداحمد خميني (ره) گنبد کاووس، مقاطع کارشناسي و دکتري را در دانشگاه علوم کشاورزي گرگان و کارشناسي ارشد را در دانشگاه تربيت مدرس در رشته فيزيولوژي دام کسب نمودم. از سال 1384 بورسيه هيات علمي دانشگاه گنبد کاووس بوده که از سال 1388 به صورت تمام وقت مشغول به کار می‌باشم.

زمینه های تحقیقاتی

تولیدمثل در دام

تنش گرمایی در دام و طیور

مکانیسم های هورمونی دخیل در رشد و متابولیزم

ایمنی در نوزاد جانوران اهلی

استفاده از گیاهان دارویی در پرورش طیور

مقالات ژورنال

Physiological and Growth Parameters of Fattening Lambs after Shearing under Heat Stress Conditions

Dalagh: An Iranian half-tailed sheep breed with continuous annual ovarian activity at a mid-latitude temperate region

استفاده از پروبيوتيک يا سينبيوتيک در آغوز و شير و تاثير آن بر ميزان انتقال غیرفعال ايميونوگلوبولين‌ها و شاخص‌های عملکرد و سلامت گوساله

تاثیر حرارت‌دهی کنترل شده آغوز بر جذب ایمونوگلوبولین‌ها، عملکرد و برخی شاخص‌های سلامتی در گوساله

اثر سطوح مختلف تربوتالين بر عملکرد، خصوصيات لاشه و فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي

تعیین و مقایسه ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و فراسنجه‌های تولید گاز دانه ارقام جو تجاری و بومی

بررسي تطابق روشهاي تشخیص ارگانولپتیک و کشت میکروبي ورم پستان گاوي و آزمون آنتي‌بیوگرام در شیر گله‌هاي صنعتي و سنتي

تاثیر تغذیه زودهنگام زرده تخم‌مرغ و روغن سویا بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی

استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های پرواری نژاد زل مازندران

تاثیر روش‌های مختلف از شیرگیری بر عملکرد رشد، سلامتی‌، فراسنجه‌های تخمیری شکمبه‌، خون و بازده اقتصادی گوساله‌های هلشتاین

اثر دماي آب آشامیدنی و مکمل کربنات پتاسیم بر عملکرد و شاخص هاي فیزیولوژیک گاوهاي شیرده طی تنش گرمایی

مقالات کنفرانس

Farrokhnia, R., Moslemipur, F., Maghsoudlou, Sh. and Ghanbari, F. (2015). Effect of Thyme extract on blood antibody and lymphoid organs weight of broilers. New researches in animal science, Birjand, Iran.

Farrokhnia, R., Moslemipur, F., Maghsoudlou, Sh. and Ghanbari, F. (2015). Effect of Purpurea extract on blood antibody and lymphoid organs weight of broilers. New researches in animal science, Birjand, Iran.

Aftabi, T., Moslemipur, F., Maghsoudlou, Sh., Gholamalipor Alamdari, E. (2015). The effects of black pepper powder in diet on growth performance and carcass characteristics of broiler chickens. New researches in animal science, Birjand, Iran.

Aftabi, T., Moslemipur, F., Maghsoudlou, Sh., Gholamalipor Alamdari, E. (2015). The effect of chloroform extract of Eucalyptus leaves on blood biochemical parameters of broilers. New researches in animal science, Birjand, Iran.

Sharifi Sougheh, Y., Moslemipur, F., Maghsoudlou, Sh. and Bayat Kouhsar, J. (2015). Effect of adding coriander seed and ginger root powder on immune system and populations of E.coli in  ileum of Cobb500 broilers. New researches in animal science, Birjand, Iran.

Sharifi Sougheh, Y., Moslemipur, F., Maghsoudlou, Sh. and Bayat Kouhsar, J. (2015). The effect of using coriander seed and ginger root powder in diet on growth performance and carcass traits of broilers. New researches in animal science, Birjand, Iran.

Moslemipur, F. Partovi, A. and Gharabash, A.M. (2014). Effect of intramuscular injections of dexamethasone on performance and some blood metabolites of fattening lambs. 18th federation of Asian veterinary associations congress. Singapore.

Moslemipur, F. and Vakili-saleh, F. (2014). Effect of Colostrum Controlled-Heating on Immunoglobulins Absorption, Performance and Some Health Parameters in Calf. 18th federation of Asian veterinary associations congress. Singapore.

Kor, K., Gharehbash, A., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2014). Effects of cooling system under heat stress condition on the reproduction efficiency of Holstein dairy cows in Golestan Province (Iran). Proceeding of the 6th Congress on Animal Science, Tabriz, Iran (# MG 35, Article in Persian, English abstract).

Kor, K., Gharehbash, A., Moslemipur, F. and Samiei, R.( 2014). Effects of cooling system on the milk production performance of Holstein dairy cows under heat stress condition in the Golestan Province (Iran). Proceeding of the 6th Congress on Animal Science, Tabriz, Iran (# MG 36, Article in Persian, English abstract).

Khorramaki, S., Moslemipur, F., Maghsoudlou, Sh. and Farivar, F. (2014). Effect of adding of Garlic powder and dried dill to diet on performance in early ages Broilers. Proceeding of the 6th Congress on Animal Science, Tabriz, Iran (# PN 148, Article in Persian, English abstract).

Hosseini-Nashli, S.M., Moslemipur, F., Kazemifard, M. and Mollaei-kandelousi, M.R. (2014). The effect of egg yolk as early feeding on broiler performance. Proceeding of the 6th Congress on Animal Science, Tabriz, Iran (# PN 318, Article in Persian, English abstract).

Hosseini-Nashli, S.M., Moslemipur, F. and Kazemifard, M. (2014). Early feeding with egg yolk and effect on the weight and length of the small intestine of broiler chickens. Proceeding of the 6th Congress on Animal Science, Tabriz, Iran (# MG 319, Article in Persian, English abstract).

Vali, E., Mostafaloo, Y., Bayatkouhsar J. and Moslemipur, F. (2014). Determination of degradability of Alfalfa mountainous and plain, using Nylon Bag. Proceeding of the 6th Congress on Animal Science, Tabriz, Iran (# RN 178, Article in Persian, English abstract).

Gharehbash, A.M., Ghoorchi, T. and Moslemipur, F. (2012). Comparison of efficiency of predicted weight gain (NRC system) and expected weight gain (ARC system) with actual weight gain of Dalagh and Zel breeds fattening lambs. National conference on Dalagh and Zel sheep genetic heritage preservation, Gonbad Kavoos, Iran (# 13, Article in Persian, English abstract).

Moslemipur, F., Rostami, M. and Maghsoudlou Sh. (2014). Acetic acid and ascorbic acid additions in drinking water of broiler chickens on performance, carcass traits and blood biochemicals under heat stress. The 10th Asia-Pacific poultry conference, Jeju, South Korea (#NUP1-1902).

Moslemipur, F., Vaziri-Dozein, R. (2014). Comparison of adding of cation resources to diet or drinking water on performance of broiler chickens under controlled thermal stress. The 10th Asia-Pacific poultry conference, Jeju, South Korea (#NUP1-1434).

Moslemipur, F. and Noroozi, A.A. (2014). Effect of Adding a Commercial Mixture Containing Probiotic Plus Multienzymes to Diet on Performance and Internal Organs of Broiler Chickens. The 10th Asia-Pacific poultry conference, Jeju, South Korea (#NUP1-1429).

Moslemipur, F., Khorramaki, S., Maghsoudlou, Sh. and Farivar, F. (2014). Effect of adding garlic powder and dill mill to diet on the growth performance, carcass characteristics and blood biochemical of broiler chickens. The 10th Asia-Pacific poultry conference, Jeju, South Korea (#NUP1-1876).

Musavi-khorshidi, H., Jafari-ahangari, Y. and Moslemipur, F. (2014). Effect of Transient Hypothyroidism Induction in Pubertal Roosters. The 10th Asia-Pacific poultry conference, Jeju, South Korea (#GEP1-1557).

Moslemipoor, F. and Moslemipur, F. (2014). Using pro- or synbiotic in colostrum and milk on immuniglobulins uptake, growth and health of calf. 65th annual meeting of the European association for animal production, Copenhagen, Denmark, P: 203.

Vakili-saleh, F. and Moslemipur, F. (2014). Pathogens of the milk produced by industrial and traditional dairy farms of Daland (North of Iran). 65th annual meeting of the European association for animal production, Copenhagen, Denmark, P: 203.

Moslemipur, F. (2014). Effect of shearing on performance and physiological parameters in lamb under ambient heat stress. 65th annual meeting of the European association for animal production, Copenhagen, Denmark, P: 312.

Moslemipur, F., Vakili-saleh, F., Mostafaloo, Y. and Ghorbani, R. (2014). Effects of colostrum heating on imminoglobulins absorption and performance and health of calves. 65th annual meeting of the European association for animal production, Copenhagen, Denmark, P: 355.

Moslemipur, F. (2011). Streptozotocin-Induced Diabete and Its Effects on Gonadotropins and Testosterone Secretions in Lambs. Canadian Journal of Diabetes, Proceeding of Canadian Diabetes Association professional conference and annual meeting, Toronto, Canada (#249).

Moslemipur, F. (2011). Diabetic hyperphagia in sheep occurred with hypoleptinemia. Canadian Journal of Diabetes, Proceeding of Canadian Diabetes Association professional conference and annual meeting, Toronto, Canada (#250).

Alipur, S., Khazali, H., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2011). Effect of ghrelin injection on plasma LH and testosterone concentrations in pre- and post-pubertal, food restricted rams. Proceeding of GnRH 2011, Salsburg, Austeria.

Jowkar, S., Khazali1, H., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2011). Effect of orexin injection on plasma concentration of lh and fsh in pre- and post-pubertal, food restricted ewes. Proceeding of GnRH 2011, Salsburg, Austeria.

Salarfar, Z., Khazali1, H., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2011). Effect of orexin injection on gonadotropins´ secretion in rams at different pubertal and feeding conditions. Proceeding of GnRH 2011, Salsburg, Austeria.

Moslemipur F. (2011). Diabetes did not affect secretory activity of gonadotrop axis in rams. Proceeding of GnRH 2011, Salsburg, Austeria.

Moslemipur, F. (2011). Intravenous injections of neuropeptide Y on serum concentrations of growth hormone, thyroxine and triiodothyronine, and daily food intak and milk yield in lactating goat. Proceeding of ESA-APEG 2011 conference, Perth, Australia (#221).

Moslemipur, F. (2011). Thyrotrop axis secretion in sheep was not affected by diabetes. Proceeding of ESA-APEG 2011 conference, Perth, Australia (#222).

Moslemipur, F. (2011). Biosynthesis of conjugated linoleic acid (CLA) and factors affecting it. Proceeding of Regional congress on sustained management in agriculture and natural resources, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran, pp: 712-720 (Article in Persian, English abstract).

Sheibani-Noghabi, M., Mostafaloo, Y., Moslemipur, F., Gharehbash, A.M. and Ghorbani, R. (2011). Effect of using dried tomato pomace on fiber digestion and blood metabolites in lactating cows. 3rd national congress of Holstein association of Iran, Karaj, Iran, pp: 209-212 (Article in Persian, English abstract).

Moslemipur, F. (2011). Study of shearing effect on performance and respiratory activity of fattening Dalagh lambs under heat stress. Proceeding of 1st seminar on livestock and poultry production in tropical regions, University of Bahonar, Kerman, Iran, pp: 676-681 (Article in Persian, English abstract).

Hassani1, S.R., Jafari-Ahangari, Y., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2011). The relationship thyroid and progesterone hormones levels of Dallagh ewes with ambient temperature and photoperiod in 36° north latitude. Proceeding of 5th national congress on new ideas in the agriculture, Khurasgan University, Isfahan, Iran (Article in Persian, English abstract).

Mahdavi-Kalateno, M., Torbatinejad, N.M, Zerehdaran, S., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2011). Growth and functional response parameters of male lambs watching a different protein supplements. Proceeding of 5th national congress on new ideas in the agriculture, Khurasgan University, Isfahan, Iran (Article in Persian, English abstract).

Mahdavi-Kalateno, M., Torbatinejad, N.M, Zerehdaran, S., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2011). The consideration of procedure of degradability and CNCPS parameter of sunflower meal. Proceeding of 5th national congress on new ideas in the agriculture, Khurasgan University, Isfahan, Iran (Article in Persian, English abstract).

Moslemipur F., Mostafaloo Y., Gharebash, A.M., Khanahmadi A.R. and Khataminejad R. (2011). Study of shearing effect on performance and respiratory activity of fattening Dalagh lambs under heat Stress. Proceeding of 1st seminar on livestock and poultry production in tropical regions, University of Bahonar, Kerman, Iran, pp: 1592-1597 (Article in Persian, English abstract).

Golzar-Adabi, Sh., Moslemipur, F., Kamali, M.A., Cooper, R.G. and Davoodi, J. (2011). The influence of dietary inclusion of propylthiouracil and different energy levels on semen traits of broilers. Proceeding of 18th European Symposium on Poultry Nutrition, Izmir, Turkey, pp: 246-249.

Moslemipur, F., Jafari-Ahangari, Y. and Hassani, S.R. (2011). Annual patterns of thyroid hormones and blood biochemicals, and their relationship with ambient conditions in Iranian Dallagh ewes. Proceeding of Young Researchers 2011 Conference, Nitra, Slovakia, pp: 168-174.

Sheybani-Noghabi, M., Moslemipur, F., Mostafaloo, Y., Gharehbash, A.M. and Ghorbani, R. (2011). Using of dried tomato pomace instead of sunflower meal on performance and fiber digestibility in lactating cows. Proceeding of Young Researchers 2011 Conference, Nitra, Slovakia, pp: 229-233.

Moslemipur, F., Mostafaloo, Y., Khanahmadi A.R., Ghorbani, R. and Vakili-Saleh, F. (2011). Determination of pathogens and anitibiogram test in milk suspected to mastitis in Daland's industrial cattle herd. Proceeding of Regional congress on sustained management in agriculture and natural resources, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran, pp: 113-121 (Article in Persian, English abstract).

Hassani, S.R., Jafari-Ahangari, Y., Moslemipur, F. and Ahmadi Hamedani, M. (2010). Relationship between Ambient Temperature and Levels of Thyroid Hormones in Dallagh Ewes During Spring in Iran. ASAP 28th Biennial Conference, Armidale, Australia. Proceeding of Australian Society of Animal Production, Vol 28, p37.

Moslemipur, F. (2010). Streptozotocin-Induced Hypoinsulinemia Caused Endocrine Changes in Male Sheep. Proceeding of Forty First Annual Conference of Endocrine Society of Australia, Sydney, Australia, (#460).

Moslemipur, F. and Golzar-Adabi, Sh. (2010). Intravenous Injections of Neuropeptide Y Caused A Hyperthyroidism in Male Goats. Proceeding of Forty First Annual Conference of Endocrine Society of Australia, Sydney, Australia, (#450).

Salarfar, Z., Khazali, H. and Moslemipur, F. (2010). Effect of Orexin on LH and FSH Secretions in Pre-and Post-Pubertal Rams Fed Restricted Diet. Proceeding of Forty First Annual Conference of Endocrine Society of Australia, Sydney, Australia, (#449).

Moslemipur, F., Ahmadi-Hamedani, M., Jafari Ahangari, Y. and Zerehdaran, S. (2010). Effect of Season on Morphology of Spermatozoa Before and After the Freezing. Proceeding of the 7th Biennial Conference for the Association of Applied Animal Andrology, Sydney, Australia.

Ahmadi Hamedani, M., Jafari Ahangari, Y. and Zerehdaran, S and Moslemipur, F. (2010). Effect of Various Concentrations of Egg Yolk on Zel Ram Semen Characteristics at 5ºC. Proceeding of the 7th Biennial Conference for the Association of Applied Animal Andrology, Sydney, Australia.

Moslemipur, F., Torbatinejad, N.M., Ghorbani, R., Hassani, S. and Rahmani, H.R. (2010). Evaluation of Synthetic Colostrum Supplement on Performance, Health and Immune Parameters in Newborn Holstein Calves. ASAP 28th Biennial Conference, Armidale, Australia. Proceeding of Australian Society of Animal Production, Vol 28, p 38.

Moslemipur, F., Ganji-Jameshouran, E. and Ghaseminejad, J. (2010). Investigating the Effect of Grain Processing and Pelleted Calf Starter with and Without Forages on Weaning Age, Weight Gain, and Feed Consumption of Male Holstein Calves. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 2160-2163 (Article in Persian, English abstract).

Moslemipur, F. (2010). Effect of Intravenous Injections of Neuropeptide Y on Plasma Concentrations of Growth Hormone, Triiodothyronine and Thyroxin, Daily Food Intake and Milk Yield in Sannan Goat. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 3769-3772 (Article in Persian, English abstract).

Alipour, Sh., Khazali, H., Moslemipour, F. (2010). The Effect of Ghrelin on LH and Testosterone Plasma Concentrations in Pre- and Pubertal Rams Fed Restricted Diet. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 4054-4057 (Article in Persian, English abstract).

Salarfar, Z., Khazali, H., Moslemipour, F. (2010). The effect of Orexin on LH and FSH Mean Plasma Concentrations in Pre-And Pubertal Rams Fed Restricted Diets. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 4149-4152 (Article in Persian, English abstract).

Hassani, S.R., Jafari Ahangari, Y., Moslemipur, F. and R. Samiei (2010). Determining the Time of Transition from Breeding Season to Anoestrus in Dallagh Ewes through Progesterone. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 3820-3823 (Article in Persian, English abstract).

Hassani, S.R., Jafari Ahangari, Y., Moslemipur, F. and R. Samiei (2010). Study of Trend of Thyroid Hormones Changes in Dallagh Ewes during Breeding Season. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 4054-4057.

Ebrahimpour, M., Shojaeyan, K., Mehri, M., Moslemipur, F. and Salari, M. (2010). The Effect of Dietary Conjugated Linoleic Acid (CLA) on Serum Lipid Variables in Broiler Chicken. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 727-730 (Article in Persian, English abstract).

Mahdavi, M., Torbatinejad, N.M., Zerehdaran, C., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2010). Comparison Degradability Parameters of Guar Meal and Comparison with other Common Meals in Animal Nutrition. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 1260-1263 (Article in Persian, English abstract).

Mahdavi, M., Torbatinejad, N.M., Zerehdaran, C., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2010). Comparison Protein Fraction of Guar Meal with Common Meals in Animal Nutrition Based on Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS). Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 1264-1267 (Article in Persian, English abstract).

Torbatinejad, N.M., Razavi, S.E., Hassani, S. and Moslemipur, F. (2010). Study on Possibility of Protein Constituents Change of Foxtail Millet Forage Affected by Biological and Sowing Date. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 2234-2237 (Article in Persian, English abstract).

Torbatinejad, N.M., Razavi, S.E., Hassani, S. and Moslemipur, F. (2010). The Effect of Fungal Culture on the Carbohydrates Constituents of Foxtail Millet Forage. Proceeding of the 4th Congress on Animal Science, Karaj, Iran. pp: 2238-2241 (Article in Persian, English abstract).

Mahdavi, M., Torbatinejad,N.M., Moslemipur, F. and Samiei, R. (2010). Evaluation of Guar Meal Replacement Potential Instead of Some Conventional Meals for Feedlot Lambs. ASAP 28th Biennial Conference, Armidale, Australia. Proceeding of Australian Society of Animal Production, Vol 28, p69.

Ganji-Jameshouran, E., Moslemipur, F. and Ghaseminejad, J. (2010). Effect of Texturized Starter Feed with or Without Forage and or Cracked Cereals in Calf Nutrition. Proceeding of Natoinal Conference on Agricultural Sciences and Related Industeries, Azadshahr Univesity, Azadshahr, Iran (Article in Persian, English abstract).

Alipour, Sh., Khazali, H., Moslemipour, F. (2010). The Effect of Ghrelin on LH and Testosterone Mean Plasma Concentrations in Pre -And Pubertal Rams Fed Restricted Diet. Proceeding of the 16th National and 4th International Conference of Biology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, p 684.

Salarfar, Z., Khazali, H. and Moslemipur, F. (2010). The Effect of Orexin on LH and FSH Mean Plasma Concentrations in Pre-and Pubertal Rams Fed Restricted Diets. Proceeding of the 16th National and 4th International Conference of Biology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, p 843.

Hassani, S.R., Jafari Ahangari, Y., Moslemipur, F. and Ahmadi Hamedani, M. (2010). Trend of Changes in Thyroid Hormones levels of Dallagh Ewes in Spring and Summer. Proceeding of the 16th National and 4th International Conference of Biology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, p 1967

Ghorbani, R., Torbatinejad, N.M., Rahmani, H.R., Hassani, S. and Moslemipur, F. (2009). Effects of Calf Biogenic Anti-Scour (CBAS) Supplementation of Milk on Serum Concentrations of IGg, Insulin, IGF-1, Glucose and Albumin, and on Weaning Date and TSFDM in Newborn Holstein Calves. Proceeding of the 60th Annual Meeting of European Association of Animal Production, Barcelona, Spain, p 352.

Golzar-Adabi, Sh., Kamali, M.A. and Moslemipur, F. (2009). Effect of Terbutaline on Carcass Traits and Blood Metabolites in Boiler Chickens. Proceeding of the 60th Annual Meeting of European Association of Animal Production, Barcelona, Spain, p 102.

Moslemipur, F., Torbatinejad, N.M., Khazali, H., Hassani, S. and Ghoorchi, T. (2009). Streptozotocin-Induced Hypoinsulinemia Caused Hyperphagia and Alterations in Blood Constituents and Leptin Concentrations, and Performance of Zel Lambs. Proceeding of the 60th Annual Meeting of European Association of Animal Production, Barcelona, Spain, p 102.

Torbatinejad, N., Galeshi, S., Ghoorchi, T. and Moslemipur, F. (2009). Nutritive Value of Foxtail Millet Grown in Different Sowing Date and Density as a Source of Forage for Animal Nutrition. Proceeding of the 60th Annual Meeting of European Association of Animal Production, Barcelona, Spain, p 351.

Golzar-Adabi, S., Kamali, M.A. and Moslemipur, F. (2009). Optimizing of Rapeseed Meal Use for Broiler Chicks. Proceeding of the 60th Annual Meeting of European Association of Animal Production, Barcelona, Spain, p 352.

Samiei, R., Yaghobfar, A., Dastar, B. and Moslemipur, F. (2009). Effects of Feed Form and Nutrient Requirements on Performance, Mortality and Meat Yield Cost Of Broiler Chicks. Proceeding of the 60th Annual Meeting of European Association of Animal Production, Barcelona, Spain, p 353.

Safarzadeh-Torghabeh, H., Ghoorchi, T., Hassani, S. and Moslemipur, F. (2009). Compensatory Growth Features After Two Periods of Feed Restriction in Dalagh Rams. Proceeding of the 60th Annual Meeting of European Association of Animal Production, Barcelona, Spain, p 354.

Ghorbani, R., Torbatinejad, N.M., Rahmani, H.R., Hassani, S. and Moslemipur, F. (2008). Use of Biogenic Supplement of Colostrum and Health and Immunity Indeces of Calf. 1st National Conference on Cow Metabolic Diseases, Birjand, Iran.

Golzar Adabi, Sh., Kamali, M.A., Nomi, S., Fani, A.R., Ayazi, A. and Moslemipur, F. (2008). Investigating the Effects of Terbutaline on Carcass Traits and Blood Metabolites in Turkey. 1st National Conference on Livestock and Poultry Industry of Golestan Province, Gorgan, Iran.

Moslemipur, F., Yusef Elahi, M. and Seradj, A. (2004). Biosynthesis and Roles of Conjugated Linoleic Acids in Ruminants. 1st Students Conference on Agricultural Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

Golzar Adabi, and Moslemipur, F. (2004). Hygine Principles Befor Poultry Alaughter on Quality and Carcas Health. 1st Students Conference on Agricultural Sciences, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.

Moslemipur, F. and Ganji-Jamehshouran, E. (2004). Essential Fats in Human and Animal Nutritions. 1st Conference on Roles of Livestock, Poultry and Fish Nutritions on Human Nutrition. Azadshahr Univesity, Iran (Article in Persian, English abstract).

طرح های پژوهشی

  1. تعیین باکتری‌های بیماری‌زا و آزمون آنتی‌بیوگرام در گاوهای سیستم صنعتی یا سنتی شهر دلند
  2. بررسی تاثیر پشم‌چینی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیک بره‌های پرواری دالاق در شرایط تنش گرمایی
  3. عمل‌آوری کنجاله دانه‌های روغنی استان به منظور افزایش پروتئین عبوری در نشخوارکنندگان
  4. امکان درمان کرچی با اعمال پروژسترون به صورت خوراکی در مرغان بومی تخمگذار
  5. مقایسه عملکرد رشد بره‌های نر پرواری نژاد رومانف با دالاق در گنبد کاووس

پایان نامه و رساله

اثر حرارت و افزودن آنتی‌بیوتیک به آغوز به انتقال غیرفعال ایمیونوگلوبولین‌ها و شاخص‌های رشد و سلامت گوساله

اثر افزودن اسید اسکوربیک و اسید استیک به جیره جوجه‌های گوشتی بر عملکرد آنها تحت تنش گرمایی

اثر افزودن پروبیوتیک و سینبیوتیک به آغوز و شیر بر میزان انتقال ایمیونوگلوبین‌ها و شاخص‌های سلامتی در گوساله

تاثیر دمای آب و مکمل کربنات پتاسیم در جیره بر عملکرد و پاسخ‌های فیزیولوژیک گاوهای شیری طی تنش گرمایی

اثر افزودن منابع کاتیونی به آب آشامیدنی یا جیره بر عملکرد جوجه­های گوشتی در معرض تنش گرمایی

اثر تزریق‏های درون‌ماهیچه‏ای دگزامتازون بر عملکرد و برخی فراسنجه‏های خونی بره‏های پرواری

اثرات تنش گرمایی بر شاخص‌های متابولیکی و فیزیولوژیکی گوسفندان نژاد زل، دالاق و رومانف

اثرات مکمل تجاری مخلوط پروبیوتیک و مولتی‌آنزیم به جيره غذایی بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي

اثر استفاده از عصاره برگ اوکالیپتوس و پودر فلفل سیاه در جیره جوجه‌های گوشتی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی آنها

بررسی تاثیر افزودن تخم گشنیز و پودر زنجبیل به جیره جوجه‌های گوشتی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی

اثر افزودن عصاره سرخارگل و آویشن به جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خون جوجه‌های گوشتی

اثر افزودن پودر سیر و شوید به جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خون جوجه‌های گوشتی

تعیین ترکیب شیمیایی، پارامترهای تجزیه پذیری، قابلیت هضم و تولید گاز ارقام مختلف جو

اثر تغذیه زودهنگام با زرده تخم‌مرغ بر زنده‌مانی، مورفولوژی روده و عملکرد رشد جوجه­های گوشتی

اثر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بجای کنجاله آفتابگردان بر عملکرد و هضم الیاف

تاثیر کاهش شدت نور سالن پرورش بر‌عملکرد،خصوصیات لاشه و تلفات جوجههای گوشتی

 

اثر نسبت علوفه به کنسانتره جیره آغازین بر سن از شیرگیری بره‌ها

اثر سطوح مختلف پروتئین و اسیدهای آمینه محدود کننده رشد بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

اثر تنش گرمایی بر تولید شیر و بازده تولیدمثل گاوهای شیری در استان گلستان

استفاده از مکمل بيولوژيک شير و آغوز بر شاخص‌هاي رشد و ايمني گوساله‌هاي هلشتاين

تاثير فصل بر هورمون‌هاي تيروئيدي و توليدمثلي در ميش‌هاي دالاق

مقایسه ارزش تغذیه‌ای و فراسنجه‌های تخمیری و تجزیه‌پذیری یونجه مناطق کوهستانی و دشتی چین دوم

مقایسه­ بازده تولیدمثل، نیتروژن اوره­ای خون و شیر در  گاوهای شیری هولشتاین و مونتبلیارد در شرایط تنش گرمایی

اثر مکمل پروبیوتیک بر رشد، مصرف خوراک و سن از شیرگیری گوساله‌های مونتبلیارد

ارزيابي کنجاله گوار و مقايسه آن با کنجاله ساير دانه­هاي روغني در تغذيه بره­هاي پرواري نژاد زل

تاثیر گرلین روی غلظت پلاسمایی هورمون‌های لوتئینه کننده و تستسترون در قوچ‌های بالغ و نابالغ در رژیم‌های غذایی مختلف

بررسی تاثیرات ارکسین بر میانگین غلظت FSH و LH در جنس ماده تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی

اثر ارکسین بر روی ترشح FSH و LH در جنس نر تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی

اثر کمپلکس آهن، مس، کبالت و ویتامین B12 بر عملکرد، شاخص‌های خونی و ایمنی گوساله

اثر هورمون‎های بوسرلین و hCG بر خصوصیات تولیدمثلی میش‎های دالاق

تاثیر هورمون‎های بوسرلین و eCG بر خصوصیات تولیدمثلی میش‎های دالاق

تاثیر روش­های مختلف از شیرگیری بر عملکرد رشد، سلامتی­، فراسنجه­های تخمیری شکمبه‌، متابولیت­های خونی و بازده اقتصادی گوساله­هاي هلشتاین

تعیین زمان مناسب تزریق hCG و آنالوگ GnRH بعد از تلقیح مصنوعی و تأثیر آنها بر میزان آبستنی گاوهای شیری

تاثیر افزودن سیستئین بر ویژگی‌های انجمادپذیری و باروری منی گاو بر پایه دو نوع رقیق کننده

اثر لسیتین جانوری، گیاهی وآلبومین سرم گاوی بر ویژگی‌های انجمادپذیری و باروری منی گاو

بررسی اثر افزودن سلنیوم و روی و دو نوع رقیق کننده بر پایه تریس-زرده تخم مرغ و لسیتین سویا بر ویژگی‌های انجمادپذیری و باروری منی منجمد گاو

تالیفات

کتاب چربی در تغذیه دام

ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سال انتشار: 1389

تعداد صفحات: 307 ص

برنامه هفتگی

ردیف

عنوان درس، پروژه و غیره

تعداد واحد

تعداد گروه

تدریس اولین بار

تعداد دانشجو

مقطع

ضریب دروس عملی

ساعات

برنامه کلاسی

واحد معادل

نظری

عملی

نظری

عملی

روزانه

شبانه

نظری

عملی

 

1

بیوشیمی تکمیلی (تغذیه دام)

(فیزیولوژی‌دام)

3

 

2

 

 

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

 

 

د و س

 

2

زبان تخصصی

3

 

 

 

 

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

 

 

ی

 

3

هورمون‌شناسی

3

 

 

 

*

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

 

 

د و س

 

4

فیزیولوژی طیور

1

1

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

ی

 

 

 

 

ردیف

عنوان درس، پروژه و غیره

تعداد واحد

تعداد گروه

تدریس اولین بار

تعداد دانشجو

مقطع

ضریب دروس عملی

ساعات

برنامه کلاسی

واحد معادل

نظری

عملی

نظری

عملی

روزانه

شبانه

نظری

عملی

1

بیوشیمی تغذیه (پرورش‌طیور)

2

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

ی

 

2

مدیریت ‌و اقتصاد واحدهای...

3

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

ی‌وس

 

3

فیزیولوژی تکمیلی 2

2

 

 

 

 

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

 

 

ی‌و‌س

 

4

مساله مخصوص ارشد (3 نفر)

2

 

 

 

 

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

 

 

 

 

5

سمینار ارشد

1

 

 

 

 

 

 

کارشناسی‌ارشد

 

 

 

 

 

6

تشریح و فیزیولوژی دام

2

1

 

 

*

 

 

کارشناسی

 

 

 

د

 

7

پروژه

3

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

8

کارورزی

25/0

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

9

عملیات کشاورزی

25/0

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

دروس تدریس شده

 کارشناسی:

 فیزیولوژی و آناتومی دام

فیزیولوژی دستگاه گوارش دام

تشريح و فيزيولوژي طيور

بیوشیمی تغذیه

کارشناسی ارشد:

هورمون‌شناسی

فیزیولوژی تکمیلی

تغذیه دام تکمیلی

بيوشيمي تکميلي

زبان تخصصی

دانلودها