×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر یوسف مصطفی لو

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :علوم دامی

بیوگرافی

رشته تحصیلی دامپزشکی : دکترای عمومی دامپزشکی 

رشته تحصیلی دکتری تخصصی :  مامایی و بیماری های تولید مثل دام   

 محل و تاریخ اخذ مدرک: دکتری عمومی دانشگاه تهران، سال 1368  

                                           دکتری تخصصی دانشگاه تهران، سال 1382        

                                                                                                                                                                        

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

1- تأثیرمیزان انرژی ونوع الگوی اسید آمینه های جیره بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی، مجله علوم کشاورزی ایران ، جلد 37 ، شماره 6 ، سال 1385 (1066- 1059)بهروز دستار، یوسف مصطفی لو، سعید حسنی

2- اثر فصل ، مکمل اوره و کنسانتره مصرفی بر میزان اوره خون گاو های منطقه گنبد کاوس ، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، جلد پانزدهم ، شماره سوم ، مرداد- شهریور 1387 – فریبا فریور و یوسف مصطفی لو

3- تأثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی/ سال دوازدهم/ شماره چهل سه (ب) /بهار 1387، بهروز دستار ، احمد خاك سفيدي ، يوسف مصطفي لو

4- اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه سویای اکسترود شده به جای کنجاله سویا و سطوح مختلف ویتامین E بر شاخص تولید و صفات اقتصادی جوجه های گوشتی، تحقیقات تولیدات دامی/ سال اول/ شماره چهارم/ زمستان 1391 (25-15)، محمد مرادی ، شهریار مقصودلو ، فرامرز رستمی و یوسف مصطفی لو

5- تأثیر اندازه و سطوح مختلف کلینوپتیلولیت در جیره بر فعالیت آنزیم های گوارشی ، خصوصیات  استخوان درشت نی و لاشه جوجه های گوشتی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی ) زمستان ، 1392، بهمن پریزادیان  کاوان ، محمود شمس شرق، سعید حسنی و یوسف مصطفی لو

6- اثر استفاده از پروبیوتیک و سینبیوتیک در آغوز و شیر بر نرخ انتقال غیر فعال ایمیونو گلوبولین ها و شاخص های عملکرد و سلامت گوساله، نشریه پژوهش در نشخوار کنندگان، 1392، فاضل مسلمی پور ، فرید مسلمی پور و یوسف مصطفی لو

7- اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع جیره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی با وزن تقریبی یک کیلوگرم مجله تحقیقات دام و طیور. 1393. رضا صلاحی مقدم ، شهریار مقصودلو، *یوسف مصطفی لو ، محمد حسین شهیر و جواد بیات کوهسار

 1. Effects of Physical Size of Clinoptilolite on Growth Performance, Serum Biochemical Parameters and Litter Quality of Broiler Chickens in the Growing Phase, Parizadian Kavan B, Shams Shargh M, Hassani S & Yousef Mostafalo.
 2. Comparison of the Effects of Clinoptilolite and Sodium Zeolite A on Tibia Bone Mineralisation and Calcium and Phosphorus Utilisation in Broiler Chicks, Bahman Parizadian Kavan, Mahmoud Shams Shargh, Saeed Hassani and Yousef Mostafalo, International Research Journal of Applied and Basic Sciences
 3. Effect of Physical Size of Clinoptilolite on Protein Efficiency Ratio , Intestinal Morphology and Growth Indices of Broilers, B. Parizadian Kavan , M.`Shams Shargh , S.Hassani and  Yousef Mostafalo, Iranian Journal of Applied Animal Science   

  مقالات علمی- ترویجی:

 4. 1- بررسی سرو اپیدمیولوژی بیماری دورین در تک سمی ها، مجله دامدار ، سال چهارم ، شماره 51 و 52

 5. 2- آشنایی با بیماری مشمشه در اسب دامپزشکی و بهداشت/ خرداد 1392، مصطفی لو یوسف، علیپور خیر خواه حمیدرضا، مولادوست کیومرث و محمدی روناک

مقالات کنفرانس

1- اثر کنجاله تخم پنبه و کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده جیره فلاشینگ (تغذیه تحریکی) بر عملکرد تولید مثل میش هاي نژاد دالاق، سومین سمینار بین المللی دانه هاي روغنی و روغن هاي خوراکی، دی ماه 1389، آشور محمد قره باش، یوسف مصطفی لو، سعید زره داران و فیروز صمدي

2- مقایسه ا ثرکنجاله تخم پنبه و کنجاله تخم پنبه حرارت شده جیره غذایی بر عملکرد بره هاي نر نژاد دالاق

سومین سمینار بین المللی دانه هاي روغنی و روغن هاي خوراکی، دی ماه 1389، آشور محمد قره باش، یوسف مصطفی لو، ، تقی قورچی، نور محمد تربتی نژاد

3- تعيين پاتوژن‌ها وآزمون آنتي‌بيوگرام در شيرهاي مشکوک به ورم پستان در گاوداري‌هاي صنعتي دلند، همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اردیبهشت الی 1 خرداد 1390، فرید مسلمی‌پور1، یوسف مصطفی لو، علیرضا خان‌احمدی1، روح ا... قربانی2، فهمیه وکیلی صالح3

4- کولیک در اسب، اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران استان گلستان گنبد کاووس آبان 1390، محمود وجدانی، یوسف مصطفی لو و آشورمحمد قره باش

5- درمان بیماری ها به کمک اسب، اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران استان گلستان گنبد کاووس آبان 1390، رضا راه چمنی، یوسف مصطفی لو و آشورمحمد قره باش

6- تأثیر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر هضم الیاف و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده، سومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران شهریور 1390، مرتضی شیبانی نوقابی، یوسف مصطفی لو  فرید مسلمی پور، آشورمحمد قره باش و روح الله قربانی

7- اثر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد ، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیر ده هلشتاین، اولین کنگره ملی علوم و فنآوریهای نوین کشاورزی/ دانشگاه زنجان/ شهریور 1390، مرتضی شیبانی نوقابی، یوسف مصطفی لو، فرید مسلمی پور و آشورمحمد قره باش

8- اثر فصل زایش بر طول روز های باز و بازده تلقیح مصنوعی گاو های شیری هلشتاین در شهرستان گنبد کاووس، اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه آبان 1390، آشورمحمد قره باش، یوسف مصطفی لو و عافیه سلامت

9- تأثیر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره در گاوهای شیری هلشتاین، اولین کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی/ دانشگاه زنجان/ شهریور 1390، مرتضی شیبانی نوقابی  فرید مسلمی پور، یوسف مصطفی لو  و روح الله قربانی 

10- مطالعه شاخص تولید مرغ با استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون آنزیم فیتاز در فاز های میانی و پایانی دوره رشد جوجه های گوشتی، اولین کنگره ملی علوم و فنآوری های نوین کشاورزی/ دانشگاه زنجان/ شهریور 1390،  محمد صادقی پردمه، شهریار مقصود لو، یوسف مصطفی لو و وحید تقی زاده

11- بررسی تأثیر پشم چینی بر عملکرد و فعالیت تنفسی بره های پرواری دالاق در شرایط تنش گرمایی، نخستین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور در مناطق گرمسیر دانشگاه شهید باهنر کرمان شهریور 1390، فرید مسلمی پور، یوسف مصطفی لو، آشورمحمد قره باش و رسول خاتمی نژاد

12-  بررسی گذشته نگر میزان شیوع هیداتیدوز یس کبد در شتران کشتار شده در کشتارگاه های استان گلستان در سال های 87-1385، اولین کنگره ملی شتر مشهد مقدس فروردین 1391، یوسف مصطفی لو و رضا راه چمنی

13- بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر عمل کرد جوجه های گوشتی در سنین اولیه، پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور 1391، مرادی  محمد، مقصودلو شهریار، یوسف مصطفی لو  و فرامرز رستمی

14- کاربرد التراسونوگرافی در مدیریت تولید مثل گوسفند نر، همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی، گوسفندان زل و دالاق آبان 1391، یوسف مصطفی لو ، راه چمنی رضا و صادقی نسب علی

15- تکنولوژی های کمکی در مدیریت تولید مثل گوسفند، همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق آبان 1391، رضا راه چمنی و یوسف مصطفی لو

16- اثر فرآیند حرارتی کنجاله تخم پنبه  جیره تغذیه تحریکی بر عملکرد تولید مثل گوسفندان نژاد دالاق، همایش ملی پرورش و حفظ سرمایه های ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق آبان 1391، قنبری فرزاد ،  قره باش آشورمحمد، یوسف مصطفی لو  و  پردلان علی رضا

17- بیماری مشمشه در اسب، نخستین همایش عملی نژاد های اسب اصیل ایران آبان 1391، یوسف مصطفی لو مولادوست کیومرث ، علی پور خیر خواه حمید رضا ، محمدی روناک و رزیان سعیده

18-تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر شاخص های رشد جوجه های گوشتی، پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور، 1391، بهمن پریزادیان ،محمود شمس شرق ، سعید حسنی و یوسف مصطفی لو

19- بررسی شاخص های خونی جوجه های گوشتی  جوان که با سطوح و اندازه های مختلف کلینوپتیلولیت تغذیه شده اند، پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور 1391، بهمن پریزادیان ،محمود شمس شرق ، سعید حسنی و یوسف مصطفی لو

20- اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه سویای  اکسترود شده با کنجاله سویا و سطح ویتامین E برپایداری اکسیداتیو گوشت جوجه های گوشتی، پنجمین کنگره علوم دامی ایران دانشگاه صنعتی اصفهان شهریور. 1391، مرادی  محمد، مقصودلو شهریار،  یوسف مصطفی لو و رستمی فرامرز

21- مروری بر فرمولاسیون  خوراک جیره جوجه گوشتی، دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران بهمن 1391، رضا صلاحی مقدم ، شهریار مقصود لو، یوسف مصطفی لو ، محمد حسین شهیر و جواد بیات کوهسار

22- مروری بر اثرات پروتئین خام جیره بر ضریب تبدیل غذایی ، ترکیب لاشه و چربی لاشه، دومین کنفرانس علمی تخصصی صنعت طیور ایران بهمن 1391، رضا صلاحی مقدم ، شهریار مقصود لو ، یوسف مصطفی لو، محمد حسین شهیر و جواد بیات کوهسار

23- ارزیابی میزان شیوع لنگش در گاوهای شیری شهرستان گرگان . همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1392.

علی اصغر آئین ، عبدالله کاویان و یوسف مصطفی لو   

24- اثرات افزودن پروبیوتیک و سینبیوتیک به آغوز وشیر بر مصرف خوراک ، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در گوساله های هلشتاین تازه متولد شده  همایش ملی دام و طیور شمال کشور.1392. فاضل مسلمی پور ، دکتر فرید مسلمی پور و دکتر یوسف مصطفی لو  

25- اثرات تغذیه با سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامین E بر وضعیت چربی بدن جوجه ها گوشتی. همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1392. محمد مرادی ، شهریار مقصودلو ، فرامرز رستمی و

یوسف مصطفی لو    

26- تعیین خصوصیات کیفی گوشت جوجه های گوشتی تغذیه با سطوح مختلف دانه اکسترود شده سویا و مکمل ویتامین. همایش ملی دام و طیور شمال کشور.1392 .محمد مرادی ، شهریار مقصودلو ، فرامرز رستمی ویوسف مصطفی لو

27- اثرسطوح مختلف اسید آمینه های گوگرد دار ، لیزین و ترئونین جیره بر شاخص تولید جوجه های گوشتی در سنین مختلف همایش ملی دام و طیور شمال کشور. 1392. رضا اکبری ، شهریار مقصودلو ، آشورمحمد قره باش و یوسف مصطفی لو

28- مقایسه فعالیت تنفسی 3 نژاد زل ، دالاق و رومانف تحت تنش گرمایی محیطی همایش ملی پژوهش های نوین در علوم وصنایع کشاورزی.1392. حسن کربلائی ، فرید مسلمی پور ، یوسف مصطفی لو وهرمز منصوری

29- اثر تنش گرمایی محیطی بر پارامتر های فیزیولوژیکی خون 3 نژاد گوسفند زل ، دالاق و رومانف همایش ملی پژوهش های نوین در علوم وصنایع کشاورزی. 1392.  حسن کربلائی ، فرید مسلمی پور ، یوسف مصطفی لو وهرمز منصوری

30- بررسی اثرات سطوح مختلف کربوهیدرات فیبری و غیر­فیبری بر اسیدیته و متابولیت‌های خونی در گوسفند همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.1392.  جواد رضایی، یوسف مصطفی‌لو، رضا راه چمنی، جواد بیات کوهسار، ابراهیم ولی

31- بررسی اثرات سطوح مختلف کربوهیدرات فیبری و غیر فیبری بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند همایش ملی تغذیه دام و طیور. دانشگاه آزاد مراغه.1392. جواد رضایی، یوسف مصطفی‌لو، رضا راه چمنی، جواد بیات کوهسار و ابراهیم ولی

32- تأثیر شرایط آب و هوایی بر ترکیب شیمیایی یونجه کوهستانی (Medicago lupulina)ودشتی (Medicago sativa) همایش ملی مدیریت منابع طبیعی.1392. ابراهیم ولی ، یوسف مصطفی لو ، جواد بیات کوهسار ، فرید مسلمی پور و جواد رضایی

33- تعیین ارزش تغذیه‌ای سه گونه گیاه شورزیست استان گلستان با استفاده از روش تولید گاز.

همایش ملی مدیریت منابع طبیعی.1392.  علی اصغر بهمنی‌، یوسف مصطفی‌لو، جواد بیات کوهسار ،آشور محمد قره‌باش

34- Using of dried tomato pomace instead of sunflower meal on performance and fiber digestibility inlactating cows, Mortaza sheybani-noghabi, Farid moslemipur,

Yusef mostafaloo, Ashor-mohamad gharahbash and roohhollah ghorbani

35- Performance of Broilers fed a low protein diet supplemented with probiotic", B. Dastar , A. Khaksefidi and Yusef mostafaloo, Department of Animal Science , Gorgan University of Agricultural Science & Natural Resources , Gorgan , Iran , Book of Abstracts of the  57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , Antalya , Turkey , September 17-20 , 2006 

طرح های پژوهشی

طرح های تحقیقاتی مصوب اجراء شده و در حال اجرا:

 1. تعیین اوره خون و شیر درگاو های شیری منطقه گنبد کاووس مجری 
 2. اثر پروتئین عبوری جیره فلاشینگ در تولید مثل گوسفند های ترکمنی (دالاق ) همکار
 3. استفاده ازچربی عبوری  شکمبه در تغذیه بره های پرواری همکار
 4. تأثیر سطوح انرژی و الگوی اسید آمینه بر اساس روش تغذیه ای مرحله ای بر روی جوجه های گوشتی همکار
 5. استفاده از کاه کلزا عمل آوری شده و عمل آوری نشده در تغذیه بره های پرواری نژاد ترکمنی ( دالاق ) همکار
 6. بررسی همزمانی تولید مثل با استفاده از سیدر در گوسفند های نژاد ترکمنی (دالاق ) مجری
 7. مقایسه میزان آبستنی بین دو روش جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد دالاق مجری    
 8. مقایسه در صد آبستنی در سه روش تلقیح مصنوعی داخل مهبل ، حلقه 1 ، 2 ، و 3 سرویکس در گوسفند نژاد دالاق مجری

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

 

سوابق آموزشی: از سال 1368 تاکنون

 1. بیماری های عفونی دام و طیور
 2. بیماری های انگلی دام وطیور  3
 3. جانورشناسی 
 4. زیست شناسی
 5. بیماری های ماهی
 6. میکروب شناسی
 7. تلقیح مصنوعی و تشخیص آبستنی(به مدت بیش از 20 سال )
 8. تشریح و فیزیولوژی تولید مثل گاو و گاومیش 
 9. فارماکولوژی
 10. بیماری های دام وطیور
 11. بیماری های مشترک انسان و دام
 12. بیماری های مشترک انسان و اسب
 13. بیماری های اندام حرکتی اسب
 14. بهداشت گاو
 15. بهداشت اسب
 16. بهداشت طیور
 17. فیزیولوژی تکمیلی
 18. فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی

دانلودها