×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر علی نخزری مقدم

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

نام: علي           نام خانوادگي: نخ‌زري مقدم       فرزند: عباس           سال تولد: 10/12/ 1345   شماره شناسنامه: 623              صادره: آزادشهر                      تاريخ استخدام: 2/8/1372

نشانی محل کار:  گنبد – خیابان شهید فلاحی– دانشگاه گنبد کاووس تلفن 09112766370

نشانی محل سكونت : گنبد- شهرک امام موسی کاظم (ع)- کوچه خرداد تلفن     017-33549248

آدرس پست الکترونیکی: a_nakhzari@yahoo.com   و nakhzari@gonbad.ac.ir  

آخرين درجه تحصيلی: دکترا رشته: اکولوژی گیاهان زراعی 

تاريخ اخذ:  1388                نام دانشگاه: تهران

رتبه علمی: استادیار پایه 40  

زمینه های تحقیقاتی

كشاورزي پايدار   

اکولوژی

رقابت گیاهی 

کودهای زیستی 

مقالات ژورنال

1. نخزري مقدم، ع آلياري، ه.، شكيبا، م. ر. و مقدم، م. 1373.  اثر تاريخهاي كاشت مختلف بر روي عملكرد دانه و اجزاء آن در ارقام زود رس و متوسط رس سويا. دانش كشاورزي، دانشگاه تبريز  شماره هاي 3و4 .

2. نخزري مقدم، ع. و رمرودي، م. 1381. اثر تاريخ كاشت و ميزان نيتروژن سرك بر عملكرد و اجزاي عملكرد عدس.  علوم كشاورزي و منابع طبيعي، شماره 4 .

3. نخزري مقدم، ع. 1384. بررسي سازگاري ارقام و هيبريد هاي  آفتابگردان در شرايط آب و هوايي زابل. علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 12(ويژه نامه زراعت و اصلاح نباتات- آذر و دي): 97-91.

4. رمرودي، م.، گلوی، م. و نخزري مقدم، ع. 1387. ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد برخی از ژنوتیپهای عدس در تاريخهای كاشت مختلف. پژوهش کشاورزی: آب، خاک و گیاه در کشاورزی. 8(2): 77-69.

5. نخزري مقدم، ع. 1388. اثر تراكم بوته و مرحله تنش آبي بر عملكرد و اجزاي آن در زيره سبز (Cuminum cyminum). علوم گياهان زراعي ايران 40(3): 69 – 63.

6. نخزري مقدم، ع.، چائي چي، م. ر.، مظاهري، د.، رحيميان مشهدي، ح.، مجنون حسيني، ن. و نوری نیا، ع. 1388. بررسی اثرات کشت مخلوط ذرت (Zea mays) و ماش سبز (Vigna radiate) بر کمیت علوفه و زيست توده علف‌هاي هرز. علوم گياهان زراعي ايران 40(4): 132 – 123.

7. نخزري مقدم، ع.، چائي چي، م. ر.، مظاهري، د.، رحيميان مشهدي، ح.، مجنون حسيني، ن. و نوری نیا، ع. 1388. اثر كشت مخلوط ذرت (Zea mays) و ماش سبز (Vigna radiate) بر عملکرد، نسبت برابري زمين و برخي ويژگي‌هاي کیفی علوفه. علوم گياهان زراعي ايران 40 (4): 159 – 151.

8. نخزري مقدم، ع.، طاطاری، م. و ارنیاز قرنجیک، آ. 1390. بررسی تأثیر زمان و سطوح مختلف کود روی بر عملكرد و اجزاي عملکرد عدس. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی 4(1): 29-17.

9. نخزري مقدم، ع. 1391. عملکرد و کیفیت علوفه حاصل از کشت مخلوط جو و خردل علوفه‌ای در تاریخ‏های مختلف کاشت. مجله تولید گیاهان زراعی 5(4): 189-173.

10. بیابانی، ع.، صبوری، ح. و نخزري مقدم، ع. 1391. مطالعه اجزا عملکرد ارقام برنج تحت تنش شوری. پژوهشهای تولید گیاهی 19(4): 186-173.  

11. راحمی کاریزکی، ع.، نخزري مقدم، ع. و پورعبدا...، م. 1391. اثر قدرت بذر بر جوانه زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری. فصلنامه علوم و تکنولوژی بذر 2(2): 67-60.

12. حسن زاده، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نخزري مقدم، ع. و بیابانی، ع. 1392. اثر توأم تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته‌ای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا. تولید گیاهان زراعی 6(4): 164-151.

13. نخزري مقدم، ع. 1392. اثر سرزني و تراكم بوته بر عملكرد و اجزای آن در  رقم برکت باقلا (Vicia faba) در منطقه گنبد کاووس. علوم گياهان زراعي ايران 44 (4): 710 – 703.

14. نخزري مقدم، ع. 1393. ارزیابی زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا. تولید گیاهان زراعی. 7(1): 107-95.

15. نخزري مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. و کابلی، عیسی. 1393. تأثیر تاریخ کاشت و وزن بذر بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا سبز. تولید گیاهان زراعی 7(3): 229-217.

16. مشهدی، ط.، نخ‌زری مقدم، ع. و صبوری، ح. 1394. ارزیابی شاخص‌های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر نیتروزن. بوم‏شناسی کشاورزی 7(3): 355-344.

17. پورگلستانی، ح.، محمداسماعیلی، م.، نخ‌زری مقدم، ع. و ستاریان، ع. 1394.  بررسی کشت مخلوط و تک کشتی چهار گونۀ مرتعی در منطقۀ نیمه خشک شمال گنبد کاووس. مجله علمی پژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان 4(8): 102-93.

18. غلامعلی‌پور علمداری، ا.، ارتق‌زاده، ط.، بیابانی، ع. و نخ‌زري مقدم، ع. 1395. کنترل شیمیایی و مکانیکی علف‌هاي هرز سویا (Glycine max L.). اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 10(3): 778-763.

19. نخ‌زری مقدم، ع. 1395. تأثیر نیتروژن و آرایش‌های مختلف کشت مخلوط جو (L. Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (L. Pisum sativum) بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت. بوم‌شناسی کشاورزی 8(1): 58-47.

20. نخزری مقدم، ع.، نورا،  غ. و راحمی کاریزکی، ع. 1395. تأثیر کاربرد نیتروژن و الگوی كاشت جو و باقلا بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه. علوم گیاهان زراعی 47(2): 298-291.

21. نخ‌زری مقدم، ع. و غلامی، ا. 1395. تأثیر تلقیح با قارچ میکوریزا و مدیریت­ آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی  نخود (Cicer arietinum L.). تنشهای محیطی در علوم زراعی 9(4): 362-353 .

22. نخزری مقدم، ع.، دهقان‏پور اینچه‎برون، ا. و راحمیکاریزکی، ع. 1395. تأثیر سطوح نیتروژن و نسبت‎های کشت مخلوط سری جایگزینی بر عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابت جو و نخود فرنگی. تولید گیاهان زراعی 9(1): 214-199.

23. نهفته استرآباد، ا.، راحمی کاریزکی، ع. و نخ‌زری مقدم، ع. 1395. اثر فرسودگی بذر بر پارامترهای جوانه‌زنی و رشد گیاهچه دو رقم ذرت. علوم و تحقیقات بذر ایران. 3(2): 11-1.

24. عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.،  پیردشتی، ه. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1395. تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط سیر (Allium sativum) و نخودفرنگی (Pisum sativum) بر شاخص‌های جمعیتی علف‌های هرز.  دانش علف‌های هرز 12: 234-221.  

25. نخ‌زری مقدم، ع. 1396. اثر مقادیر نیتروژن و الگوی کشت مخلوط ردیفی بر کمیت و کیفیت علوفه جو (Hordeum vulgare) و نخود فرنگی (Pisum sativum) و نسبت برابری زمین. مجله تولید گياهان زراعي 10(1): 54-39.

26. نخ‌زری مقدم، ع.، پارسا،  ن.، صبوری، ح. و  بختیاری، س. 1396. تأثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum). تنشهای محیطی در علوم زراعی 10(2): 192-183.

27. حكيمه داودي، ح.، راحمي كاريزكي،ع.، نخ‌زري مقدم، ع. و  غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1396. تاثيركم آبي با استفاده از شاخصهاي تحمل به خشكي در لوبيا ((Phaseolus vulgaris L.. اكوفيزيولوژي گياهي 9(31): 22-14.

28. علی‌پور قاسم‌آباد سفلی، ع.، راحمی‌کاریزکی، ع.، نخ‌زري مقدم، ع. و بیابانی، ع. 1396. تجزیه و تحلیل رشد ارقام باقلا (Vicia faba L.)  با استتفاده از مدل رگرسیون غیرخطی لجستیک با انجام سرزنی. اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی 11(3): 502-485.

29. منصوری راد، ع.، نخ‌زري مقدم، ع.، سلطانی، ا.، راحمی‌کاریزکی، ع. و ترابی، ب. 1396. شناسایی عوامل محدود کننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه عملکرد (مطالعه موردی: استان گلستان-کلاله). به زراعی کشاورزی 19(4): 1046-1033.

30. چغامیرزا، گ.، غلامعلی‌پور علمداری، ا.، نخ‌زري مقدم، ع. و راحمی‌کاریزکی، ع. 1396. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی بقایای چاوداروحشی (Secale cereale) و چچم ((Lolium rigidum بر برخی صفات جوانه‌زنی، کلروفیلی و فنلی بذر جو رقم صحرا. علوم و تحقیقات بذر ایران. 4(2): 44-31. 

31. عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1397. ارزیابی ویزگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبدکاووس و ساری. پژوهش‌های تولید گیاهی. 25(1): 117-101.

32. آقجلی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1397. تأثیر آبیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماش (Vigna radiata L.) . تنش‌های محیطی در علوم زراعی. 11(3): 602-591.

33. بیابانی، ع.، نخ‌زری مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نعیمی، م.، آذرنیا، م. و صفی‌خانی، س. 1397. اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر پارامترهای سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عدس (.Lens Culinaris L). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 5(4): 109-99.

 

34. محمداسمعیلی، م.، نیکچه، م.، نخ‌زری مقدم، ع. و بهمنش، ب. 1397. مطالعه رقابت دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Poa pratensis به‌منظور حفاظت آنها در اکوسیستم‌های مرتعی. نشریه حفاظت زیست‌بوم گیاهان 6(1 پیاپی 12، بهار و تابستان): 134-123.

35. رفتاری، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، ملاشاهی، م. و حسینی‌مقدم، ح. 1397. تأثیر الگوی کاشت و کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد و شاخصهای رقابت نخود فرنگی (Pisum sativum L.) و کاهو (Lactuca sativa L.). بومشناسی کشاورزی. 10(2): 515-504.

36. خوجملی، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، ملاشاهی، م. و آهنگر، ل. 1397. تأثير نيتروژن و آبياري تكميلي بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود (Cicer arietinum L.) رقم آزاد. تنشهای محیطی در علوم زراعی 11(4): 882-873.

37. علی‌پور قاسم‌آباد سفلی، ع.، راحمی‌کاریزکی،ع.، نخ‌زري مقدم، ع.، بیابانی، ع. و تراشی، م. 1397. اثر سَرزنی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و صفات مؤثر بر پُرشدن دانه ارقام باقلا (Vicia faba L.). پژوهشهای حبوبات ایران 9(1): 141-129.

38. داودي، س.ح.، راحمی‌کاریزکی،ع.،  نخ‌زري مقدم، ع. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1397. اثر تنش كم‌آبياری بر عملکرد و ويژگیهای فیزیولوژیکی ارقام لوبيا ((Phaseolus vulgaris L.. نشریه فنآوری تولیدات گياهي 18(1): 95-83.

39. میرزایی، ع.ا.، راحمی‌کاریزکی،ع.،  نخ‌زري مقدم، ع. و قلی‌زاده، ع. 1397. ارزیابی شاخص‎هاي کارآیی مصرف نیتروژن ارقام جدید و قدیم جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط اقلیمی استان گلستان (مطالعه موردي گنبد کاووس). بومشناسی کشاورزی 10(4): 1160-1149.

40. ملکی، س.، نخ‌زري مقدم، ع.، صباغ‌پور، س.ح.، نوری‌نیا، ع. و صبوری، ح. 1397. بررسی تأثیر زئولیت و پتاسیم بر برخی از صفات و عملکرد نخود در مدیریت‌های مختلف آبیاری. پژوهشهای حبوبات ایران 9(2): 125-114.

41. عباسیان، ا.، نخ‌زری مقدم، ع.، پیردشتی، ه. و غلامعلی‌پور علمداری، ا. 1397. برآورد عملکرد و شاخص‌های کشت مخلوط سیر ( Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.)  در دو منطقه ساری و گنبد کاووس. بومشناسی کشاورزی 11(3): 1067-1049.

 

مقالات کنفرانس

نخزري مقدم، ع.، آلياري، ه.، شكيبا، م. ر. و مقدم، م. 1373. اثر تاريخهاي كاشت مختلف بر روي عملكرد دانه و اجزاء آن در ارقام زود رس و متوسط رس سويا. سومين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تبريز.

نخزري مقدم، ع. و آلياري، ه. 1375. اثر تعداد غلاف در گره بر تعداد و وزن دانه دو رقم سويا. چهارمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. اصفهان.

نخزري مقدم، ع. و رمرودي، م. 1377. اثر تاريخ كاشت و ميزان ازت بر عملكرد و اجزاء آن در عدس. پنجمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. مو سسه  نهال و بذر كرج.

نخزري مقدم، ع. 1379. اثر تراكمهاي مختلف يولاف وحشي بر عملكرد و اجزاء آن در ارقام گندم. ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. بابلسر.

نخزري مقدم، ع. 1379. اثر فاصله رديف و تراكم بر عملكرد و اجزاء آن در رقم زرقان گلرنگ. ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. بابلسر.

نخزري مقدم، ع. و رمرودي، م. 1382. اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي ان در ارقام عدس. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. مو سسه  نهال و بذر كرج .

نخزري مقدم، ع. 1383. اثر تراكم و تنش آبي بر عملكرد زيره. دومين همايش گياهان دارويي. دانشكدة كشاورزي دانشگاه شاهد. تهران.

نخزري مقدم، ع.، صبوری، ح.، بشارت نيا، ش. و جافر نوده، ص. 1389. بررسي عكس العمل نخود معمولي به زمان و ميزان مصرف كود روي. سومين همايش ملی حبوبات ايران. كرمانشاه.

نخزري مقدم، ع.، صبوری،  ح. طاطاری، م. و ارنیاز قرنجیک، آ. 1389. اثرات زمان و میزان کود روی بر عملکرد و اجزای آن در عدس. سومين همايش ملی حبوبات ايران. كرمانشاه.

نخزري مقدم، ع. 1389. بررسی کشت مخلوط جو و خردل علوفه ای از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در تاریخهای مختلف کاشت. يازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. تهران.

نخزري مقدم، ع. و جهانگیری، ع. م. 1390. تأثیر تنش شوری بر درصد و سرعت جوانه زنی گیاهان دارویی. همایش ملی گیاهان دارویی. ساری. 

مشهدی، ط.، نخزري مقدم، ع.، و صبوری، ح. 1390. ارزیابی شاخصهای رقابت در کشت مخلوط کندم و نخود با مصرف نیتروژن. پنجمین همایش منطقه ای غرب کشور. سنندج.

اسماعیلی، ح.، نخزري مقدم، ع. و داداشی، م. ر. 1390. تاثیر دور آبیاری و نیتروژن مصرفی بر عملکرد دانه، صفات رویشی و پروتئین سویا. پنجمین همایش منطقه ای غرب کشور. سنندج.

اسماعیلی، ح.، نخزري مقدم، ع. و داداشی، م. ر. 1390.  تاثیر دور آبیاری و نیتروژن مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا. پنجمین همایش منطقه ای غرب کشور. سنندج.

محمد زاده مقدم، ا.، نخزري مقدم، ع.، صبوری، ح. و ملاشاهی، م. 1390. تاثیر کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر عملکرد و صفات کیفی علوفه ذرت. پنجمین همایش منطقه ای غرب کشور. سنندج.

محمد زاده، ا.، نخزري مقدم، ع.، صبوری، ح. و ملاشاهی، م. 1390.  تاثیر کودهای بیولوژیک و نیتروژن بر عملکرد و  اجزای آن در ذرت علوفه ای.  پنجمین همایش منطقه ای غرب کشور. سنندج.

مشهدی، ط.، نخزري مقدم، ع. و صبوری، ح. 1390. تاثیر نیتروژن و کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و نخود  همایش دانش محوری. گرگان.

گلسرخی اصفهانی، م.، صبوری، ح.، بیابانی، ع.، نخزري مقدم، ع. و محمد اسماعیلی، م. 1390.  ارزیابی اثر دوره‌های مختلف کنترل علف هرز بر روی ارقام برنج تحت شزایط خشکی. همایش دانش محوری. گرگان.

گلسرخی اصفهانی، م.، صبوری، ح.، بیابانی، ع.، نخزري مقدم، ع. و محمد اسماعیلی، م. 1390. ارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی بر اساس شاخص های تحمل و حساسیت. اولین کنگره علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان.

گلسرخی اصفهانی، م.، صبوری، ح.، بیابانی، ع.، نخزري مقدم، ع. و محمد اسماعیلی، م. 1390. واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکی. اولین کنگره علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان.

نخزري مقدم، ع. 1390. بررسی تأثیر زمان و میزان مصرف کود روی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا. چهارمین همایش ملی حبوبات. اراک.

نخزري مقدم، ع. 1390. اثر سرزنی و تراکم بر عملکرد و اجزای آن در باقلا. چهارمین همایش ملی حبوبات. اراک.

مشهدی، ط.، نخزري مقدم، ع. و صبوری، ح. 1390. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در کشت مخلوط با نخود با مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژن. چهارمین همایش ملی حبوبات. اراک.

رضویان، ا.، نخزري مقدم، ع. و غلامی، ا. 1390. ارزیابی عکس العمل نخود زراعی به تنش رطوبت و تلقیح ماکوریزایی. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. دامغان.

رضویان، ا.، نخزري مقدم، ع. و غلامی، ا. 1390. اثر تنش خشکی و تلقیح مایکوریزا بر عملکرد دانه و تجمع پروتئین در نخود زراعی. همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی. دامغان.

رضویان، ا.، نخزري مقدم، ع. و غلامی، ا. 1391. برررسی اثر کم آبیاری و کاربرد تلقیح قارچ میکوریزای آرباسکولار بر خصوصیات رویشی نخود زراعی. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. موسسه تحقیقات آب و خاک. کرج

نخزري مقدم، ع. 1391. بررسی تأثیر خاکورزی و نیتروژن مصرفی بر عملکرد و اجزای آن در گندم. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

نخزري مقدم، ع. 1391. تأثیر زمان و میزان مصرف کود روی بر کمیت و کیفیت باقلا. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

مشهدی، ط.، نخزري مقدم، ع. و صبوری، ح. 1391. اثر نیتروژن و الگوی کاشت گندم و نخود بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

مشهدی، ط.، نخزري مقدم، ع. و صبوری، ح. 1391. ارزیابی عملکرد دانه، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در کشت مخلوط گندم و نخود با مصرف مقادیر مختلف نیتروژن.  دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

رستمی، ح.، نخزري مقدم، ع.، ملاشاهی، م. و صلاحی، م. 1391. تأثیر تلقیح مایکوریزا و فسفر مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم کوهدشت. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

رستمی، ح.، نخزري مقدم، ع.، ملاشاهی، م. و صلاحی، م. 1391. ارزیابی عکس‌العمل تلقیح مایکوریزایی و فسفر مصرفی در گندم. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

رستمی، ح.، نخزري مقدم، ع.، ملاشاهی، م. و صلاحی، م. 1391. تأثیر تلقیح مایکوریزا و فسفر مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم کوهدشت. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان.

رستمی، ح.، نخزري مقدم، ع.، ملاشاهی، م. و صلاحی، م. 1391. ارزیابی عکس‌العمل تلقیح مایکوریزایی و فسفر مصرفی در گندم. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان.

رستمی، ح.، نخزري مقدم، ع.، ملاشاهی، م. و صلاحی، م. 1391. تأثیر تلقیح مایکوریزا و فسفر مصرفی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم کوهدشت. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان.

راحمی کاریزکی، ع.، نخزري مقدم، ع.، کسلخه، ع.، پیروزه، ع. و زرندی، م. 1391. ارزیابی مقاومت به شوری ارقام کلزا در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

راحمی کاریزکی، ع.، نخزري مقدم، ع.، زرندی، م. و کسلخه، ع. 1391. ارزیابی مقاومت به خشکی ارقام کلزا در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

راحمی کاریزکی، ع.، نخزري مقدم، ع. و حقیقت نیا، آ. 1391. تأثیر اندازه بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه‌ی باقلا (Vicia faba L.). هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران. کرمان.

قاسمی مرزبالی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. استفاده از باکتری تیوباسیلوس در زراعت. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

مهرجویی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. مایکوریزا و برهمکنش آن با محیط. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

مهرجویی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. تأثیر کشت مخلوط بر کنترل علفهای هرز. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

نخزري مقدم، ع. و راحمی‌کاریزکی، ع. 1391. تعیین مهم­ترین جزء موثر بر عملکرد گندم تحت شرایط سیستم خاکورزی و نیتروژن مصرفی. سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی. فسا.

مهرجویی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. الگوی کاشت و تراکم. متغیرهای موثر در کنترل علفهای هرز.  اولین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست سالم.

مهرجویی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. نقش تنوع زیستی در کشاورزی. اولین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی و محیط زیست سالم، همدان.

مهرجویی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. کشاورزی پایدار، یک ضرورت و یک رهیافت. اولین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم، همدان.

قاسمی مرزبالی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. بررسی تأثیر باکتری تیوباسیلوس و گوگرد گرانوله بر روی خصوصیات کیفی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.). ششمین همایش ملی یافتههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور. سنندج.

قاسمی مرزبالی، م. و نخزري مقدم، ع. 1391. بررسی تأثیر تلقیح بذر با باکتری تیوباسیلوس و مصرف کود گوگرد بر خصوصیات کمی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.). ششمین همایش ملی یافتههای کشاورزی و منابع طبیعی غرب کشور. سنندج.

بیات کوهسار، ج.، غلامعلی‎پورعلمداری، ا.، نخزري مقدم، ع.، قنبری، ف. و کرامتلو، م. 1392. تعیین ارزش غذایی گیاه نخود فرنگی در مراحل مختلف رشد با آزمون تولید گاز. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. تهران.

بیات کوهسار، ج.، غلامعلی‎پورعلمداری، ا.، نخزري مقدم، ع.، قنبری، ف. و کرامتلو، م. 1392. تعیین ترکیب شیمیایی و میزان فنل علوفه نخود فرنگی در مراحل رشد. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. تهران.

بیات کوهسار، ج.، غلامعلی‎پورعلمداری، ا.، نخزري مقدم، ع.، قنبری، ف. و کرامتلو، م. 1392. تعیین ارزش غذایی و فراسنجه‌های تولید گاز گیاه ماشک. ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. تهران.

نورا، غ.، نخزري مقدم، ع. و راحمی کاریزکی، ع. 1392. تأثیر الگوی کشت و نیتروژن مصرفی بر کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و باقلا. سومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. ساوه.

امید دهقانپور اینچه برون، علی نخ‎زری مقدم و علی راحمی کاریزکی. 1392. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و نخود فرنگی علوفه‌ای با مصرف نیتروژن. سومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. ساوه.

امید دهقانپور اینچه برون، نخزري مقدم، ع.، و علی راحمی کاریزکی. 1392. بررسی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جو و نخود فرنگی علوفه‌ای با مصرف نیتروژن. سومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. ساوه.

سمیه مقیمی فر، نخزري مقدم، ع.، حسین صبوری  و بهنام زند. 1392. اثر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد بوته ارقام ذرت. سومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. ساوه.

سمیه مقیمی فر، نخزري مقدم، ع.، حسین صبوری  و بهنام زند. 1392. تأثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی و رقم ذرت بر کیفیت علوفه. سومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. ساوه.

غلامعلی نورا، نخزري مقدم، ع.، و علی راحمی کاریزکی.1392. بررسی عملکرد علوفه و ارتفاع بوته در کشت مخلوط جو و باقلا با مصرف نیتروژن. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی. همدان.

علی باغبان امین و نخزري مقدم، ع. 1392. روشهای نوین تولید بذر در کشاورزی. همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی. آزادشهر.  

علی باغبان امین، نخزري مقدم، ع.  و معصومه رئیس میرزایی. 1392. فناوری بیوگاز و استفاده از پسماندهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی برای تولید انرژی. همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی. آزادشهر.  

نورمحمد رسایی، نخزري مقدم، ع. و حجت عربی آسیابری. 1392. تکنولوژی استفاده از جلبکها در کشاورزی و صنایع غذایی. همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی. آزادشهر.  

افسانه مدنی فرد و نخزري مقدم، ع. 1392. زیست پالایی و نقش آن در پالایش محیط زیست . همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی. آزادشهر.  

نخزري مقدم، ع. 1392. اثر زمان و میزان مصرف روی بر عملکرد دانه و پروتئین نخود. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران. کرج.  

نخزري مقدم، ع.، محمد مهرجویی، علی راحمی کاریزکی و علی اکبر عامریان. 1392. تأثیر تلقیح و تنش آب بر نخود محلی بجنورد. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران.  کرج.  

منوچهر توفیقیان، حسین عجم نوروزی و نخزري مقدم، ع. 1392. تأثیر تغذیه با عناصر ریزمغذی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم پرتو. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران. کرج.     

نخزري مقدم، ع.، علی راحمی کاریزکی و مصطفی کارگر. 1392. تأثیر تاریخ کاشت و وزن بذر بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد باقلا سبز. پنجمین همایش ملی حبوبات ایران. کرج.  

نورمحمد رسائی، نخزري مقدم، ع.، وصال احمد خوانساری و محمد عثمان امراء. 1392. اگروفارستری رهیافتی بدیل در حفاظت پایدار اکوسیستم. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. گنبد.

حزب الله پورگلستانی، مجید محمد اسماعیلی و نخزري مقدم، ع. 1392. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت خالص و مخلوط گونه های مرتعی در گنبد کاووس. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. گنبد.

حزب الله پورگلستانی، مجید محمد اسماعیلی و نخزري مقدم، ع. 1392. بررسی عملکرد کمی علوفه و بذر در کشت مخلوط و خالص گونه‌های مرتعی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. گنبد.

معصومه رئیس میرزایی و نخزري مقدم، ع. 1392. تأثیر سورفکتانت بر آب و کاهش مصرف آن در کشاورزی. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. گنبد.

معصومه رئیس میرزایی و نخزري مقدم، ع. 1392. نقش گیاهان علوفه-دارو در تغذیه دام. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. گنبد.

نخزري مقدم، ع.، نادیا پارسا، حسین صبوری و سعید بختیاری. 1392. تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر مراحل فنولوژیک نخود محلی نیشابور. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. گرگان.

نخزري مقدم، ع.، محمد مهرجویی، علی راحمی کاریزکی و علی اکبر عامریان. 1392. تأثیر تلقیح با باکتری و تنش آب بر نخود زراعی آزاد. اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب. گرگان.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.، زرین، ا.، نخزري مقدم، ع.،  اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1394. کارآیی مصرف انفرادی و اختلاط علف‌کش‌های پهن‌برگ کش بر خصوصیات علف هرز گشنیزک (Bifora testiculata). دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند ماه. تهران. 8 ص.

غلامعلی‌پور علمداری، ا.، زرین، ا.، نخزري مقدم، ع.،  اورسجی، ز. و نعیمی، م. 1394. بررسی اثر احتمالی علف‌کش‌های گرانستار، برومایسید، دیالن سوپر، دوپلسان سوپر، توفوردی و اختلاط گرانستار با آن‌ها بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد گندم. دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18 اسفند ماه. تهران. 12 ص.

مهناز سامنی،  علی نخ‌زری مقدم، حسین صبوری و معصومه نعیمی. 1394. بررسی تأثیر ترکیب کود نیتروژ ن و ورمی کمپوست بر عملکرد غده و پروتئین غده سیب زمینی. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ریست ایران. مهر ماه. 

مهناز سامنی،  علی نخ‌زری مقدم، حسین صبوری و معصومه نعیمی. 1394. تأثیر ورمی کمپوست و نیتروژ ن بر تعداد غده، وزن غده و عملکرد بوته سیب زمینی. اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ریست ایران. مهر ماه. 

عیسی کابلی،  علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی و سید جواد سجادی. 1394. بررسی صفات مورفولوژیک باقلا تحت تأثیر بقایای گیاهی و نیتروژن. کنفرانس ‌بین‌المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط ریست و گردشگری. شهریور ماه.

عیسی کابلی،  علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی و سید جواد سجادی. 1394. تأثیر بقایای گیاهی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا. کنفرانس ‌بین‌المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط ریست و گردشگری. شهریور ماه. 

علی اصغر میرزایی، علی راحمی کاریزکی،  علی نخ‌زری مقدم، عبداللطیف قلی زاده و مسعود تاجی. 1394. بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت دانه ارقام آزاد شده جو در نیم قرن اخیر در استان گلستان. همایش ملی یافته‌های نوین در پژوهش‌های کشاورزی و منابع طبیعی. اسفند ماه.

سیده حکیمه داودي ،  علی راحمی کاریزکی،  علی نخزري مقدم و  ابراهیم غلامعلی پورعلمداري. 1394. ارزیابی واکنش 4 رقم لوبیا نسبت به تنش خشکی با استفاده از شاخصهاي مختلف تنش خشکی. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

سیده حکیمه داودي ،  علی راحمی کاریزکی،  علی نخزري مقدم و  ابراهیم غلامعلی پورعلمداري. 1394. بررسي اثر كمبود آب بر شاخص فلورسانس كلروفيل برخي ارقام لوبيا. دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

عارفه علی‏پور قاسم آباد سفلی، علی راحمی کاریزکی، علی نخ‌زری مقدم و عباس بیابانی. 1395. اثر سرزنی بر مراحل فنولوژیک، سرعت و دوره پرشدن دانه در ارقام باقلا  (Vicia faba L.) در منطقه گنبد کاووس. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. اردیبهشت ماه.

عارفه علی‏پور قاسم آباد سفلی، علی راحمی کاریزکی، علی نخ‌زری مقدم و عباس بیابانی. 1395. اثر سرزنی بر عملکرد و اجزای عملکرد غلاف خشک ارقام باقلا  (Vicia faba L.) در منطقه گنبد کاووس. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. اردیبهشت ماه.

محسن نیکچه، مجید محمداسمعیلی، علی نخ زری مقدم و بهاره بهمنش. 1395. ارزیابی توانایی رقابت اندام‌های زمینی گونه Poa pratensis در برابر گونه Bromus tomentellus. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. اردیبهشت ماه.

رجبعلی شعبانی، علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی و مهدی ملاشاهی. 1395. تأثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود زراعی. دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. خرداد ماه 95.

رجبعلی شعبانی، علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی و مهدی ملاشاهی. 1395. تأثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر عملکرد دانه و پروتئین نخود زراعی (Cicer arietinum L.). دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. خرداد ماه 95.

رجبعلی شعبانی، علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی و مهدی ملاشاهی. 1395. تأثیر رقم، کود بیولوژیک ازتوبارور-1 و نیتروژن بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه نخود زراعی. دومین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. خرداد ماه 95.

الهام رفتاری، علی نخ‌زری مقدم، مهدی ملاشاهی و حسین حسینی مقدم. 1395. تأثیر نیتروژن و کشت مخلوط نخود فرنگی ( Pisum sativum L.) و کاهو ( Lacttuca sativa L.) بر عملکرد بوته و اجزای آن در نخود فرنگی. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

الهام رفتاری، علی نخ‌زری مقدم، مهدی ملاشاهی و حسین حسینی مقدم. 1395. تأثیر نیتروژن و کشت مخلوط نخود فرنگی (Pisum sativum L.) و کاهو ( Lacttuca sativa L.) بر ارتفاع و وزن بوته کاهو و نخودفرنگی و نسبت برابری زمین. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

عزت‌اله خواجه‌تراب، علی نخ‌زری مقدم، براتعی خزایی و سید جواد سجادی. 1395. تأثیر نیتروژن، اسید هیومیک و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

عزت‌اله خواجه‌تراب، علی نخ‌زری مقدم، براتعی خزایی و سید جواد سجادی. 1395. تأثیر نیتروژن، اسید هیومیک و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات رویشی آفتابگردان. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

عزت‌اله خواجه‌تراب، علی نخ‌زری مقدم، براتعی خزایی و سید جواد سجادی. 1395. تأثیر نیتروژن، اسید هیومیک و آبیاری تکمیلی بر خصوصیات رویشی آفتابگردان. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

ارازقلی خوجم‌لی، علی نخ‌زری مقدم، لیلا آهنگر و مهدی ملاشاهی. 1395. تأثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.) رقم آزاد. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

ارازقلی خوجم‌لی، علی نخ‌زری مقدم، لیلا آهنگر و مهدی ملاشاهی. 1395. تأثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین نخود زراعی (Cicer arietinum L.) رقم عادل. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

ارسطو عباسیان، علی نخ‌زری مقدم، همت‌اله پیردشتی،  و ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1395. مطالعه عملکرد و اجزاء عملکرد مخلوط افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در مراحل مختلف رشد و در سطوح وجین، واقع در دو منطقه ساری و گنبد کاووس. دومین کنگره بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. شهریور ماه.

محمد گل‌نسب، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخ‌زری مقدم، زینب اورسجی و علی راحمی کاریزکی. 1395. اثر عصاره هیدرومتانولی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی علف‌هرز یولاف وحشی. سومین  کنفرانس بین‎المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط‌زیست. اسفند ماه.

محمد گل‌نسب، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، علی نخ‌زری مقدم، زینب اورسجی و علی راحمی کاریزکی. اثر عصاره هیدرومتانولی گیاه دارویی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی گندم و امکان استفاده از آن به‌عنوان علف‌کش‌های طبیعی. 1395. سومین  کنفرانس بین‎المللی یافته‌های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط‌زیست. اسفند ماه.

 

الهام رفتاری، علی نخ‌زری مقدم، مهدی ملاشاهی و حسین حسینی مقدم. 1396. بررسی عملکرد و شاخصهای رقابت در کشت مخلوط نخود فرنگی (Pisum sativum L.) و کاهو  (Lacttuca sativa L.) تحت تأثیر نیتروژن. کنفرانس بین‎المللی  کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. رشت.

الهام رفتاری، علی نخ‌زری مقدم، مهدی ملاشاهی و حسین حسینی مقدم. 1396. تأثیر الگوی کاشت نخود فرنگی (Pisum sativum L.) و کاهو  Lactuca sativa)) و نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد پروتئین و قند نخودفرنگی. کنفرانس بین‎المللی  کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. رشت. پنجمین کنفرانس بین‎المللی ایده‌های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری.

یونس کمکی، علی راحمی کاریزکی، حسن فرامرزی و علی نخ‌زری مقدم. 1396. پهنه‎بندی اقلیمی گونه زراعی باقلا در استان گلستان (مطالعه مورد: شهرستان آق‎قلا). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5 بهمن ماه. گنبد کاووس.

یونس کمکی، علی راحمی کاریزکی، حسن فرامرزی و علی نخ‌زری مقدم. 1396. ارزیابی تناسب اراضی گونه زراعی باقلا با استفاده از توپوگرافی (مطالعه مورد: شهرستان آق‎قلا). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5 بهمن ماه. گنبد کاووس.

یونس کمکی، علی راحمی کاریزکی، حسن فرامرزی و علی نخ‌زری مقدم. 1396.  پهنه‎بندی فیزیکوشیمیایی گونه زراعی باقلا در استان گلستان (مطالعه مورد: شهرستان آق‎قلا). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5 بهمن ماه. گنبد کاووس.

عبدالحمید آقجلی، علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی و ابراهيم غلامعلی‌پور علمداری. 1396. تأثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و پروتئین و میزان پرولین  ماش(Vigna radiata L.) . کنفرانس بین‎المللی  کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. رشت.

عبدالحمید آقجلی، علی نخ‌زری مقدم، علی راحمی کاریزکی و ابراهيم غلامعلی‌پور علمداری. 1396. تأثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش(Vigna radiata L.) . کنفرانس بین‎المللی  کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم. رشت.

فریما دعائی، علی نخ‌زری‌مقدم، علی راحمی کاریزکی و مجید الداغی. 1396. بررسی مراحل فنولوژی و ماده خشک نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر عوامل اقلیمی و تغذیه‌ای. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5 بهمن ماه. گنبد کاووس.

فریما دعائی، علی نخ‌زری‌مقدم، علی راحمی کاریزکی و مجید الداغی. 1396. تأثیر عوامل محیطی خارجی بر شاخص سطح برگ نخود زراعی (Cicer arietinum L.). نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5 بهمن ماه. گنبد کاووس.

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری،  محمد گل نسب، علی نخ‌زری مقدم، زینب اورسجی و علی راحمی کاریزکی. 1396. اثر عصاره هیدرو متانولی آویشن بر مولفه‌های جوانه‌زنی علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana). هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران. شهریور ماه.

ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری،  محمد گل نسب، علی نخ‌زری مقدم، زینب اورسجی و علی راحمی کاریزکی. 1396. ارزیابی عصاره هیدرو متانولی گیاه دارویی آویشن بر مولف‌های جوانه‌زنی گندم و امکان استفاده از آن به عنوان علف‌کش‌های طبیعی. هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران. شهریور ماه. شهریور ماه.

ارسطو عباسیان، علی نخ‌زری مقدم، همت ا... پیردشتی و ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری. 1396.  بهبود کارایی کشت مخلوط سیر و نخود از نظر عملکرد و شاخص‌های جمعیتی علف‌های هرز. هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران. شهریور ماه. شهریور ماه.

قادر حسینی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، زینب اورسجی و علی نخ‌زری مقدم. 1396. ارزیابی اثر برخی از علف‌کش‌ها بر کنترل علف‌های هرز ماش. اولین کنفرانس بین اللملی فناوری‌های نوین در علوم. شهریور ماه.

قادر حسینی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری، زینب اورسجی و علی نخ‌زری مقدم. 1396. بررسی اثر علف‌کش‌های پیش رویشی پندیمتالین، پرسوئیت و پس رویشی بنتازون به عنوان علف‌کش تکمیلی بر کنترل علف‌های هرز ماش. اولین کنفرانس بین اللملی فناوری‌های نوین در علوم. شهریور ماه.

علی اصغر میری، زینب اورسجی، ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری و علی نخ‌زری مقدم. 1396. بررسی اثرات رقم و روش‌های مدیریت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی. نخستین همایش ملی تولیدات گیاهان زراعی و باغی. 5 بهمن ماه. گنبد کاووس.

طرح های پژوهشی

نخ‎زري مقدم، ع. 1376. اثر تراكمهاي مختلف يولاف وحشي بر عملكرد و اجزاء آن در ارقام گندم. پژوهشكدة كشاورزي دانشگاه زابل.

نخ‎زري مقدم، ع. 1380. بررسي سازگاري ارقام و هيبريدهاي آفتابگردان در شرايط آب و هوايي زابل. دانشگاه زابل.

نخ‎زري مقدم، ع. 1385. تأثير ميزان و روش مصرف كود فسفره بر روي برخي خصوصيات گياه اسفناج در شرايط آب و هوايي گنبد. دانشگاه گنبد کاووس.

صبوری، ح.، بیابانی، ع.، نخ‎زري مقدم، ع.، کاتوزی، م. و عبادی، ع. 1388. تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و کیفی برنج ایرانی. دانشگاه گنبد کاووس.

بیابانی، ع.، صبوری، ح.، نخ‎زري مقدم، ع. و کاتوزی، م. 1388. بررسي تغييرات صفات مرفولوژيکي و فيزيولوژيکي در برنج تحت تنش شوري. دانشگاه گنبد کاووس.

صبوری، ح.، بیابانی، ع.، نخ‎زري مقدم، ع.، ملاشاهی، م.، صبوری، ع. وکاتوزی، م. 1389. تجزیه ژنتیکی صفات زراعی جمعیت برنج به روش دای آلل. دانشگاه گنبد کاووس.

نخ‎زري مقدم، ع. 1390. اثر زمان و ميزان مصرف روي بر عملكرد و اجزاء آن در باقلا. دانشگاه گنبد کاووس.

نخ‎زري مقدم، ع. 1390. اثر تراكم و سرزني بر عملكرد و اجزاء آن در باقلا. دانشگاه گنبد کاووس.

نخ‎زري مقدم، ع.، صبوری، ح.، بیابانی، ع.، غلامعلی پور علمداری، ا.، راحمی کاریزکی، ع. و سیدیان، س. م. 1392. تأثیر نیتروژن و الگوی کاشت جو و نخود فرنگی بر شاخصهای رقابت. دانشگاه گنبد کاووس.

نخ‎زري مقدم، ع. 1393. ارزیابی کمیت و کیفیت جو و نخود فرنگی تحت تأثیر الگوی کاشت ردیفی و نیتروژن مصرفی. دانشگاه گنبد کاووس.

بیابانی، ع.، آذرنیا، م.، نخ‎زري مقدم، ع.، راحمی کاریزکی، ع.، نعیمی، م. و صفی‌خانی، س. 1394. بررسی اثر عمق کاشت و پرایمینگ بذر بر سبزشدن بذر و رشد رویشی گیاهچه عدس (Lens culinaris L.) در منطقه گنبدکاووس. 54 ص.

پایان نامه و رساله

استاد راهنمای پايان‌نامه ارشد

اسماعیلی، ح. 1390. تأثیر آبیاری و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین سویا (راهنما، دانشگاه آزاد گرگان)

مشهدی، ط. 1390. تأثير مقادیر مختلف نيتروژن و الگوي کاشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود  (Cicer arietinum)  بر عملکرد و اجزاي آن

محمدزاده مقدم، ا. 1391. ارزيابي عكس العمل ذرت علوفه اي به كودهاي نيتروژن و بيولوژيك

آهن‎ساز، س. 1391. ارزیابی تناسب اراضی ارقام گندم در حوزه شمال گرگان رود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (راهنمای دوم)

رضویان، ا. س. 1391. ارزیابی عکس‌العمل نخود (Cicer arietinum) به مدیریت­ آبیاری و تلقیح با گونه‏های مختلف قارچ میکوریزا (راهنمای اول)

رستمی، ح. 1391. اثر تلقیح قارچ مایکوریزا و کود فسفره بر عملکرد، اجزای عملکرد و جذب فسفر در گندم (Triticum aestivum)

حسن‌زاده، ع. 1392. پیش بینی دریافت و استفاده از تشعشع خورشیدی در گیاه باقلا (راهنمای دوم)

قاسمی مرزبالی، م. 1392. بررسی تأثیر باکتری تیوباسیلوس، نوع و میزان کود گوگردی بر کمیت و کیفیت کنجد (Sesamum indicum L.) (راهنمای اول)

دهقان‏پور اینچه‌‎برون، ا. 1392. تأثیر نیتروژن مصرفی و الگوی کشت مخلوط جو و نخود فرنگی بر کمیت و کیفیت علوفه

مقیمی‌فر، س. 1393. تأثیر رقم ذرت و الگوی کاشت ذرت (Zea mays) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna sinensis) بر کمیت و کیفیت علوفه (راهنمای اول)

نورا، غ. 1393. تأثیر کود نیتروژن و الگوی کاشت بر کمیت و کیفیت باقلا (Vicia faba) و جو علوفه‌ای (Hordeum vulgare)

رئیس‌‎میرزایی، م. 1393. اثر تنش آبی و مویان بر کمیت و کیفیت گیاه علوفه - داروبی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) (راهنمای اول)

داوودی، م. ر. 1393. تأثیر کود بیولوژیک تیوباسیلوس و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیر (راهنمای اول)

مدنی‌فرد، ا. 1393. ثر فاصله ردیف و جهت کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris) (راهنمای اول)

مهرجویی، م. 1393. اثر تلقیح باکتریایی و تنش خشکی بر رشد و گره زایی ارقام نخود زراعی ((Cicer arietinum L.. پارسا، ن. 1393. تأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود محلی نیشابور (Cicer arietinum L.)

غفاری، س. 1393. اثر سطوح مختلف کود گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن آفتابگردان.

بائی، ف. 1394. تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و ورمی‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد گوگرد سیر (Allium sativum L. ). 

سامنی، م. 1394. تأثیر ترکیب کود  نیتروژن و ورمی‌‌‌‌کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد پروتئین و خصوصیات فیزیکی سیب ‌زمینی (Solanum tuberosum L.).

کابلی، ع. 1394. تأثیر نیتروژن مصرفی و نوع بقایای گیاهی بر مراحل فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا سبز و پروتئین دانه.

طوق زرین، م. ا. 1394. کارآیی مصرف انفرادی و اختلاط علف‌کش‌های پهن‌برگ‌کش بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی علف‌هرز گشنیزک (Bifora testiculata L.) و گندم (Triticum aestivum).

رفتاری، ا. 1395. تأثیر الگوی کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و شاخص‌های رقابت نخود فرنگی (Pisum sativum L.) و کاهو (Lactuca sativa L.).

گل‌نسب، م. 1396. اثر دگرآسیبی عصاره هیدرو متانولی آویشن بر رشد اولیه علف‌هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و گندم (Triticum aestivum) در شرایط کشت هیدروپونیک و پتری‌دیش (راهنمای دوم).

هاشم‌آبادی، ع. 1396. تأثیر آبیاری تکمیلی، نیتروژن و کود بیولوژیک آلکازت بر مراحل فنولوژیک، درصد پروتئین و صفات کمی گندم (Triticum aestivum L.).

صمصامی، ن. 1397. بررسی تأثیر تنش خشکی، گونه­های مختلف قارچ میکوریزا و تلقیح باکتری ریزوبیومی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم کوثر.

نوری، س. 1397. تأثیر سرزنی، نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی، کیفی و کارآیی زراعی نیتروژن مصرف شده در باقلا.

گرایلو، ا. 1397. بررسی خصوصیات کمی و کیفی ارقام و لاین‌های امیدبخش گندم در دو منطقه دوزین و مینودشت.

قلیچی ینقاق. ح. ع. 1397. تأثیر نیتروژن و دور آبیاری بر کمیت و کیفیت ارقام ماش .(Vigna radiata L.)

صالحی شیخی، م. 1397. تأثیر رقم نخود فرنگی و الگوی کاشت بر عملکرد و شاخصهای رقابت نخودفرنگی و اسفناج.

لکزایی، م. 1397. اثر مگافول بر نخود زراعی (Cicer arietinum L.) تحت شرایط محدودیت نیتروژن و رقابت

 

استاد راهنمای رساله دکتری

ارسطو عباسیان. 1395. ارزیابی عملکرد و شاخص‌های رقابت در کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و نخودفرنگی (Pisum sativum L.) در شرایط رقابت با علف‌های هرز.

سوده ملکی. 1395. بررسی تأثیر کاربرد زئولیت و پتاسیم بر صفات زراعی و کیفیت نخود در مدیریت‌های مختلف آبیاری.

فریما دعائی. 1396. امکان سنجی بهبود عملکرد و برخی از خصوصیات اکوفیزیولوژیک نخود زراعی (Cicer arietinum L.) از طریق مدیریت‌ کود شیمیایی و زیستی نیتروژن در تاریخ کاشت‌های متفاوت.

منصوری‌راد، ع. 1397. آنالیز خلأ عملکرد سویا در شرق استان گلستان (کلاله).

 

 

استاد مشاور

گلسرخی اصفهانی، م. 1390. ارزیابی واکنش ارقام  برنج به کنترل علفهای هرز تحت شرایط تنش خشکی

توفیقیان، م. 1393. بررسی تأثیر تراکم کاشت و مصرف کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در شرق گلستان (دانشگاه آزاد گرگان)

پورگلستانی، ح. 1393. بررسی کشت مخلوط و تک کشتی چهار گونه‌ی مرتعی در گنبد کاووس (گروه مرتع).

نهفته استرآباد، ا. 1393. واکنش رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت به کیفیت بذر.

میرزایی، ع. ا. 1394. بررسی تغییرات کارآیی مصرف نیتروژن و اجزای آن در جو.

ارتق‌زاده، ط. 1394. مقایسه کارآیی علف‌کش‌های خاک مصرف پرسوئیت، ترفلان و اختلاط آن‌ها بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا و کنترل علف‌های هرز.

چقامیرزایی، گ. 1394. ارزیابی برهمکنش پتانسیل آللوپاتیکی بقایای برخی از علف‌های هرز و جو در مراحل مختلف فنولوژیکی.

بهروزبه، م. ج. 1394. شناسایی مکان­های ژنی کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه­زنی در جمعیت برنج ایرانی تحت شرایط نرمال و تنش شوری.

علی‌پور  قاسم‌آباد سفلی، ع. 1395. اثر حذف غالبیت انتهایی بر تولید ماده‌ی خشك، کمیت و کیفیت ارقام باقلا.

میرعرب رضی، ر. 1396. بررسی اثر سوپرجاذب وقارچ مایکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکردسویا تحت تنش آبی در اراضی توران ترک- رامیان (گلستان)

مولوی، ز. 1397. بررسی واکنش ارقام گندم دیم استان گلستان به تنش خشکی در شرایط کنترل شده.

یازرلو، ن. 1397. بررسی پتانسیل آللوپاتیک بقایای علف‌هرز شمعدانی برگ بریده (Geranium dissectum L.) بر گیاه زراعی کلزا.

سخاوتی‌فر، ش. 1397. بررسی خلأ عملکرد کلزا در شرق استان گلستان (کلاله- دهستان زاوکوه).

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

تدریس در دوره کاردانی

زراعت عمومي                        زراعت خصوصي 1 (غلات)         زراعت خصوصي 2 (گیاهان صنعتی)

مبارزه با علفهاي هرز                عمليات كشاورزي                       کارآموزی                      کارورزی 

      

تدریس در دوره کارشناسی

 

اصول زراعت          زراعت گیاهان علوفه اي             زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي   زراعت غلات        دیمکاری عمليات كشاورزي    اصول ترویج و آموزش کشاورزی   مبانی کشاورزی پایدار                     عملیات زراعی      پروژه    کارآموزی              فیزیولوژی گیاهی          سمینار         اکولوژی و اکولوژی کشاورزی         علفهای هرز و کنترل آنها  

           

تدریس در دوره کارشناسی ارشد

کشاورزی ارگانیک  کشاورزی پایدار اکولوژیک     بحثهای آزاد در کشاورزی اکولوژیک     پایداری بوم‌نظام‌های کشاورزی

اکولوژی سیستمهای زراعی چند گانه   سمینار    تولید پایدار گیاهان زراعی                                 

 

استاد راهنمای پایان نامه كارشناسي ارشد: 26 مورد

استاد مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد:  9 مورد

استاد راهنمای دکتری: 4                          

تدریس در دوره دکترا

زراعت ارگانیک     تغذیه گیاهان زراعی    میکروکلیماتولوژی    تغییر اقلیم و تولیدات گیاهی      اکولوژی کشت مخلوط    اکولوژی سیستمهای کشاورزی      پایداری بوم نظامهای زراعی    اکولوژی بذر      

دانلودها