وحید اسکو

بیوگرافی

وحید اسکو

ایمیل: vahidoskou@gonbad.ac.ir

متولد: 1363

ساکن: استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس

سوابق کاری
1- کارشناس همکاران سیستم به مدت چهار ماه
2-  کارشناس حسابداری مدیریت در شرکت کاله به مدت یک سال
  • عضویت پیمانی هیات علمی در دانشگاه گنبد کاووس با مرتبه مربی از تاریخ 1390/9/1 تاکنون