دکتر اویس محمدی

عضو هیات علمی

دکتر اویس محمدی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

 

نام و نام خانوادگی: اویس محمدی.

پست الکترونیک:

Ovais.mohamadi@yahoo.com

Ovaismohamadi@yahoo.com

مرتبه علمی: استادیار پایه دو.

تحصیلات:

کارشناسی: زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی (1382-1386).

کارشناسی ارشد: ادبیات عربی دانشگاه تهران (1386-1388).

دکترا: ادبیات عربی دانشگاه تهران (1388-1392).

زمینه های تحقیقاتی

شعر معاصر عربی.

ادبیات تطبیقی.

ترجمه شعر.

نقد ادبی.

مقالات ژورنال

- Mohamadi, Oveis. Sadeghi, Zeinab (2014), Double colonisation of Palestin in Sahar Khalifeh's Wild thornes. International Journal of Women's Research. 3 (1).

  1. نیازی، شهریار. محمدی، اویس. تحلیلی روانکاوانه از داستان کوتاه سیاه زنگی از زکریا تامر.  مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره هفت، پاییز و زمستان 1391.
  2. محمدی، اویس. صادقی، زینب. نقد فمینیستی داستان کوتاه «مردی در کوچه» از غادة السمان. مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره هشت، بهار و تابستان 92.
  3. امین مقدسی، ابوالحسن. محمدی، اویس. بررسی سبک سوررئالیست در دیوان عبدالله البردونی، پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره ششم سال 1392. 
  4. امین مقدسی، ابوالحسن. محمدی، اویس. بررسي تطبیقی مضامين هستي شناسانه عبدالله البردوني و جلال الدين مولوي، مجله ادب عرب دانشگاه تهران، دوره شش شماره دو. پاییز و زمستان 1393.
  5. محمدی، اویس. بشیری، علی. فرامرزی، زین العابدین. تحلیل گفتمانی تغییر عناصر فرهنگی ـ اجتماعی در ترجمه از زبان واسطة مجموعة عشق با صدای بلند. مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره هفت، شماره هفده، پاییز 1396.

پایان نامه و رساله

       پایان نامه کارشناسی ارشد:

      ترجمه و نقد كتاب «في نظرية النقد» از دكتر عبدالملك مرتاض. 1388.

     رساله دکتری:

بررسی شعر معاصر یمن با تکیه بر اشعار عبدالله البردونی. 1392.

تالیفات

تألیف کتاب:

طاهری، محمد مهدی. محمدی، اویس. خودآموز مکالمه زبان عربی از صفر تا 100. انتشارات کلبه زبان. تهران. 1396.

ترجمه کتاب:

محمدی، اویس. دوگانه ای برای چشمانش (برگردان گزیده ای از شعر ده شاعر معاصر عرب). انتشارات پالیز سخن. تهران. 1396.

افتخارات

1- رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد  سال 1385- 1386 در دو گرایش ادبیات عربی و مترجمی عربی.

2- رتبه دوم آزمون دکتری دانشگاه تهران در سال 1387-1388.