×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر اویس محمدی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :ادبیات فارسی

بیوگرافی

 

نام و نام خانوادگی: اویس محمدی

پست الکترونیک:

Ovais.mohamadi@yahoo.com

Ovaismohamadi@yahoo.com

Oveis.mohammadi@gonbad.ac.ir

مرتبه علمی: استادیار پایۀ شش.

تحصیلات:

کارشناسی: زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی (1382-1386).

کارشناسی ارشد: ادبیات عربی دانشگاه تهران (1386-1388).

دکترا: ادبیات عربی دانشگاه تهران (1388-1392).

زمینه های تحقیقاتی

شعر معاصر عربی

ادبیات تطبیقی

ترجمه شعر

نقد ادبی

مقالات ژورنال

- Mohamadi, Oveis. Sadeghi, Zeinab (2014), Double colonisation of Palestin in Sahar Khalifeh's Wild thornes. International Journal of Women's Research. 3 (1).

 1. نیازی، شهریار. محمدی، اویس. تحلیلی روانکاوانه از داستان کوتاه سیاه زنگی از زکریا تامر.  مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره هفت، پاییز و زمستان 1391.
 2. محمدی، اویس. صادقی، زینب. نقد فمینیستی داستان کوتاه «مردی در کوچه» از غادة السمان. مجله زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره هشت، بهار و تابستان 92.
 3. امین مقدسی، ابوالحسن. محمدی، اویس. بررسی سبک سوررئالیست در دیوان عبدالله البردونی، پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي، شماره ششم سال 1392. 
 4. امین مقدسی، ابوالحسن. محمدی، اویس. بررسي تطبیقی مضامين هستي شناسانه عبدالله البردوني و جلال الدين مولوي، مجله ادب عرب دانشگاه تهران، دوره شش شماره دو. پاییز و زمستان 1393.
 5. محمدی، اویس. بشیری، علی. فرامرزی، زین العابدین. تحلیل گفتمانی تغییر عناصر فرهنگی ـ اجتماعی در ترجمه از زبان واسطة مجموعة عشق با صدای بلند. مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، دوره هفت، شماره هفده، پاییز 1396

 6. محمدی، اویس. باغجری، کمال. طاهری، محمد مهدی. تأثیر کفّ البصر علی خیال الشاعر الیمني المکفوف، عبدالله البردوني. مجلة کلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة و الإنسانیة بجامعة بابل، عراق. شماره 39. سال 2018.

 7. بشیری، علی. محمدی، اویس. میزان کارآمدی رهیافت های لفور در ترجمه شعر بین زبان عربی و فارسی. مجله­  جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس. دوره­ 9، شماره­ی چهار. مهر و آبان 1397

 8. عرب، عبدالباسط. محمدی، اویس. بیات، مژگان. بررسی ادب­مندیِ استراتژی­های بیان در داستان­های کودکانه­  شادی فقیه. مجله­ لسان مبین قزوین. سال نهم، شماره­ی 32. تابستان 1397

 9. محمدی، اویس. عرب، عبدالباسط. فرامرزی، زین العابدین. تحلیل کارکرد «زبان و آموزش» استعمارگر در گفتمان پسااستعماری «موسم الهجرة إلی الشمال» بر اساس نظم های سه گانه لاکان. مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. شماره 47. تابستان 1397.

 10. محمدی، اویس.- بشیری، علی- محمدی، محمد نعیم. بینامتنی همزمان فرم شعر شاملو با قرآن مجید و کشف الأسرار. پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره شش، شماره 4. زمستان 1397.

 11. محمدی، اویس.- اسماعیلی، مراد. . تأثیر فرم شعر پل الوار بر شعر احمد شاملو. پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره هشت، شماره یک. بهار 1399

 12.  محمدی، اویس (1399). بررسی تغییر زبان زنانه در ترجمۀ شعرهای غادة السمّان به فارسی (مطالعۀ موردی؛ دو ترجمۀ «غمنامه ای برای یاسمن ها» و «علیه تو اعلان عشق می دهم» از عبدالحسین فرزاد). پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی. دورۀ 10، شمارۀ 23. صص 118-91.

 13. محمدی، اویس (1400). نقد کتاب تحلیل النصوص الأدبیة؛ قراءات نقدیة فی السرد و الشعر (تحلیل متون ادبی؛ خوانش‌هایی نقدی از متون روایی و شعر). پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی. دورۀ 21. شمارۀ 2. صص 435-415. 

 14. محمدی، اویس و عبدالباسط عرب یوسف آبادی و مهدی طاهری (1400). بررسی گونه‌های تأثیرپذیری طاهره صفارزاده در ترجمه قرآن کریم از زبان واسطه (سطح واژگان و نحو). نشریۀ مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس. دورۀ 8 شمارۀ 16. صص 288-315.

 15. محمدی، اویس و لاچن علاقی و محمد مهدی طاهری (1400). بررسی برگردان تقابل های معنایی غزل های حافظ در ترجمه علی عباس زلیخه. نشریۀ پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی. دورۀ 11، شمارۀ 25. صص 125-148.

 16. عرب یوسف آبادی، عبدالباسط و اویس محمدی و فائزه عرب یوسف آبادی. شگردهای ترجمه از عربی به فارسی در گلستان سعدی و بهارستان جامی بر اساس رویکرد مقصدگرا. نشریۀ پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی. در دست انتشار

پایان نامه و رساله

       پایان نامه کارشناسی ارشد:

      ترجمه و نقد كتاب «في نظرية النقد» از دكتر عبدالملك مرتاض. 1388.

     رساله دکتری:

بررسی شعر معاصر یمن با تکیه بر اشعار عبدالله البردونی. 1392.

تالیفات

تألیف کتاب:

طاهری، محمد مهدی. محمدی، اویس. خودآموز مکالمه زبان عربی از صفر تا 100. انتشارات کلبه زبان. تهران. 1396.

ترجمه کتاب:

محمدی، اویس. دوگانه ای برای چشمانش (برگردان گزیده ای از شعر ده شاعر معاصر عرب). انتشارات پالیز سخن. تهران. 1396.

محمدی، اویس. زخمی به او بزن عمیق تر از انزوا؛ پژوهشی دربارۀ اثرپذیری شاملو از شاعران معاصر فرانسه. انتشارات فصل پنجم. تهران. 1401. 

افتخارات

1- رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد  سال 1385- 1386 در دو گرایش ادبیات عربی و مترجمی عربی.

2- رتبه دوم آزمون دکتری دانشگاه تهران در سال 1387-1388.

دروس تدریس شده

ادبیات عرب (صرف و نحو رشتۀ فقه و حقوق اسلامی)

ادبیات عرب (صرف و نحو رشتۀ فلسفه اسلامی)

صرف کاربردی و نحو کاربردی (رشتۀ علوم قرآن و حدیث)

متون فلسفی به زبان عربی (رشتۀ فلسفه اسلامی)

معناشناسی 

آیین ویرایش متون علمی

آیین نگارش متون علمی