×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :زیست شناسی

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

 

سیستماتیک و اکولوژی جلبکها

سیستماتیک گیاهان عالی

مقالات ژورنال

Panahy Mirzahasanlou, J. Ahmadi Musaabad, L., G.Mahoodlu, M., Bahalkeh, A. 2021. An ecological and hydrochemical study of three springs in NE Iran with the emphasis on diatom diversity. Limnologica, 90: 1-9.

Panahy Mirzahasanlou, J., Nejadsattari, T., Ramezanpour, Z., Imanpour Namin, J. & Asri, Y. 2020. Temporal and spatial distribution of diatom assemblages and their relationship with environmental factors in Balikhli River (NW Iran). Ecohydrology & Hydrobiology, 20: 102-111.

Panahy Mirzahasanlou, J., Qarebesloum, T., Farasati, M., and Bahalkeh, A. 2020. Epilithic diatom diversity in Golestan Waterfall. Journal of Phycological Research, 4(2): 582-595.

Panahy Mirzahasanlou, J., Nejadsattari, T., Ramezanpour, Z., Imanpour Namin, J. & Asri, Y. 2018. The epilithic and epipelic diatom flora of the Balikhli River, Northwest Iran. Turkish Juornal of Botany, 42: 518-532.

Ahmadi Musaabad, L., Panahy Mirzahasanlou, J. G.Mahoodlu, M., Bahalkeh, A. 2019. Diatom flora in three Springs of Golestan Province. Journal of Phycological Research, 3(2): 432-442.

Hasanzadeh Gorttapeh, A. and Panahy, J. 2007. Floristic study of Mirabad region. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(20): 3698-3702.

پناهی میرزاحسنلو، ج.، نژادستاری، ط.، رمضان پور، ز. و ایمان پورنمین، ج. و عصری، ی. 1399. شناسایی جلبک های رشته ای رودخانه بالیخلو در استان اردبیل و گزارش چهار گونه جدید برای فلور جلبکی ایران. یافته های نوین در علوم زیستی، 7(3): 345-331.

پناهی میرزاحسنلو، ج.، رمضان پور، ز. و ایمان پورنمین، ج. 1398. توالی فصلی فیتوپلانکتونهای دریاچه سد یامچی در  استان اردبیل و ارتباط آن با پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب. بوم شناسی آبزیان. 9(2): 31-22.

پناهی میرزاحسنلو، ج.، رمضان پور، ز. و ایمان پورنمین، ج. 1397. مطالعه فلور و تنوع جلبکهای فیتوپلانکتونی سد یامچی، استان اردبیل. تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(34): 52-39.

پناهی میرزاحسنلو، ج.، عابدی، م. ستاریان، ع. حبیبی، م. 1397. مطالعه فلورستیک منطقه حفاظت شده گوینیک در استان خراسان شمالی. تاکسونومی و بیوسیستماتیک، 10(36): 34-15.

پناهی میرزاحسنلو، ج. نظیفی، الف. 1388. گیاهان دارویی دامنه های جنوبی سبلان. فصلنامه شناخت و کاربرد گیاهان دارویی 1(4): 36-27.

آق آتابای، ع. پناهی میرزاحسنلو، ج. رستمی جراتی، ف. و اکبری، ر. 1399. تنوع زیستی دیاتوم های رودخانه خرمارود، استان گلستان. محیط زیست طبیعی، 73(4):

پیرا، ن. پناهی میرزاحسنلو، ج. بهمنش، ب. و بیگ محمدی، م. 1399. مطالعه فلور و معرفی گونه های گیاهی در معرض خطر منطقه فارسیان (شهرستان گالیکش، استان گلستان). حفاظت زیست بوم گیاهان، 8(17):

لک زایی، ف.، پناهی میرزاحسنلو، ج.، قلیزاده، م. و دانشور، الف. 1397. بررسی اکولوژیکی دیاتومه های رودخانه چهل چای در استان گلستان. بهره برداری و پرورش آبزیان، 7(3): 51-41.

شیرمحمدلی، ن.، پناهی میرزاحسنلو، ج.، جرجانی، ع. و نظری، ن. 1396. مطالعه فلورستیک تالاب های آلاگل، آلماگل، آجی گل و مناطق پیرامونی آنها در استان گلستان. فصلنامه اکوسیستم های طبیعی ایران. 8(4): 27-15.

مقالات کنفرانس

Panahy Mirzahasanlou, J., Aghatabay, H., Rostami Charati, F. and Akbari, R. 2019. Effects of substrate type and locality on species diversity of diatoms in Khormarud River of Azadshahr. 2 nd Iranian Conference on Phycology, Tarbiat Modarres University.

Bayani, M. Panahy Mirzahasanlou, J., Rostami Charati, F. and Akbari, R. 2019. Study of epilithic diatoms in GarehChay River of Ramian. 2 nd Iranian Conference on Phycology, Tarbiat Modarres University.

Lakzaie, F., Panahy Mirzahasanlou, J., Gholizadeh, M. and Daneshvar, A. 2018. Floristic study of epilithic and epipelic diatoms in ChehelChay River of Minudash. 20th National and 8th International Congress of Biology, University of Maragheh.

Dadgar, A., Panahy Mirzahasanlou, J., Jorjani, E. and Alijanpour, S. 2018. Identification of epilithic diatoms in Zrringol River of Golestan province. 0th National and 8th International Congress of Biology, University of Maragheh.

Panahy Mirzahasanlou, J., Nejadsattari, T., Ramezanpour, Z., Imanpour Namin, J. and Asri, Y. 2016. Use of Biological Diatom Index (BDI) for the assessment of water quality in the Balikhli River (Ardabil, Iran). International Conference on Water, Environment and Sustainable Development. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.

Panahy Mirzahasanlou, J., Teymurzadeh, A. and Panahy, A. 2010. An Ethnobotanical Survey in Southern Slopes of Sabalan Mountain. International Medicinal and Aromatic Symposium. Shiraz, Iran. 

قره بسلوم، ت. پناهی میرزاحسنلو، ج، فراستی، م. و بهلکه، الف. 1399. مطالعه تنوع و فلور دیاتومه های اپی لیتیک آبشار آق سو. پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه.

پناهی میرزاحسنلو، ج. رمضان پور، ز. و ایمان پور نمین، ج. 1398. بررسی کیفیت آب رودخانه بالیخلو در استان اردبیل با استفاده از شاخص های جلبکی. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس.

احمدی موسی آباد، ل. پناهی میرزاحسنلو، ج. قره محمودلو، م. و بهلکه، الف .1398. شناسایی دیاتومه های چشمه گل رامیان در استان گلستان. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس.

مرزبان، م.، رستمی چراتی، ف.، اکبری، ر. و پناهی میرزاحسنلو، ج. 1396. سنتز سبز نانوذرات نقره  با استفاده از عصاره آنتی اکسیدانی استخراج شده از برگ گیاه نعناع زیبا. کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا توسعه. دانشگاه تهران.

مرزبان، م.، رستمی چراتی، ف.، اکبری، ر. و پناهی میرزاحسنلو، ج. 1396. بررسی اثر تغییرات pH بر مورفولوژی نانوذرات سنتزی حاصل از عصار آبی نعناع زیبا Calamintha officinalisکنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا توسعه. دانشگاه تهران

عابدی، م. پناهی میرزاحسنلو، ج. ستاریان، الف و حبیبی، م. 1395. بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی قرق گوی نیک شهرستان رازوجرگلان استان خراسان شمالی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه ای. دانشگاه گنبدکاووس.

عابدی، م. پناهی میرزاحسنلو، ج. ستاریان، الف و حبیبی، م. 1395. گونه های دارویی پرمصرف تیره نعناییان قرق گوی نیک استان خراسان شمالی. دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه فرهنگیان.

پناهی میرزاحسنلو، ج. و حسن زاده، ع. 1388. تنوع زيستي و غناي گونه اي گياهان منطقه رشكان اروميه. دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران. دانشگاه شهید بهشتی.

پناهی میرزاحسنلو، ج. و تیمورزاده، الف. 1388. بررسی فلورستیکی دامنه های جنوبی سبلان. دومین همایش ملی رده بندی گیاهی ایران. دانشگاه شهید بهشتی.

پناهی میرزاحسنلو، ج. محمودزاده، الف و حسن زاده، ع. 1386. بررسی فلورستیک منطقه حفاظت شده راژان. نخستین همایش رده بندی گیاهی ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

پناهی میرزاحسنلو، ج. محمودزاده، الف و حسن زاده، ع. 1386. گیاهان دارویی منطقه حفاظت شده راژان و کاربردهای درمانی آنها. سومین همایش گیاهان دارویی ایران. دانشگاه شاهد. تهران.

طرح های پژوهشی

 

1- تولید ریزجلبک به منظور تغذیه آبزیان. 1399. پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

2- بررسی کیفیت آب رودخانه بالیخلو و عنبران چای با استفاده از شاخص های جلبکی. 1398. دانشگاه گنبدکاووس

3- بررسی توالی فصلی جلبکهای فیتوپلانکتونی و کف زی سد یامچی به عنوان اندیکاتور و ارتباط آن با کیفیت آب. 1395. شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل.

4- شناسایی گیاهان دارویی دامنه های جنوبی سبلان و تشکیل هرباریوم گیاهان دارویی. 1388. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

5- شناسایی و تعیین مقاومت به شوری آتریپلکس های حاشیه دریاچه ارومیه. 1386. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (همکار طرح)

6- بررسی پوشش گیاهی منطقه رشکان ارومیه. 1386. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی (همکار طرح)

دروس تدریس شده

1- جلبک شناسی پیشرفته- کارشناسی ارشد

2- یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته- کارشناسی ارشد

3- سیستماتیک گیاهی پیشرفته- کارشناسی ارشد

4- فلور ایران- کارشناسی ارشد

5- گیاه شناسی- کارشناسی ارشد شیمی فناوری اسانس

6- سیستماتیک گیاهی 1، 2 و 3

7- اصول و روشهای رده بندی گیاهان

8- جلبک شناسی و آزمایشگاه

9- زیست شناسی جلبکها و آزمایشگاه

10- تالوفیت ها (بخش جلبک)

11- پلانکتون ها (بخش فیتوپلانکتون)

12- تشریح و مورفولوژی گیاهی 1 و 2

13- ریخت شناسی و تشریح گیاهی

14- مبانی گیاه شناسی (سلولی مولکولی و زیست شناسی جانوری)

15- گیاه شناسی (زیست شناسی دریا)

16- زیست شناسی گیاهی (سلولی مولکولی)