×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر هادی رئیسی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :شیلات

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: هادی رییسی

تاریخ تولد: 1364

رتبه دانشگاهی: استادیار

تخصص: صید و بهره برداری آبزیان

عنوان رساله دکتری: ارزیابی ذخایر و مدیریت صید کوسه چانه سفیدller and Henle, 1839)    dussumieri Carcharhinus ) با استفاده از مدل غیر قطعی شبیه سازی در صیدگاه‌های خلیج فارس و دریای عمان

مقطع                                              نام دانشگاه                                               رشتة                            تاريخ فارغ التحصيلي

كارشناسي                 دانشگاه خلیج فارس بوشهر                                           شیلات                                     1386

 كارشناسي ارشد        دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                     شیلات-صید                              1391

دكتري                     دانشگاه هرمزگان                                                      شیلات- تولید و بهره برداری            1395

 

زمینه های تحقیقاتی

زمینه تحقیقاتی:

مدیریت صید

مدلسازی و شبیه سازی جمعیت آینده 

ارزیابی ذخایر

GIS در مدیریت صید

بوم شناسی آبزیان

آلودگی منابع آبی

مقالات ژورنال

شماره و سال چاپ

اسامی نویسندگان

عنوان مجله

عنوان مقاله

ردیف

دوره سوم، شماره سوم،

پاییز 94

هادي رییسی، احسان کامرانی، رحمان پاتیمار، ایمان سوري نژاد

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

بررسی رژیم غذایی کوسه چانه سفید Carcharhinus dussumieri (Müller & Henle, 1839) براساس محتویات معده در آب هاي استان هرمزگان خلیج فارس

1

سال هفتم/ شماره 26 / تابستان 1395

زهرا زارعي جلياني، مرتضي يوسفزادي، جلوه سهرابي پور، هادي رئيسي

اقيانوس شناسي

بررسي بومشناسي رشد و زمان بهينه كاشت دو ماكروجلبك اقتصادي

2

6(2)، 1395

سارا حق پرست، هادی رییسی، بهزاد رهنما، احمد رضا جبله

بوم شناسی آبزیان

پویایی شناسی جمعیت ماهی سه خاره خال طلایی Pseudotriacanthus strigilifer Cantor, 1849   در خلیج فارس )آبهای استان هرمزگان (

3

دوره پنجم، شماره دوم، تابستان 96

هادي رییسی، احسان کامرانی، رحمان پاتیمار، ایمان سوري نژاد

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

بررسی چرخه تولیدمثلی کوسه چانه سفید Carcharhinus dussumieri (Müller and Henle, 1839) در آب هاي استان هرمزگان خلیج فارس

4

سال چهارم، شماره دوم،

پاییز و زمستان 1397

مجید رضایی، حجت الله جعفریان، هادی رییسی، سید مصطفی عقیلی نژاد

تغذیه آبزیان

تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیانHuso huso (Linnaeus, 1758)  پرورشی درآب لب شور و محیط محصور

5

سال دهم، شماره 4، زمستان 13

هادی رییسی، امین دانایی، رحمان پاتیمار

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

رشد و مرگ و میر میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense) در دریاچه سد بوستان- جنوب شرق دریای خزر

6

9(3)، 1398

 امین دانائی، رحمان پاتیمار، هادی رییسی

مجله بوم شناسی آبزیان

بررسی پویایی جمعیت میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense, De Haan 1849)  در دریاچه سد گلستان )استان گلستان)

7

سال یازدهم، شماره چهل و دوم، تابستان1398

فاطمه حرک عطا، رحمان پاتیمار، هادی رییسی، ضیاء کردجزی

نشریه علمی زیست شناسی دریا

پویایی شناسی آترین ماهی  Atherina caspia (Eichwald, 1838)در خلیج گرگان، جنوب شرق دریای خزر

8

دوره 72 ، شماره 2، تابستان 1398

رضا بدلی، سید یوسف پیغمبری، هادی رئیسی، محمد جواد شعبانی

شیلات، مجله منابع طبیعی ایران

مقایسه ترکیب و تنوع گونه­ای آبزیان صید شده در گرگورهای بندر بوشهر در فصل زمستان

9

سال یازدهم، شماره 3، پاییز 13

رضابدلی، سیدیوسف پیغمبری، هادی رییسی، محمدجواد شعبانی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی تولیدات صیادی، فراوانی طولی و فاکتور وضعیت ماهی مرکب ببری (Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831) صید شده به وسیله گرگور در آبهای استان بوشهر، شمال خلیج فارس

10

سال یازدهم، شماره 3، پائیز 13

بهزاد رهنما، احسان کامرانی، اصغر عبدلی، ابوالفضل ناجی، هادی رییسی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی شاخص­های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Yakovlev, 1870) (Rutilus rutilus caspicus   در آب­های جنوب دریای خزر (استان گلستان)

11

دوره هفتم، شماره سوم، پاییز  89

هادي رییسی، امیرعلی مرادي نسب، رحمان پاتیمار، احسان کامرانی، سارا حق پرست

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی

پویایی جمعیت تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897)  با استفاده از مدل شبیه سازي مونتکارلو و روش بوتاسترپ در جنوب دریاي خزر (مطالعه موردي: استان گیلان)

12

سال دوازدهم، شماره 1، بهار 1399

مجید رضایی، حجت الله جعفریان، هادی رییسی، سید مصطفی عقیلی نژاد

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

اثر پریبیوتیک اولترا بر فاکتورهای رشد و تغذیه­ای فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرواری نر و ماده

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره چاپ

اسامی نویسندگان

عنوان مجله

عنوان مقاله

ردیف

June 2016,3(2)

 

 Mahmood Aghajanpour, Sarah Haghparast, Hadi Raeisi, Ahmad Reza Jabale

Iranian Journal of Ichthyology

 

 Growth parameters and mortality rate of Neogobius caspius (Eichwald, 1831) in southern part of the Caspian Sea (Teleostei: Gobiidae)

1

2016

Hadi Raeisi, Ehsan Kamrani, Carl Walter, Rahman Patimar, Iman Sourinejad

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Growth and maturity of Carcharhinus dussumieri (Muller and Hellen, 1839) in the Persian Gulf and Oman Sea

2

12(2018)

Kazem Darvish Bastami, Mahmoud Reza Neyestani, Hadi Raeisi, Elnaz Shafeian, Mehrnaz Baniamam, Ali Shirzadi,

Marjan Esmaeilzadeh, Shahla Mozaffari, Behnia Shahrokhi

Marine Pollution Bulletin

Bioavailability and geochemical speciation of phosphorous in surface sediments of the southern Caspian Sea

3

March 2018

Mojtaba Pouladi1, Amir Ali Moradinasab, Seyed Yousef Paighambari, Moslem Daliri, Hadi Raeisi, Mohammad Javad Shabani

Journal of Applied Ichthyology

Length–weight relationships of three caught flatfish using shrimp trawler in Motaf fishing grounds, Bushehr province (Persian Gulf)

4

 

 Volume 19, Number 6, November 2018

 

 Ahmad Fouladi Sabet, Seyed Yousef Paighambari, Mojtaba Pouladi, Hadi Raeisi, Reza Abbaspour, R Naderi

 

 Biodiversitas

 

Bycatch composition of cutlassfish trawlers during fishing season in Bushehr and Hormozgan, Persian Gulf, Iran

5

2020, 4(1)

 

Seyed Yousef Paighambari, Mohsen GhaedMohammadi, Hadi Raeisi, Mojtaba Pouladi

 

Journal of Wildlife and Biodiversity

 

Seasonal comparison of catch composition, biodiversity and length-weight relationships of fish fauna in Doroudzan Dam, Fars Province, Iran

6

(2020) 8(1)

Reza Shahifar, Rahman Patimar, Hasan Fazli, Hadi Raeisi, Mohammad Gholizadeh, Hojjatallah Jafaryan

International Journal of Aquatic Biology

Growth and mortality parameters of Caspian kutum, Rutilus kutum, in southern Caspian Sea

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات کنفرانس

 پیش بینی جمعیت آینده کوسه چانه سفید (Carcharhinus dussumieri) با استفاده از مدل SRA در آب های استان هرمزگان،  همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار، ، دانشگاه ساری، 1395

بررسی تنوع صفات ریخت سنجی جنسی در جمعیت های ماهی سه خاره در سواحل جنوبی دریای خزر، سومین همایش ملی منابع شیلاتی فناوری های نوین در علوم شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1397

طرح های پژوهشی

 

بررسی اثر عوامل اکولوژیکی روی جوامع صید ضمنی حاصل از تورهای ترال میگو در صیدگاه‌های استان هرمزگان، زمستان 1392، سید عباس حسینی، هادی رییسی، مسلم دلیری، امیرعلی مرادی نسب

بررسی تاثیر تغییرات زمانی و مکانی روی ترکیب صید مشتا در آب‌های ساحلی استان هرمزگان- زمستان 1394- سید یوسف پیغمبری، هادی رییسی، مسلم دلیری، مجتبی نادری، امیرعلی مرادی نسب،احسان کامرانی، لیلا عبدلی

ارزیابی اثر تخریبی صید مشتا بر ذخایر ماهیان در آب های ساحلی خلیج فارس (استان هرمزگان)، زمستان 1397، سید یوسف پیغمبری، هادی رییسی، مسلم دلیری، مجتبی نادری

تغییر در خصوصیات فیزیکی نخ های پلی آمیدی (نایلون) قبل و بعد از استفاده در تورهای گوشگیر آب های خلیج فارس (استان هرمزگان)، سید یوسف پیغمبری، هادی رییسی

پایان نامه و رساله

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

غلامعلی بندانی، مطالعه پویایی شناسی و تولید مثلی میگوی Macrobrachium niponense با استفاده های مدل های جمعیتی آجی گل و آلماگل استان گلستان، 1399، دانشگاه گنبد گاووس ، استاد مشاور

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها