×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر حامد روحانی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخیزداری

بیوگرافی

کارشناسی: مرتع و آبخیزداري– دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان           1378-1374

کارشناسی ارشد: بیابانزدایی – دانشگاه تهران                                                1381-1378
عنوان پایان نامه: آنالیز منطقه اي سیلاب با روش هیبرید درمنطقه خشک و نیمه خشک

دکتري: دانشکده علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه کاتولیک لوون                            2008-2004

PhD thesis title: Optimization of the flow components prediction of the semi distributed SWAT hydrological model

زمینه های تحقیقاتی

مدل‌سازی بارش  و رواناب، پیش بینی سیل، تغییر اقلیم، مدل سازی فرسایش- رسوب، تحلیل چند هدفه، عدم قطعیت، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت زمین.

 

مقالات ژورنال

1. Rouhani, H., Willems, P., Feyen, J., 2007. Parameter estimation in semi-distributed
hydrological catchment modeling using a multi-criteria objective function, Hydrol. Process.
21, 22, pp: 2998-3008.
2. Rouhani, H., Willems, P., Feyen, J., 2007 Analysis of parameter sensitivity and
uncertainty of the SWAT hydrological model. Hydrological science and technology, 23, 1-4,
pp: 191-202.
3. Rouhani, H., Willems, P., Feyen, J., 2009 Effect of watershed delineation and areal rainfall
distribution on runoff prediction using the hydrological model. Hydrology Research Journal.
4.Malekian, A., Mahdavi, M., Kholghic, M., Zehtabian, Gh.R., Mohseni Saravi, M. Rouhani
, H., Naghibi, N., 2012 .Optimal Planning for Water Resources Allocation (Case study:
Hableh Roud Basin, Iran). DESERT. 17, 1-8.
5. Rouhani, H., Malekian, A., 2013. Automated methods for estimating baseflow from
streamflow record in a semi arid watershed. DESERT, 17, 203-209.
6. Seyedian, S. M., Farasati, M., Rouhani, H. 2015. Assessing the accuracy of ANFIS on
estimation of suspended sediment. Gradevinar.DOI: 10.14256/JCE.1210.2015
7. Rouhani, H., Jafarzadeh, M. 2017. Assessing the climate change impact on hydrological
response in the Gorganrood river basin, Iran. DOI: 10.2166/wcc.2017.207.

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها