×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر علی ستاریان

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :زیست شناسی

بیوگرافی

 

نام: علي       نام خانوادگي: ستاريان        تاريخ تولد: 1344     نام پدر:محمد حسين

نشاني محل كار: گنبدکاووس- خيابان شهيد فلاحي- بلوار بصیرت دانشگاه گنبد کاووس

شماره تلفن محل كار: 2225021-0172       همراه: 09124400398

آدرس پست الكترونيكي: sattarian.ali@gmail.com

آخرين درجه تحصيلي:  دكترا   رشته:   درخت شناسي و اکولوژی: تاريخ اخذ: 1385

نام دانشگاه: دانشگاه گنبدکاووس

رتبه علمي: دانشیار

 

مشخصات تحصيلي:

مدرك تحصيلي

نام رشته

موسسه آموزشي

كشور

سال

كارداني

جنگلداري

دانشگاه گيلان

ايران

1365

كارشناسي

جنگلداري

دانشگاه تهران

ايران

1368

كارشناسي ارشد

جنگلداري

دانشگاه تهران

ايران

1371

دكتري

درخت شناسي , اکولوژی گیاهی

واخنينگن

هلند

1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوين پايان نامه هاي تحصيلي:

كارشناسي ارشد: بررسي پوشش گياهي پارك جنگلي لويزان 1371

دكتري: بيوسيستما تيك درخت داغداغان در جهان 1385    

سوابق آموزشي:

رديف

عنوان درس

دانشگاه محل تدريس

1

درخت شناسي (1)

دانشكده شيلات و محيط زيست

2

درخت شناسي (2)

دانشگاه گنبد کاووس

3

اكولوژي

دانشگاه گنبد کاووس

4

اصول مقدماتي جنگل

دانشگاه گنبد کاووس

6

شناسايي گياهان مرتعي

دانشگاه گنبد کاووس

7

 رده بندي جديد(فيلوژني)

دانشكده علوم

 

بیوسیستماتیک گیاهی

دانشكده علوم

 

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

 

 

 
 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي

 

 

 

1- تربتي. ن. قره باش. آ وع. ستاريان. .1382 تعيين و مقايسه ارزش غذايي دو گونه گياه مرتعي( درمنه كوهي و دشتي) در گوسفند. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي

2-رضوی.ع.ستاریان. ع.1388 برسی عوامل موثر بر تنوع زیستی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه در جنگل تحقیقاتی واز. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي. جلد پانزدهم شماره چهارم –ابان

3- رضوی،ع.، رحمانی،ر.، ستاریان،ع. 1388. بررسی عوامل موثر بر تنوع زیستی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه در جنگل تحقیقاتی واز.مجله پژوهش­های علوم وفناوری چوب وجنگل،16،(1):

4- زرافشار،م.، اکبری نیا،م.،یوسف­زاده،ح،. ستاریان،ع. 1388. بررسی تنوع در خصوصیات موفولوژیک برگ ومیوه گونه داغداغان(Celtis australis L.) در شرایط جغرافیایی مختلف. تحقیقات ژنتیک واصلاح گیاهان مرتعی وجنگلی ایران،99:17-88

5- زرافشار،م.، اکبری نیا،م.، ستاریان،ع. 1388. شناسایی بذرهای جنگلی داغداغان( Celtis) بر اساس خصوصیات آندوکارپ میوه. مجله جنگل ایران،90:1-83

6- زرافشار،م.، اکبری نیا،م.، ستاریان،ع.، 1388. تنوع آندوکارپ میوه گونه داغداغان(Celtis australis L.) با دو اکوتیپ از ایران وشمال آفریقا، مجله پژوهش­های علوم وفناوری چوب وجنگل .

7-یوسف زاده، ح.، طبری،م.، حسین زاده کلاگر، ا.، اسدی،م.،ستاریان،ع.، 1388.مورفوتیپ های میوه نمدار در جنگل های هیرکانی.رستنیها11(1):43-53)1389

7-یوسف زاده، ح.، طبری،م.، حسین زاده کلاگر، ا.، اسدی،م.،ستاریان،ع.، زارع،ح.1389.تنوع ریختی برگ نمدار(Tilia spp.) درجنگل های هیرکانی.مجله تاکسونومی وبیوسیستماتیک اصفهان، (2)3:11-24.

8-یوسف­زاده، ح.، حسین زاده کلاگر،ا.، طبری،م.، م.،ستاریان،ع.، زارع،ح.1389. شناسایی تیپ­های مختلف روزنه نمدار(Tilia spp.) درجنگل های هیرکانی. مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک اصفهان، 17:5-28.

9-آخونژاد،س.،نژادستاری،ط.،ستاریان،ع.،عصری،ی.،باقریه­نجار،م.،1389.بررسی­تنوع موفولوژیکی برگ، میوه وبراکته ممرز Carpinus betulus L.)) پژوهش های علوم گیاهی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرگان. شماره پیاپی 19،سال پنجم شماره 3،پاییز.64-74-

10- اکبری نیا،م.،زرافشار،م.،ستاریان،ع.، بابایی­سوستانی،ف.،قنبری،ا.،چاپلاق پریدری،ا.،1390.تنوع ریختی روزنه،سلول­های همراه وکرک­های پوششی برگ شاه بلوط اروپایی (Castanea Sativa Mill.) در اکوسیستم خزری، تاکسونومی و بیوسیستماتیک،23:3-32

11- ستاریان،ع.،زرافشار،م.،بابایی­سوستانی،ف.1390.تنوع ریختی برگ بین جمعیت­های­طبیعی بلوط بلند مازو(Quercus castaneifolia)واوری (Q.macranthera) در جنگل­های خزری. تاکسونومی و بیوسیستماتیک،25:3-34

12- یوسف­زاده، ح.، طبری،م.، حسین زاده کلاگر، ا.، اسدی،م. تنوع ژنتیکی نمدار با استفاده از الکتروفورز پروتئین­های ذخیره­ای بذر ورابطه آن با تنوع ریختی . دو فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

13-ملاشاهی،م. ،علی محمدیان،ح. ،حسینی،م. ،ریاحی،ع. ،فیضی،و. ، ستاریان،ع.، 1391.پهنه بندی الودگی هوا با

استفاده از روش نوین مگنومتری برگهای درختی گستره ی شهر تهران،پژوهش های جغرافیای طبیعی 93-108:3

 

  - 14یوسف زاده، ح.، طبری،م.، حسین زاده کلاگر، ا.،. ستاریان،ع.، اسدی،م. ،(1391)..تنوع ریختی گل و دانه گرده در جمعیت های نمدار جنگل های هیرکانی.نشریه جنگل و فراوردهای چوب. مجله منابع طبیعی دوره 65.شماره 4 زمستان 497-508

- 15ستاریان،ع. ،چاپلاق،پ. ،زرافشار. ،م. ،جلالی،غ. ،رضا اکبریان،م. ،(1391).ارتباط روزنه گونه انجیلی با شرایط اکولوژیک رویشکاه در نوار ساحلی شمال ایران.فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیتمهای طبیعی ایران سال دوم تابستان 1391

16-گنجی،ُس. ،اسمعیلی،م. ،ستاریان،ع. ،صبوری،ح. ،(1391).بررسی اثر زمان برش و میزان کود نیتروژن بر برخی صفات قیاق.مجله حفاظت زیست بومی گیاهان.شماره اول،سال اول 49-62 (1391) .

  17حسینی،م. ،قربانلی،م. ،صبوری،ح. ،ستاریان،ع. ،فلاحی،ح. ، (1391)  تعیین قرابت گونه های وحشی و زراعی جو و حفاظت منابع ژنتیکی. ، مجله حفاظت زیست بومی گیاهان.شماره اول،سال اول 19-32 (1391)

18-زرافشار،م. ،طبری کوچک سرایی،م،ستاریان. ،ع. ،بیات،د. ،تاثیر اسید جیبرلیک و اسید سولفوریک بر صفات جوانه زنی(1391). فصلنامه علمی-پژوهشی گیاه و زیست بوم سال 8 شماره 30 بهار 1391. 29-37

19-پسرکلو،ا.باقریه نجار،»م. ،میان ابادی،م.،ستاریان.ع. ،باقی زاده،ا،.(1392). بررسع تنوع ژنتیکی برخی از جمعیتهای کاپوره ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD..دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران.جلد 21.شماره 1صفحه 24-32.

20-حبیبی،م. ، ستاریان،ع. ،نهوجی،م. ،پور علمداری.ا. ،(1392). معرفی فلور،شکل زیستی و پراکنش جغرافیای گیاهان در زیست بوم های پارک ملی پابند. حفاظت زیست بومی گیاهان. دوره اول.شماره سوم.پاییز

   21-ستاریان،ع. ،علی پاراد،ق. ،زرافشار،م. ،اکبری نیا،م. ،غفاری دهکردی،ف. ،(1393).پتانسیل مقاومت به استرس غرقابی در ژرم پلاسم گلابی وحشی.نشریه جنگل و فراوردهای چوب.دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران.  *

22- *موسی کم 1 ، مجید محمداسمعیلی 2، موسی اکبرلو 3، علی ستاریان.(1393)بررسی زیتوده و برخی خصوصیات ریخت شناسی دو گونه شورروی در مراتع محدوده تالاب گمیشان. نشریه مرتعداری .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

23-- کردعلیوند. ا. ،پیام نور ،و. ،ستاریان،ع،محمدی،ج. ،. ، (1394).تیپ های مختلف روزنه برگ توس در ایران.نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

1-Jafari,A.,Najafi,A.,Pourghasemi,H.R.,Rezaeian,J.,Sattarian,A.(2014). Modeling erosion and sediment delivery from unpaved roads in the north mountainous forest of Iran.  DOI. 10.1007/s 13137-014-0062-4                                                                   

 2 Ghasem,A.,Zarafshar, M., Gustavo, G., Sattarian,A.,(2013). Some physiological and morphological responses of Pyrus boissieriana to flooding. Trees.DOI 10.1007/s00468-013-0886-9

3-Qing Yang,M,. Velzen, R.,Bakker, F,. Sattarian,A,. Li,De-Zhu., Yi, Ting-Shunang,. (2013). Molcular phylogeny and character evoliution of Cannabaceae.Taxon 62(3)June 2013:473-485

4- Ganji, S, . Esmaile, M., Sattarian,A.,Sabouri, H.,(2013). Role of soil fertilization and cutting on tillering and yield components os Sorghum halepense. (2013).vol.,4(5)994-997.

5-Jafari,A.,Najafi,A.,Pourghasemi, H.R. , Rezaeian,J. ,Sattarian,A, (20013).. GIS-based frequency ratio and index of entropy models for landslide susceptibility assessment in the Caspian forest, northern Iran Int.J. Environ. Sci. Technol. 10.1007/s 13762-013-0464-0

6-Yousefzadeh,H., Hosseinzadeh, A., Tabari, T.,Sattarian,A., Assadi.M.,(2012). Utility of ITS region, sequence and structure for molecular identification of Tilia species from Hyrcanian forests , Iran.Plant Systematic Evolution. ,

7-Chapolagh,IJalali G.,Sattarian, A., Zarafshar.M., Sonboli, A.,(2012) Pollen grain morphology of Parratia persica(Hamamelidaceae) an Endemic species from the Hyrcanian forest.,  3(2):1157-1160

8- Sattarian .,Akbarian,M.R.,Zarafshar,M.,Bruschi,P.,Fayyaz,P.(2011).Phenotypic  variation and leaf fluctuating asymmetry in natural populations of Parrotia persica (Hamame lidaceae) , an endemic species from the hyrcanian forest(Iran).Acta BotanicaMexicana 97:81-65

9-Akbarian,M,R.,Tabari,M.,Akbarinia,M.,Zarafshar,M.,.Meave,J.,.Sattarian A.(2011).Effects of elevation gradient on leaf and stomatal morphology of Caucasian alder (Alnus subcordata) in the Hyrcanian forest,Iran.Folia oecologica 38:1336-5266

-Abbasi,M.,Akbarinia, M.,Zarafashar,M.,Saenger,P.,Sattarian,A.,(2011).Among Population variation and plasticlty in leaf morphology of Alnus subcordata  C.A.Mey at a small spatial scale. Radovi Hrvat.Sumar.inst.Vol.45(1):27-37

10-Zarafshar,M., Akbarian,M., Sattarian A. , van der Maesen L.J.G.(2010).... Pollen morphology of Iranian Cetis (Celtidaceae_Ulmaceae). Botanica Serbica 34(2):145-149

11- Zarafshar,M., Akbarian,M., Sattarian A.(2010).Endocarp Morphology of Iranian Celtis (Celtidaceae-Cannabaceae).International Journal of Plant Production,4(1):1735-6814

12- Zarafshar,M., Akbarinia,M.,Bruschi,P.,Hosseiny,M.,Yousefzadeh,H.,Taieby,M,. . Sattarian, A.(2010).Phenotypic variation in chestnut (Castanea sativa Mill) natural populations in Hyrcanion forest(north of Iran),revealed by leaf morphometrics.(2010). Folia oecologica37:1336-5266

 

13-Mohammad Esmaeili,M,. Sattarian, A.Bonis,A,.Bouzille,J.B.(2009).Ecology of seed dormancy and germination of Carex divisa Huds.:Effects of stratification,temperature and salinity(.2009). International Journal of Plant Production,3(2):1735-6814

14- Sattarian A. & van der Maesen L.J.G. (2005). Two new species of Celtis (Celtidaceae) from Australia and Madagascar. Blumea 50:499-503.

15- Sattarian A., van der Berg R.G. & van der Maesen L.J.G. (2006). Pollen Morphology of African Celtis( Celtidaceae). Feddes Repertorium 117: 34-40

16- Sattarian A. & van der Maesen L.J.G. (2006). Endocarp Morphology of African Celtis (Celtidaceae). Blumea 51:

 

 

مقالات کنفرانس

مقالات ارايه شده در كنفرانس هاي خارجي -داخلی

 

 

 

1-Sattarian, A. & van der Maesen, L.J.G. (2005). Biosystematics of African Celtis. XVII thInternational Botanical Congress. Abstract NO. P1521: 478

2 Sattarian, A., F. Bakker & van der Maesen, L.J.G. (2005). Phylogeny  of African Celtis. Ph-D day., Netherlands (Abstract).

Sattarian, A. & van der Maesen, L.J.G. (2006). Revision of African Celtis.       3-International of African Plants., ATFE. Abstract.

4-ستاریان،ع. ،قربانی،ا. ،  (1387)نقش گرده گیاهان در مطالعات زیستی. اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی. دانشگاه پیام نور-مرکز تالش 25-23 مرداد.

5-قربانی،ا. ،ستاریان،ع،اهنی،ح.. ،الیاس بروجنی،ح. ،.(1386) تغییر ترکیب و تراکم گونه ای علف های هرز مراتع تحت تاثیر مدیریت چرای دام. مطالعه موردی حوزه ابخیز کفتاره اردبیل . دومین همایش علوم علف های هرز ایران.دانشگاه مشهد.انجمن علوم علفهای هرز ایران

6-زرافشار،م،اکبری نیا. ،م،ستاریان. ،ع،(1387) نقش اندوکارپ میوه در شناسایی بذور درختان جنگلی. خلاصه مقالات همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران. 22-23 ابان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

.

7-سواد کوهی،ف. ،قربانلی،م،ستاریان. ،ع،(1391) بررسی تاثیر ارتفاع رویشگاه بر مورفولوژی برگ گونه ممرز در جنگل شصت کلاته گرگان .همایش منطقهای جنگل ها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار. دانشگاه ازاد واحد بوشهر.

8-سواد کوهی،ف. ،قربانلی،م،ستاریان. ،ع،(1391).بررسی تاثیر ارتفاع رویشگاه بر مورفولوژی برگ بلوط-انجیلی-راش. .همایش منطقهای جنگل ها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار. دانشگاه ازاد واحد بوشهر.

9-گنجی هرسینی،س. ، اسمعیلی.م.م. ،ستاریان،ع،صبوری،ح. ،(1391). اثر برش و کود نیتروژن برتکثیر غیر جنسی گونه سورگوم. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی –منابع طبیعی و محیط زیست پژوهشکده سوانح طبیعی ایران

10-گنجی هرسینی،س. ، اسمعیلی.م.م. ،ستاریان،ع،صبوری،ح. ،(1391). تاثیر برش بر کود نیتروژن بر پنجه، زنی گونه سورگوم. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی –منابع طبیعی و محیط زیست پژوهشکده سوانح طبیعی ایران

11-حسینی،م. ،قربانلی،م،صبوری،ح.. ،ستاریان،ع،فلاحی،ح.ع. ،(1391) گروه بندی ژنوتیپ مختلف جو با استفاده از خصوصیات سنبله.مجموعه مقالات دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور.

12-اسمعیلی،م.م،قره باش،ا.م. ،ستاریان،ع. ،تربتی نژاد،ن.م.(1391)مقایسه خوش خوراکی مصرف اختیاری دو گونه درمنه دشتی و درمنه کوهی در گوسفندان نژاد دالاق.همایش ملی پرورش و حفظ سرمایهای ژنتیکی گوسفندان زل و دالاق .18 ابان  دانشگاه گنبد کاووس

13-پسرکلو،ا.باقریه نجار،»م. ،میان ابادی،م.،ستاریان.ع. ،باقی زاده،ا،.(1391).مقایسه محتوای فلاونوییدهای کویرستین و لوتیولین در گیاه کلپوره از 7 منطقه ایران. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.دانشگاه کرمان.

14-کر . ر.ب. ،اسمعیلی.م.م،ستاریان.ع. ،صبوری.ح. ،(1392). بررسی تاثیر چرای دام بر غنا و تنوع گونهای پوشش گیاهی در مراتع شمال گمیشان .مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. 8 اسفند .1392. دانشگاه گنبدکاووس.

15-کر . ر.ب. ،اسمعیلی.م.م،ستاریان.ع. ،صبوری.ح. ،(1392). مقایسه غنا و تنوع گونهای بانک بذر خاک در مراتع قشلاقی شهرستان گمیشان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. 8 اسفند .1392. دانشگاه گنبدکاووس.

16-کم.م. ، اسمعیلی.م.م. ،اکبرلو.م. ،ستاریان.ع. ، (1392). بررسی  اثر قرق روی برخی صفات مرفولوژیک گونه puccinellia s

 در مراتع گمیشان. نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین8&9 ابان  دانشگاه اصفهان

17-کم.م. ، اسمعیلی.م.م. ،اکبرلو.م. ،ستاریان.ع. ، (1392). مطالعه اثر قرق روی برخی صفات مرفولوژیک گونه       Aeluropus مراتع گمیشان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی8 اسفند دانشگاه گنبد کاووس   

18-محمود زاده،ز. ،اسمعیلی،م.م. ،ستاریان،ع،مازندرانی،م. ،بهمنش،ّب. ، (1392).بررسی مهمترین عوامل محیطی موثر بر کمیت اسانس گیاه دارویی فراسیون مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی8 اسفند دانشگاه گنبد کاووس .

19-عزیززاده ،ز،اسمعیلی. ،م.م،ستاریان،ع.. ،حسینی،ع. ،بهمنش،ب. (1392). اثر عوامل فیزیکی شیمیایی خاک بر روی استقرار لکه های گیاهی مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی8 اسفند دانشگاه گنبد کاووس

 

20-محمود زاده،ز. ،اسمعیلی،م.م. ،ستاریان،ع،مازندرانی،م. ،بهمنش،ّب. ، (1392). اثر ارتفاع از سطح دریا بر خصوصیات مورفولوژیک و کمیت اسانس گیاهان دارویی فراسیون مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی8 اسفند دانشگاه گنبد کاووس

21-عزیززاده ،ز،اسمعیلی. ،م.م،ستاریان،ع.. ،حسینی،ع. ،بهمنش،ب. (1392).اثر میکرو و توپوگرافی بر ساختار لکه های گیاهی در مراتع گمیشان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی8 اسفند دانشگاه گنبد کاووس

22-عزیززاده ،ز،اسمعیلی. ،م.م،ستاریان،ع.. ،حسینی،ع. ،بهمنش،ب. (1392).اثر میکروتوپوگرافی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  خاک در مراتع گمیشان. مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی8 اسفند دانشگاه گنبد کاووس

23-. ،اسمعیلی،م.م. ،ستاریان،ع،مازندرانی،م. ،بهمنش،ّب. ، (1392).مطالعه نیاز های اکولوژیک گیاه فراسیون در مراتع چهار باغ استان گلستان.همایش ملی گیاهان دارویی.دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایت ا... املی.

23- محمود زاده،ز. ،اسمعیلی،م.م. ،ستاریان،ع،مازندرانی،م. ،بهمنش،ّب. ، (1393).بررسی تاثیر ویژیگی های اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کیفیت اسانس گیاهان دارویی فراسیون در مراتع چهار باغ استان گلستان.دومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.دانشکده شهید مفتح همدان

24- محمود زاده،ز. ،اسمعیلی،م.م. ،ستاریان،ع،مازندرانی،م. ،بهمنش،ّب. ، (1393).بررسی فنولوژی و خصوصیات مرفولوژیکی گیاه دارویی فراسیون در ارتفاعات مختلف کوهستان چهار باغ. همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.دا.نشکده شهید مفتح همدان

طرح های پژوهشی

سوابق تحقيقاتي

رديف

عنوان

1

مجري طرح: ارزيابي دو روش تهيه كليد شناسايي گياهي ( مقايسه اي و برنامه كامپيو تر دلتا(

2

همكار طرح : بررسي تراكم كاشت درختان اكاليپتوس در جنگلكا ريهاي شرق استان گلستان 

3

همكار طرح : بررسي خصوصيات فيزيكي  و شيمياي چوب درون گو نه اكاليپتوس كاملد و لنسيس كاشته كاشته شده در اطراف مزارع

4

همكار طرح : تعيين ارزش غذايي مصرف اختياري دو گونه درمنه

5

همكار طرح: احداث مجموعه گياهان مرتعي سازگار با منطقه گنبد كاوس

6

بررسي طرح پوشش گياهي زاگرس مركزي

7

بررسي طرح پوشش گياهي دماوند

8

بررسي طرح پوشش گياهي بازفت (چها رمحال بختياري)

10

بررسي طرح پوشش گياهي جزيره كيش

11

بررسي طرح پوشش گياهي حوزه ابخيز ايداغموش(ميانه)

11

بررسي طرح پوشش گياهي شهرستان بهبهان   

 

 

پایان نامه و رساله

استاد راهنما/مشاور:

1-رساله کارشناسی ارشد،مهرداد زرافشار. بیوسیستماتیک جنس داغداغان در ایران(1388) دانشگاه تربیت مدرس استاد مشاور

2-رساله دکتری سونا اخوند نژاد،مطالعه بیوسیستماتیک جنس ممرز در ایران(1389) دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات. استاد راهنما

3-رساله دکتری حامد یوسف زاده،بیوسیستماتیک جنس نمدار در شمال ایران،(1390) دانشگاه تربیت مدرس استاد مشاور

 

4-رساله کارشناسی ارشد،اقدس پسرکلو،.تعیین نشانگرهای مولکولی مرتبط با تولید فلاونوییدها در گیاه مریم نخودی(1391)  دانشگاه گلستان استاد مشاور

5-رساله دکتری مریم ملاشاهی، پهنه بندی الودگی هوا شهر تهران با مگنومتری خاک و برگ گونه های زبان گنجشک-کاج-توت (1391) دانشگاه تربیت مدرس استاد مشاور

6-رساله کارشناسی ارشد امیر کرد علیون، تنوع ژنتیکی جنس توس بر اساس ریخت شناسی برگ و میوه(1391) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استاد مشاور

7-رساله کارشناسی ارشد سمیه گنجی، اثرات تکرار برش و کود نیترژن بر ویژگی های عملکردی گونه مرتعی سورگوم(1392)  دانشگاه گنبد کاووس استاد مشاور

8-رساله کارشناسی ارشد موسی کم،بررسی اثر قرق بر روی زی توده گندمیان دایمی مراتع گمیشان(1392) دانشگاه گنبد کاووس

9-رساله  کارشناسی ارشد،حزب الله پور گلستانی،بررسی کشت مخلوط و تک کشتی چهار گونه ی مرتعی درگنبد کاووس(1393) دانشگاه گنبد کاووس

10-کارشناسی ارشد،سمانه مهدیانی،مطالعه ریخت شناسی و ریزریخت شناسی دو گونه تنگرس .(1394) دانشگاه گنبد کاووس

11- کارشناسی ارشد،فاطمه سجادیان،بررسی فلورستیک منطقه شکار ممنوع کلنگاه در استان مازنداران،.(1394) دانشگاه گنبد کاووس

12=- کارشناسی ارشد،شهرام یلمه،بررسی فلورستیک منطقه کرند تا صوفیکم در استان گلستان،.(1394) دانشگاه گنبد کاووس

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها