×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر سیده آیناز شیرنگی

عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :زیست شناسی

بیوگرافی

سوابق تحصیلی

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی- شیلات

              دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

             تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور 1385

 

کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی- شیلات

دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ فارغ التحصیلی: اسفند 1387

عنوان پایان نامه: مقایسه ژنتیکی ماهیان آزاد مهاجر بهاره و پاییزه دریای خزر به روش ریزماهواره

 

دکتری 1: علوم شیلاتی- تکثیر و پرورش آبزیان

دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور 1395

عنوان رساله: ارزیابی شیوه­ های انتقال مستقیم و تدریجی و تیمار هورمونی در سازگاری بچه تاس ماهی ایرانی به شوری آب دریای خزر با استفاده از برخی شاخص ­های فیزیولوژیک و ژنومیک

 

دکتری 2: زیست شناسی دریا- اکوفیزیولوژی آبزیان

دانشگاه مونتپلیه- فرانسه

تاریخ فارغ التحصیلی: دی 1395

مقالات ژورنال

1)  Maud Alix, Eva Blondeau-Bidet, Evelyse Grousset, Ainaz Shirangi, Alain Vergnet, Bruno Guinand, Béatrice Chatain, Viviane Boulo, Jehan-Hervé Lignot (2017). Effects of fasting and re-alimentation on gill and intestinal morphology and indicators of osmoregulatory capacity in genetically selected sea bass (Dicentrarchus labrax) populations with contrasting tolerance to fasting. Aquaculture, 468 (1.1): 314-325.

2) Seyedeh Ainaz Shirangi, Mohammad Reza Kalbassi, Saber Khodabandeh, Hojatollah Jafarian, Catherine Lorin Nebel. Emilie Farcy, Jehan-Herve´ Lignot (2016). Salinity effects on osmoregulation and gill morphology in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus). Journal of Fish Physiology and Biochemistry, 42 (6): 1741-1754.

3) Seyedeh Ainaz Shirangi, Mohammad Reza Kalbassi, Saber Khodabandeh, Hojatollah Jafarian, Jehan-Herve´ Lignot (2016). Immunolocalization of Na+/K+-ATPase, Na+/K+/2Cl– Co-transporter (NKCC) and mRNA Expression of Na+/K+-ATPase α-subunit during Short-term Salinity Transfer in the gill of Persian Sturgeon (Acipenser persicus, Borodin, 1897) Juveniles. Journal of Applied Ichthyology.

4) Seyedeh Ainaz Shirangi, Mohammad Reza Kalbassi, Saber Khodabandeh, Hojatollah Jafarian, Jehan-Herve´ Lignot (2016). Effects of Cortisol Treatment on the Salinity Tolerance of Persian Sturgeon (Acipenser Persicus) Juveniles. Caspian journal of environmental science. Accepted.

5) Yelghi S., Shirangi S.A., Ghorbani R., Khoshbavar Rostami H.A. (2012). Annual Cycle of Ovarian Development and Sex Hormones of Gery Mullet (Mugil cephalus) in Captivity, Iranian journal of fisheries. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 11(3) 693-703.

6) Seyedeh Ainaz Shirangi, Mohammad Reza Kalbassi, Salar Dorafshan, (2011). Microsatellite Polymorphism Reveals Low Genetic Differentiation between Fall and Spring Migratory Forms of Endangered Caspian Trout, Salmo trutta caspius (Kessler, 1870). Caspian journal of environmental science, 9(1): 9-16.

7) Seyedeh Ainaz Shirangi, Mohammad Reza Kalbassi, Salar Dorafshan, (2011). Genetic Comparison of Fall and Spring immigrant Forms of Endangered Caspian Salmon, Salmo trutta caspius Using Microsatellite markers. Journal of Applied Biological Sciences 4 (1): 7-12.

 

8) سیده آیناز شیرنگی، محمد رضا کلباسی، صابر خدابنده، حجت الله جعفریان (1395). مکان­یابی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین­های انتقال دهنده­ یون در ساختار دریچه مارپیچی روده بچه تاس­ماهی ایرانی (Acipenser persicus, Borodin, 1897)  طی انتقال ناگهانی از آب شیرین به آب دریای خزر. 1395. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان. سال چهارم، شماره سوم: 78-59.

9) احمد حامي طبري، علي شعباني، سيد حسن قدير نژاد، بهاره شعبانپور، سيده آيناز شيرنگي (1392). بررسی و تعیین ساختار ژنتیکی جمعیت آرتمیای بکرزای دریاچه اینچه با استفاده از روش PCR-RFLP، مجله زیست شناسی ایران. 26 (1): 119-127.

10) احمد حامی طبري، سعید یلقی، طاهر پورصوفی، حسین پیري، نورمحمد مخدومی، سیده آیناز شیرنگی (1392). بررسی میزان همآوري و بازماندگی آرتمیاي بکرزاي (Artemia parthnogenetica) دریاچه اینچه گلستان در شرایط آزمایشگاهی. مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر. 7 (1): 58-51.

11) حسن محمدخانی و سیده آیناز شیرنگی (1391). بررسی فراوانی سه گونه از راسته سوف ماهی شکلان در دریاي عمان (سواحل چابهار) در سال 1378. مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر. 6 (3): 1-12.

12) حسن محمدخانی و سیده آیناز شیرنگی (1391). ارزیابی ذخایر سه گونه از راسته سوف ماهی شکلان در دریای عمان (سواحل چابهار). مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر. سال ششم، شماره 3: 1-12.

13) سیده آیناز شیرنگی و محمد رضا کلباسی (1388). روش توالی یابی DNA و کاربرد آن در ژنتیک آبزیان- مجله غذا، دام، کشاورزی، 29: 16-22.

مقالات کنفرانس

1) Changes in branchial NA+ /K+ /2CL- (NKCC) Co-transporter and NA+ /K+ -ATPase α-subunit expression of Persian sturgeon (Acipenser persicus) juveniles during short-term salinity transfer. Annual meeting SEB, Brighton, July 2016.

2) Salinity effects of Caspian Sea on branchial osmoregulation in Persian sturgeon Juveniles (Acipenser persicus), Middle east and Central Asia Aquaculture, Tehran, 2015.

3) Salinity effects on osmoregulation and gill morphology on juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus). Annual meeting SEB, Prague, July 2015.

4) Distribution of mercury in five species of penaeid shrimps in Bandar Abbas beaches (Persian Gulf), Shanghai, China. August, 2011.

5) A Comparison of microsatellite and RAPD markers to identify Caspian salmon (Salmo trutta caspius) population structure. Asian Pacific Aquaculture, Kochi-India. 2011.

6) A report on the culture of wild common carp at in captive circumstances at the north of Iran. Asian Pacific Aquaculture, Kochi-India. 2011.

7) Application of Bioinformatics in Genetic Comparison of Caspian salmon (Salmo trutta caspius) immigrant forms.

 

8) سومین همایش بیوانفورماتیک- پژوهشگاه ژنتیک-تهران - دی 1388.

9) تشخیص ژنتیکی جمعیت ماهیان و کاربرد آن در راهبردهای حفاظت از ذخایر شیلاتی- اولین همایش منطقه­ای آبزی پروری نوین و توسعه پایدار- بابل- اسفند 1387.

10) انواع نشانگرهای DNA و کاربرد آنها در ژنتیک آبزیان- اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین-گرگان- مهر 1387.

11) معرفی روش رنگ آمیزی فیش و کاربرد آن در علوم شیلاتی- اولین همایش سراسری دانشجویی بیولوژی و دنیای نوین-گرگان- مهر 1387.

12) میزان غلظت عناصر معدنی و ترکیبات لاشه ماهیان قزل آلای رنگین کمان نژاد نروژی پرورشی. اولین همایش ملی-منطقه ای دریای خزر- ساری خرداد 1389.

13) امکان تشخیص فرم بهاره و پاییزه ماهی آزاد دریای خزر با نشانگرهای میکروستلایت. سخنرانی- اولین همایش ملی-منطقه ای دریای خزر- ساری خرداد 1389.

14) ترکیبات زیست فعال حاصل از محصولات جانبی آبزیان پتانسیلی برای بیوتکنولوژی - اولین همایش ملی-منطقه ای دریای خزر- ساری خرداد 1389.

15) معرفی روش بارکدینگ و کاربرد آنها در آبزیان- اولین همایش ملی-منطقه ای دریای خزر- ساری خرداد 1389.