×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر اسماعیل شیرازی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :آمار و ریاضی

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

  1.  Wavelet-based curves estimation
  2.  Mathematical statistics, nonparametric curve estimation.
  3.  Analysis of time series, spectral density estimation.
  4.  Censored Data Analysis.

مقالات ژورنال

1- Shirazi. E., Doosti, H., Nirumand, H. A. and Hosseiniun. N. (2013). Nonparametric Regression Estimates With Censored Data Based On Block Thresholding Method. Journal of Statistical Planning and Inference, Vol 143, 1150-1165.
2- Chaubey, C., Chesneau. C. and Shirazi, E. (2013). Wavelet-based Estimation of Regression Function for Dependent Biased Data under a Given Random Design. Journal of Nonparametric Statistics, Vol 25, 53-71.
3- Chaubey, C. and Shirazi, E. (2015), On MISE of a Nonlinear Wavelet Estimator of the Regression Function Based on Biased Data under Strong Mixing. Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol 44, 885-899.
4- Shirazi, E., Chesneau. C. (2013), Nonparametric Wavelet Regression Based on Biased Data. Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol 43, 2642-2658.
5- Shirazi. E., Doosti, H., Niroumand, H. A. and Hosseinioun, N. (2012). Wavelet-based estimation for derivative of a density by block thresholding method under random censorship. Journal of the Korean Statistical Society, 41, 199-211.
6- Chaubey, C. P., Shirazi. E., Doosti, H. and prakasa. R. (2010). Wavelet-based linear estimation for derivative of a density under random censorship.Journal of Iranian Statistical Society, Vol. 9 (1): 41-51.
7- Shirazi, E., Nirumand, H.A. and Doosti, H. (2008). Nonparametric probability density estimation by maximum penalized likelihood method for negatively dependent sequence, Pakistan Journal of Statistics, Vol. 24(2): 99-109.
8- Shirazi, E. and Doosti, H. (2008). Estimation of the survival function for m-dependent random variables, Far East Journal of Theoretical Statistics, Vol 25 (1) 135-144.
9- Chaubey, C. and Shirazi, E. (2015). On wavelet estimation of the derivatives of a density based on biased data. Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol 44, 4491-4506.
10- Chaubey, C. and Shirazi, E. (2018). Non-negative density estimation via wavelet block thresholding for biased data. Journal of Statistical Theory an Practice, Accepted.
11- Shirazi. E., Doosti, H. and Nirumand, H. A. (2015). Multivariate density estimation for weighted distribution by wavelet methods.Metrika, Statistical Methodology, Vol 27, 12-19.

12- Shirazi. E. (2018) Nonparametric wavelet Quantile density estimations based on biased data. Journal of Computational Statistics and Modeling, Accepted.

طرح های پژوهشی

1- برآورد ناپارامتریک تابع رگرسیونی بر اساس داده‌های متوالی بقا به روش موجک. مجری طرح، سال 1394.

2- برآورد ضرایب در مدلهای خطای اندازه‌گیری به روش کمترین مربعات تعمیم یافته. مجری طرح، سال 1394.

3- برآورد ضرایب رگرسیونی به روش درستنمایی ماکسیمم تاوانیده. مجری طرح، سال 1395.

4- رگرسیون خطی فازی. مجری طرح، سال 1395.

5- آماره‌های مرتب تعمیم یافته. مجری طرح، سال 1396.

6- رگرسیون استوار. مجری طرح، سال 1396.

پایان نامه و رساله

  •  برقراری نظم در تقریب های موجک، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر حسینعلی نیرومند.1386
  • برآورد ناپارامتری توابع آماری به روش موجک و بر اساس مشاهدات سانسور، رساله مقطع دکتری، استاد راهنما دکتر حسینعلی نیرومند، 1391

تالیفات

1- A Comprehensive Statistical Software Training for MINITAB 16, The First Edition, 1394.

2- Statistics and Its Application in Science and Engineering, The First Edition, 1396.

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

1- Mathematical Statistics 1, 2

2- Time series 1

3- Regression 1 ,2

4- Basics of probability and statistics 

5- Probablity 1 ,2

6- Engineering Statistics

7- Statistical Quality Control

8- Design of Experiments 1 , 2

9- Statistics for Management and Economics

دانلودها