×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر فاختک طلیعی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :تولیدات گیاهی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی : فاختک طليعی

نام پدر: كاظم

تاريخ تولد :1358/1/4

محل تولد : گرگان

 

تحصيلات :

دكتري: بيماري‌شناسي گياهي- گرايش اپيدميولوژي و مديريت بيماري‌هاي گياهي

محل اخذ مدرک: دانشگاه تربیت مدرس

 

کارشناسی ارشد: بيماري‌شناسي گياهي

محل اخذ مدرک: دانشگاه تربیت مدرس

 

کارشناسی: مهندسی گیاهپزشکی

محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

آدرس پست الكترونيك: Taliey.fa@gmail.com

زمینه های تحقیقاتی

1-اپیدمیولوژی و مدیریت بیماری های گیاهی 

2- مقاومت به بیماری های گیاهی

3- بیماری شناسی گیاهی

4- قارچ شناسی

5- کاربرد میکروارگانیسم ها در کشاورزی

مقالات ژورنال

 • رابطه بين شدت و وقوع بيماري پوسيدگي ذغالي سويا در استان گلستان. 1391. طليعي، ف.- صفايي، ن- آقاجاني، م. ع. مجله پژوهش‌هاي توليد گياهي (3)19: 125-142.
 • بقای Macrophomina phaseolina و ساير قارچ‌های همراه در بقايای سويا و تاثير Trichoderma harzianum بر تغييرات جمعيت آن‌ها 1391. طليعي، ف.- صفايي، ن- آقاجاني، م. ع. پژوهش‌هاي كاربردي در گياهپزشكي (1)1: 1-14.
 • مدل‌هاي پاسخ براي بررسي نرخ جوانه‌زني كنيدي‌هاي قارچ Fusarium graminearum .1385. صفايي، ن.- طليعي، ف.- عليزاده، ع. بيماري‌هاي گياهي 42: 19-32.
 • آناليز زماني كمي اپيدمي‌هاي بلايت سنبله گندم. 1385. طليعي، ف.- عليزاده، ع.- صفايي، ن.- دهقان، م. ع. علوم كشاورزي ايران 37(5): 811-820..
 • بررسي تنوع بين جدايه‌هاي مختلف قارچ Macrophomina phaseolina  در واكنش به كلرات. 1386. طليعي، ف.- رضوي، س. الف.- صانعي، س. ج. علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 14(3): 140-147.
 • تاثير آزولا و ضايعات سيلوي گندم بر فرايند توليد کمپوست از پوسته برنج.1385. قرباني واقعي، ح.- طليعي، ف. مجله علم و فناوري 6 (1و2):96-82..
 • ارزيابي ميزان کارايي پلي اکريل آميد آنيوني در فرآيند نفوذ آب به خاک.1387. قرباني واقعي، ح. - بهرامي، ح.- غفاريان، م. ه- شهاب، ح.- طليعي، ف. جلد 40، مجله علوم کشاورزي ايران).
 • Application of GIS to produce spatial distribution map of soybean charcoal rot in Golestan province.  2013. JAST. Vol. 15: 1523-1536.
 • New Method  for Determining Soil Erodibility Factor based on Fuzzy System.  Bahrami, H.A., Vaghei, H., Vaghei, B., Taliey, F. JAST, 2005(7): 115-123.

مقالات کنفرانس

 •  
 • طليعي، ف.، و صفايي، ن. 1395. رابطه بین شدت بیماری‎زایی و واکنش به کلرات در جدایههای قارچ Macrophomina phaseolina  جدا شده از خاک مزارع سویا در استان گلستان. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرج.
 • مسعودی، ح.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، و جعفربای، ج. 1395. شناسایی منابع مقاومت در لاینهای مختلف گندم در برابر قارچ Blumeria graminis f.sp. tritici. بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرج.
 • مسعودی، ح.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، و جعفربای، ج. 1395. بررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپ های مختلف گندم. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران.
 • مسعودی، ح.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، و جعفربای، ج. 1395. بررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روش های آماری چند متغیره. دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران.
 • سراوانی، س.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، بیابانی، ع.، و راحمی کاریزکی، ع. 1395. بررسی روابط بین صفات عملکردی و اجزای آن در 116 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره. چهارمین کنگره سراسری فناوری‎های نوین ایران.
 • سراوانی، س.، صبوری، ح.، طلیعی، ف.، بیابانی، ع.، و راحمی کاریزکی، ع. 1395. ارتباط بین صفات زراعی درژنو تیپ‌های مختلف گندم. چهارمین کنگره سراسری فناوری‎های نوین ایران.
 • خسروی، م.، بیابانی، ع.، قربانی واقعی، ح.، طلیعی، ف. 1395. تاثیر روش‎های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیک برنج (Oryza sativa) در کشت بهاره. دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه گیلان. رشت.
 • خسروی، م.، بیابانی، ع.، قربانی واقعی، ح.، طلیعی، ف. 1395. تاثیر روش‎های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد شلتوک در راتون برنج. دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه گیلان. رشت.
 • طلیعی، ف. ، بیات، ج.، قنبری، ف.، و مقصودلو، ف. 1395. بررسی اثر اسانس دو گیاه دارویی رازیانه و رزماری بر قارچ Aspergillus flavus جداشده از سیلاژ ذرت. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‎ای. دانشگاه گنبد کاووس.
 • مقصودلو، ف.، بیات، ج.، قنبری، ف.، و طلیعی، ف. 1395. اثر افزودنی باکتریایی و روغن‎های اسانسی رزماری، رازیانه و زنیان بر روند تولید گاز سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی. نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‎ای. دانشگاه گنبد کاووس.
 • مقصودلو، ف.، بیات، ج.، قنبری، ف.، و طلیعی، ف. 1395. برآورد قابلیت هضم و فراسنجه های تخمینی سیلاژ ذرت در اثر استفاده از افزودنی باکتریایی و روغن­های اسانسی در شرایط برون‌تنی. . نخستین همایش ملی گیاهان دارویی، معطر و ادویه‎ای. دانشگاه گنبد کاووس.
 • طليعي، ف.، و صفايي، ن. 1394. بررسی تنوع جدایههای قارچ عامل پوسیدگی ذغالی سویا بر اساس بیماریزایی و واکنش به کلرات. چهارمین همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • طلیعی، ف.، خیرگو، م.، و قوجق، ح. 1394. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‎های مختلف گندم نسبت به بیماری لکه خرمایی در استان گلستان. چهارمین همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • طلیعی، ف.، مجیدی قطار، س.، میرعرب رضی، الف.، قربانی واقعی، ح.، و محمدی، الف. 1394. بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی چهار گونهی زراعی  Linum usitatissimum, Trifolium incarnatum, Surghum halopens, Surghum sudanense. چهارمین همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • مقصودلو، ف.، بیات، ج.، قنبری، ف.، و طلیعی، ف. 1394. تاثیر استفاده از افزودنی های باکتریایی و روغن های اسانسی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت. همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان.
 • مقصودلو، ف.، بیات، ج.، قنبری، ف.، و طلیعی، ف. 1394. تاثیر تلقیح باکتریایی و روغن های اسانسی بر فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم ذرت سیلو شده.  همایش ملی تولیدات ارگانیک دام، طیور و آبزیان
 • مقصودلو، ف.، بیات، ج.، قنبری، ف.، و طلیعی، ف. 1394. تاثیر استفاده از افزودنی های باکتریایی و روغن های اسانسی بر ترکیب شیمیایی سیلاژ ذرت.  همایش پژوهش های نوین در علوم دامی.
 • طليعي، ف.، و صفايي، ن. 1393. مطالعه قارچهاي همراه ريشه وساقه سویا وتغییرات جمعیت آنها. سومين همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • طليعي، ف.، صفايي، ن.، آقاجاني، م. ع. 1393. تاثیر خصوصیات خاک بر جمعیت قارچ Macrophomina phaseolina و وقوع بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در مزارع استان گلستان. سومين همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 •  ملوندی، م.، آقاجانی، م.ع.، طلیعی، ف. و محمدی مقدم، م. 1393 بررسی تاثیر برخی عصارههای گیاهی بر رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم. سومين همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • طلیعی، ف- قربانی واقعی، ح، شيخ، ه.1393. اثر پیش تیمار بذر و شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوبابل (Leucaena leucocephala). سومين همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 •  صدری، ی. و طلیعی، ف. 1392. معرفی کدوی زینتی به عنوان گونه گیاهی منحصر به فرد برای توسعه گردشگری. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی. دانشگاه گنبدکاووس.
 • طليعي، ف.، صفايي، ن.، آقاجاني، م. ع. 1392. كنترل بيولوژيك Macrophomina phaseolina در بقاياي گياهي با استفاده از Trichoderma harzianum. دومين همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • طليعي، ف.، صفايي، ن.، آقاجاني، م. ع. 1392. ارزيابي كمي خسارت Macrophomina phaseolina عامل پوسيدگي ذغالي سويا در شرايط ميكروپلات. دومين همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • طليعي، ف.، صفايي، ن.، آقاجاني، م. ع. 1392. اندازه‌گيري صحيح بيماري پوسيدگي ذغالي سويا. دومين همايش ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم- اردبيل.
 • طليعي، ف.، صفايي، ن.، آقاجاني، م. ع. 1390. كاربرد سامانه‌ي اطلاعات جغرافيايي در تعيين پراكنش مكاني Macrophomina phaseolina در مزارع سوياي استان گلستان. اولين همايش ملي پايش و پيش آگاهي در گياهپزشكي. بروجرد.
 • طليعي، ف.، صفايي، ن.، آقاجاني، م. ع. 1390. مقايسه دو روش درون‌يابي در تحليل مكاني Macrophomina phaseolina در استان گلستان. اولين همايش ملي پايش و پيش آگاهي در گياهپزشكي. بروجرد.
 • طليعي، ف.، صفايي، ن.، آقاجاني، م. ع. 1389. بررسي وضعيت آلودگي مزارع استان گلستان به بيماري پوسيدگي ذغالي. سومين سمينار بين‌المللي دانه‌هاي روغني و روغن‌هاي خوراكي. تهران.
 • آقاجاني، م. ع.، طليعي، ف.، تربتي، ل.، كلاسنگياني، م. ع.، كياني، ع. 1387. بررسي وضعيت بيماري كپك برفي صورتي گندم در استان گلستان. هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران- همدان.
 • آقاجاني، م. ع.، طليعي، ف.، تربتي، ل.، كلاسنگياني، م. ع.، مرجاني، م. ر. 1387. مقدار ظاهري و واقعي بيماري پوسيدگي ذغالي سويا در شهرستان گرگان. هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران- همدان.
 • آقاجاني، م. ع.، تربتي، ل.، طليعي، ف.، كلاسنگياني، م. ع. 1387. مشاهده بيماري پوسيدگي ذغالي كيوي در ايران. هجدهمين كنگره گياهپزشكي ايران- همدان.
 • طليعي، ف.، عليزاده، ع.، صفايي، ن. 1385. بررسي پيشرفت بيماري جدايه‌هاي مختلف قارچ Fusarium graminearum در ارقام مختلف گندم : مطالعه موردي شمال كشور. هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران-  کرج.
 • بهرامي، ح.، قرباني واقعي، ح.، قرباني واقعي، ب.، طليعي، ف. 1385. تعيين عامل فرسايش پذيري معادله جهاني فرسايش خاک(USLE) به کمک برنامه کامپيوتري بر اساس سيستم فازي. ششمين کنفرانس سيستم‌هاي فازي ايران- شيراز.
 • قرباني واقعي، ح.، طليعي، ف. 1384. بررسي سرعت هوميفيکاسيون به منظور توليد کمپوست از سبوس برنج. چهارمين کنفرانس سراسري علمي-پژوهشي کشاورزي-مشهد.
 • قرباني واقعي، ح.، طليعي، ف. 1384. ارزيابي ميزان كارايي پلي اكريل آميد آنيوني در كنترل فرسايش خاك. چهارمين کنفرانس سراسري علمي-پژوهشي کشاورزي-مشهد.
 • طليعي، ف.، عليزاده، ع.، صفايي، ن. 1383. مدل‌هاي پاسخ براي بررسي نرخ جوانه زني كنيدي‌هاي قارچ Fusarium graminearum . شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران- تبريز.
 • طليعي، ف.، عليزاده، ع.، صفايي، ن.، همايي، م.، دهقان، م. ع. 1383. تجزيه و تحليل زماني كمي اپيدمي‌هاي بلايت فوزاريومي سنبله گندم. شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران-  تبريز.
 • شربتخواري، م.، طليعي، ف.، رضوي، س. الف.، صانعي، س. ج. 1379. شواهدي بر اختصاصي بودن برخي از ويژگي‌هاي مورفولوژيك جدايه‌هاي قارچ Macrophomina phaseolina .  چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران-  اصفهان.
 • شربتخواري، م.، طليعي، ف.، رضوي، س. الف.، صانعي، س. ج. 1379. تاثير نسبت C/N بر توليد كرميوم در جدايه‌هاي قارچ Ophiostoma ulmi. چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران-  اصفهان.

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

 

برنامه هفتگی کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396

 

8-10

10-12

11:30-13

13:30-15:30

15:30-17:30

شنبه

-

انتخاب عملی

-

 

-

یک شنبه

تالوفیت ها

بیماری های گیاهان زراعی

-

آز-بیماریهای گیاهان زراعی

-

دوشنبه

-

انتخاب عملی

-

 

-

سه شنبه

-

جلسه گروه

-

قارچ شناسی

-

چهارشنبه

-

-

-

ژنتیک میکروب ها

-

 

دروس تدریس شده

1- مدیریت اکولوژیک بیماری های گیاهی

2- بیماری های گیاهان زراعی

3- بیماری های گیاهی

4- قارچ شناسی

5- تالوفیت ها

6- میکروبیولوژی

7- ژنتیک میکروب ها

8- روش تحقیق

 

دانلودها