دکتر مهدی زارعی

دکتر مهدی زارعی

مرتبه علمی :

مقطع تحصیلی :

دانشکده :

گروه :

بیوگرافی

مقطع رشته و گرایش دانشگاه  سال اخذ مدرک
    کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1386
 کارشناسی ارشد  علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد 1389
دکتری تخصصی علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد  1393

زمینه های تحقیقاتی

مقالات ژورنال

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها