×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

مهندس میثم حبیبی

مرتبه علمی: مربی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

دانشکده :علوم پایه و فنی مهندسی

گروه :زیست شناسی

بیوگرافی

تحصیلات دانشگاهی
سال موسسه آموزشی  نام رشته و گرایش مدرک تحصیلی
1383 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان زیست شناسی-گرایش علوم گیاهی کارشناسی
1386 دانشگاه شهید بهشتی تهران سیستماتیک اکولوژی گیاهی کارشناسی ارشد
در حال تحصیل دانشگاه تهران سیستماتیک گیاهی دکتری

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:  بررسي تاکسونوميک جنس .Clematis L از تيره آلاله (Ranunculaceae) در ايران با تكيه بر شواهد مورفولوژی، آناتومي، گرده شناسي و سيتولوژی-1386

عنوان رساله دکتری: بررسی بیوسیستماتیکی زیرسرده ی آلبالو  (Prunus subsp. Cerasus) از تیره گلسرخیان (Rosaceae) با تکیه بر شواهد ریخت شناسی و مولکولی در ایران-در حال تحصیل

 

پست الکترونیک:

meisam.habibi@gmail.com

meisam.habibi@gonbad.ac.ir

meisam.habibi@ut.ac.ir

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

- مطالعه تبارزایی در گیاهان

-گرده شناسی

-تشریح مقایسه ای درگیاهان

-سیتوژنتیک گیاهی (مطالعه کاریوتایپی و رفتار میوزی)

-ژنتیک جمعیت های گیاهی با تکیه بر نشانگرهای مولکولی

-گیاهان دارویی و اتنوبوتانی 

مقالات ژورنال

مقاالت انگليسي چاپ شده در مجالت علمي بين المللي (ISI & ISC):

 Masoud Sheidai, Meisam Habbibi, Dina Azizian, Mahboobeh Khatamsaz., 2009 Cytology and pollen morphology of the Clematis L. species (Runanculaceae) in Iran. Acta Botanica Crovatica, 68 (1): 67-77.

 Mohammad Hadi Heidary Baladehi, Meisam Habibi & Dina Azizian 2013, Pollen morphology of Irainian species of Anemone L. & Pulsatilla Mill. (Ranunculaceae) and its implications. Acta Botanica Gallica. 160 (1): 19-26.

Meisam Habibi, Majid Ghorbani Nohooji, Mohammad Hadi Heidary Baladehi & Dina Azizian. 2014. A new species of Clematis L. (Ranunculaceae) from Iran. Phytotaxa. 162 (2): 99-106.

 Raei F, Ghorbani Nohooji M , Habibi M, Ashoori N . 2014. Antibacterial Activity of Alcoholic Extracts of Two Clematis L. (Ranunculaceae) Species from Iran. Journal of Medicinal Plants. 13(49): 39-45.

 Karimi E, Ghorbani Nohooji M, Habibi M, Ebrahimi M, Mehrafarin A, KhalighiSigaroodi F. 2017. Antioxidant potential assessment of phenolic acid flavonoid rich fractions Clematis orientalis and Clematis ispahanica (Ranunculaceae), Natural Production. 1-5. Published online.

 Amini, E, Nasrollahi, Sattarian, A., Khormali A & Habibi, M. 2019. Micromorphological and molecular study of four species of Lonicera (Caprifoliaceae) in Iran, Phytologia Balcanica 25(2): 181–190.

 Amini, E.,, Nasrollahi2, F Ali Satarian1, Isazadeh-Araei1,M., Habibi M. 2019. Systematic and molecular biological study of Sambucus L. (Caprifoliaceae) in Iran, Thaiszia - J. Bot., Košice, 29 (2): 027-047.

 Kasalkheh, R., Jorjani, E., Sabouri, H., Habibi, M. and Sattarian, A. 2017. Pollen morphology of the genus Rubus L. subgenus Rubus (Rosaceae) in Iran. – Nova Biol. Rep. 4: 9-18.

 Sattarian, A., Mahdiyani, S., 2, Habibi, M. 2017. Pollen Morphology & Endocarp Studies of Rhamnus cathartica L., and Rhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey (Rhamnaceae) in North of Iran. Taxonomy and Biosystematics, 10 (31): 42-60. (in persian)

 Kasalkheh, R., Jorjani1, E., Sabouri, H., Habibi, M and Sattarian, A. 2019. Chromosome Numbers and Karyotypes of Four Species Rubus L. from North of Iran, J Genet Resour, 5(1): 59-64

R Kasalkheh, E Jorjani, H Sabouri, M Habibi, A Sattarian. 2019. Leaflet epidermal studies and taxonomic significance of trichomes in the Rubus subgenus Rubus (Rosaceae) in Iran, Phytologia Balcanica, 25 (1): 53-61

E Amini, F Nasrollahi, A Sattarian, M Haji Moradkhani, M Habibi, .... 2019. Morphological and anatomical study of the genus Hedera in Iran, Rostaniha 20 (2), 144-157

E Amini, F Nasrollahi, A Sattarian, MH Moradkhani, S Boozarpour, M Habibi. 2019. Micromorphological, anatomical and molecular study of Hedera species (Araliaceae) in Iran, Acta Biologica Szegediensis 63 (2), 91

 Mahdiyani, S., Sattarian, A., Habibi, M. 2019. A Morphometric Study of Rhamnus Cathartica and Rhamnus Pallasii in North of Iran,  Taxonomy and Biosystematics 11(2): 31-54. (In Persian).

R Kasalkheh, E Jorjani, H Sabouri, M Habibi, A Sattarian. 2019. Assessment of Genetic Variation of Rubus spp. in Golestan Province using AFLP Markers. Taxonomy and Biosystematics 11(38): 91-10. (In Persian).

E Gholamalipour Alamdari, A Ghorbani, H Sabouri, M Habibi. 2020. Studying the Hetrotoxicity Potential of the Phenolic Composition Obtained from the Methanolic Extract of Echinochola crus-galli Weed on Germination Traits and Cytogenetic …Iranian Journal of Seed Research 7 (1), 67-82 (in persian)

 

 

مقالات فارسي چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي:

ميثم حبيبي، دينا عزيزيان، مسعود شيدايي، محبوبه خاتم ساز 1386 مطالعاات آناتومي مقايسه ای برخي- گونه های .Clematis L از تيره آلاله (Ranunculaceae) در ايران، مجله علوم زيستي، دانشگاه الزهرا،

ميثم حبيبي ، علي ستاريان ، مجيد قرباني نهوجي و ابراهيم غلامعلی پورعلمداری 1392 معرفي فلور، شكل زيستي و پراکنش جغرافيايي گياهان در زيست بومهای پارك ملي پابند، استان مازندران مجله حفاظت زيست بوم گياهان، 47-72 (1) 3

 عباس قلي پور، مجيد قرباني نهوجي، نسيم رسولي، ميثم حبيبي. 1393. -مطالعه اتنوبوتانيكي گياهان دارويي دهستان زارم رود نكا( استان مازندران)، فصلنامه گياهان دارويي، 121-101 (45)4

 سمانه مهدياني، علي ستاريان، ميثم حبيبي، طيبه اميني 1394.  مطالعه تشريحي دو گونه تنگرس- ايران شمال در عنابيان تيره از Rhamnus pallasii Fisch & C.A.Mey وRhamnus cathartica L. مجله يافته های نوين در زيست شناسي، 285-272 (4) 2.

 پرويز غالمي، لاله آموزگار، ميثم حبيبي، حمزه علي شيرمردی 1394. اثر آللوپاتي عصاره گياه Artemisia- aucheri بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه دو گونه مهم مرتعي Agropayron elongatum و Agropyron repens نشريه حفاظت زيست بوم گياهان، 80-69 (6) 3

 راضيه کسلخه، عيسي جرجاني، حسين صبوری، ميثم حبيبي، علي ستاريان.1395. مطالعه آناتومي جنس .Rubus L زيرجنس Rubus در ايران، نشريه تاکسونومي و بيوسيستماتيک گياهي، 38-19 (27) 8

 راضيه کسلخه، عيسي جرجاني، حسين صبوری، ميثم حبيبي، علي ستاريان 1396 ريخت شناسي گرده گونه های سرده ي  .Rubus L ، زيرسرده ي Rubus در ايران يافته های نوين در علوم زيستي 18-9 (4) 1

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها