×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر هادی امینی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصادی

بیوگرافی

بیوگرافی

1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: هادی امینی

مرتبه علمی: استادیار

محل تولد: گنبدکاووس

 

2. مدرک تحصیلی

 دکتری حسابداری

 

3. سمت ها و مسؤولیت ها

1. عضو هیأت علمی دانشگاه گنبدکاووس

2. عضو هیات مدیره شرکت حسابداری و حسابرسی صحرا محاسب

3. مدیر عامل شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی صحرا محاسب

4. عضو کمیته منتخب دانشکده علوم انسانی سال از سال 99 تا کنون

5. استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی رشته حسابداری به مدت دو نیمسال، دانشگاه گنبدکاووس

6.استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی رشته حسابداری به ازنیم سال دوم سال 99 تا کنون

 

عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس از سال 1394

 

 

زمینه های تحقیقاتی

زمینه های تحقیقاتی

حسابداری مالی، حسابداری مدیریت

مقالات ژورنال

1- هادی امینی، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصادنویسندگان، دوره 2، شماره 1، بهار 97، ص 122-134

2- رقیه یزدانی، مسعود خیراندیش،محسن محمدی خیاره،هادی امینی، تاثیر نو آوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی( مطالعه موردی خراسان شمالی) ، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 5، شماره4، زمستان 97، ص 453-441

3- رقیه یزدانی، مسعود خیراندیش،محسن محمدی خیاره،هادی امینی، بررسی عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید برکارآفرینی کشاورزی( مورد مطالعه: استان خراسان شمالی)، فصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان 99، ص 77-63

4- فریدون رهنمای رودپشتی، هادی امینی، محمد نوروزی، فرهاد عزیزی، ارزیابی مدیریت رسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم گیری چند معیاره خاکستری باوزن آنتروپی، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال چهل و ششم، بهار 1400

مقالات در ژورنال های خارجی

1- Khyareh, M., M., & Amini, H. (2021). Governance Quality, Entrepreneurship and Economic Growth. Journal of Competitiveness, 13(2)

2-. Khyarwh, M., M.,& Amini, H. (2021)Entrepreneurship and Economic Performance: Evidences from Selected OIC Countries. Journal of Economic  Cooperation and Developmen 42(2)   

مقالات کنفرانس

1- هادی امینی،وحید اسکو، میثم شجاعی(1395)، حاکمیت شرکتی و افشای اجباری  اطلاعات، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی

2- هادی امینی، وحید اسکو(1395)، تبیین رابطه بین ریسک و بازده سهام ، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی

3- هادی امینی، وحید اسکو ، رضا ممشلی(1395) ، نگرش تردید حرفه ای حسابرسان مستقل،international Conference on Progress in Scince and Technology,Vienna, Austria2016

4- هادی امینی، رضا ممشلی، وحید اسکو(1395)،استقلال حسابرس از دیدگاه مفهوم سازی،international Conference on Progress in Scince and Technology,Vienna, Austria2016

5- رقیه یزدانی،مسعود خیراندیش،محسن محمدی خیاره،هادی امینی(1397)،نقش کارآفرینی در توسعه روستایی-مطالعه موردی استان خراسان شمالی،اولین همایش ملی مدیریت،اقتصادو اقتصاد مدیریتی

6- رقیه یزدانی،مسعود خیراندیش،محسن محمدی خیاره،هادی امینی(1397)، تحلیلی بر کاآفرینی و نقش آن در توسعه روستایی، اولین همایش ملی مدیریت،اقتصادو اقتصاد مدیریتی

7- هادی امینی(1397)، بررسی تاثیر تخصص حسابرس بر رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و به هنگام بودن گزارشگری مالی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

8- هادی امینی(1397)، ساختار سرمایه،عدم تقارن اطلاعاتی و ظرفیت بدهی، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

9- هادی امینی، محمد نوروزی(1400)، بررسی تاثیر هیئت مدیره بر حق الزحمه حسابرس با نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل ، ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری

10- هادی امینی، محمد نوروزی(1400)، بررسی نقش تعدیل کنندگی سرمایه فکری بر ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه سرمایه ،  ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری

11- وحید اسکو، هادی امینی، محمد نوروزی، - بررسی اثر تعدیل کنندگی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه میان حق الزحمه حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار​، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری

12- هادی امینی، سپیده درزی(1400)، بررسي نقش تعديل كنندگي دوگانگي وظيفه مديرعامل بر ارتباط بين نظارت هيئت مديره و حق الزحمه حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

طرح های پژوهشی

1- مجری طرح پژوهشی با عنوان : مدیریت مستقل و مدیریت سود: اثر تعدیل کننده شکاف حق کنترل و حق مالکیت سهامدار کنترل کننده نهایی

2-همکار طرح پژوهشی با عنوان: مسئولیت اجتماعی شرکتی و واکنش بازار 

پایان نامه و رساله

1-استاد راهنما: هادی امینی

دانشجو: رویا ترابی اردکانی

عنوان: بررسی ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر واکنش تاخیر سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2- استاد راهنما: هادی امینی

دانشجو: مرجان مصلحیانی

عنوان: بررسی ارتباط میان مسئولیت اجتماعی شرکتها و مدیریت منابع انسانی در شرکت کاله 

3- استاد راهنما: هادی امینی

دانشجو: نگار گرمسیری

عنوان: بررسی توانایی های مدیریت بر جریان های نقد آنی و ارزش شرکت در  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

4- استاد راهنما: هادی امینی

دانشجو: سوگل شارونی زاده

عنوان: بررسی تاثیر مدیریت سود و فرار مالیاتی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

5- استاد راهنما: هادی امینی

دانشجو: سید محمد سعید موسوی

عنوان: بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، زمان و مکان دفاع: 22/06/1396 دانشگاه آزاد سروستان

6- استاد راهنما: هادی امینی

دانشجو: یوسف لیاقی

عنوان:بررسی تدریجی مولفه نقدی درآمدهابا سودآوری آینده و بازدهی های سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

7-استاد راهنما: هادی امینی

دانشجو:مصطفی رضایی اول

عنوان: بررسی نظام راهبری شرکتی با ابعاد نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

8- استاد مشاور: هادی امینی

دانشجو: رقیه یزدانی

عنوان: عوامل موثر بر توسعه روستایی مبتنی بر نگرش کارآفرینی کشاورزی(مطالعه موردی خراسان شمالی)

9-  استاد مشاور: هادی امینی

دانشجو: ملیحه ربیعی فرادنبه

عنوان: توسعه مالی، فساد و کارآقرینی : مطالعه موردی کشورهای نوظهور