×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر نادر جندقی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :کشاورزی و منابع طبیعی

گروه :مرتع و آبخيزداري

بیوگرافی

نام : نادر                                                  نام خانوادگي : جندقي

پست الكترونيك :

 nader.jandaghi@yahoo.com

nader.jandaghi@gonbad.ac.ir

nader.jandaghi@gmail.com

سوابق تحصيلي

- كارشناسي با گرايش مهندسی منابع طبيعي (گرايش مرتع و آبخيزداري)، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. ايران.  سال 1377. 

- كارشناسي ارشد با گرايش مهندسی منابع طبيعي (گرايش آبخيزداري)، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. ايران. سال .1380 . 

- دكتري با گرايش هيدروليك و مهندسي هيدرولوژي، دانشگاه دولتي تيميريازوف مسكو. روسيه. 1395.

مقالات ژورنال

- Sadeghi, M., G.Mahmoodlu, M., Jandaghi, N., Farasti, M. and Tahmasebi, A. 2024. Effect of salt domes on hydrochemical characteristics and water quality deterioration of Firuzabad River, Iran. Environmental Earth Sciences, 83(147): 1-14. 

- Nasiri, A., Shafiee, N., Heidari, A. and Jandaghi, N. 2024. Flood risk micro zonation using IWPCA mathematical model, case study: Firoozabad basin in Fars province, Iran.  Journal of Environmental Sciences Studies, 9(1): 8177-8183.

Jandaghi, N. and Gholami, M. 2022. Forecasting and modeling of monthly runoff using ANN model in Mazandaran province. Natural Resources Management, GIS & Remote sensing. 4 (1). 9-17.

- Mazani, H., G.Mahmoodlu, M., Jandaghi, N., Raghimi, M. and Heshmatpour, A. 2021. Investigation of Gorgan City aquifer contamination with Emphasis on Heavy Metals. Natural Resources Management, GIS & Remote sensing, 3(2): 1-11. 

-Abbasi-Moghadam, H.R., Mahmoodlu, M.G., Jandaghi, N., Heshmatpour, A., Seyed, M., 2021. River Bank Filtration for Sustainable Water Supply on Gorganroud River, Iran, Journal of Environmental Earth Sciences. 80 (1). 1-15. 

- Джандаги Н., Белолюбцев А.И. 2020. Определение границ весеннего половодья и межени в бассейне реки Гарасу Исламской Республики Иран. Natural Resources Management, GIS & Remote sensing. 2 (2). 25-31. 

- Jandaghi, N.Ilinich, V. V. 2019. Approach to simulation of annual runoff process for estimation of main water reservoir characteristics. Natural Resources Management, GIS & Remote sensing. 1 (1). 1-7.

Джандаги Н. Моделирование рядов речного стока для рек Ирана // Научно-Практический журнал.- 2015.- №.2.- С. 59-63.

-  Белолюбцев А.И. Ильинич В. В., Джандаги Н. Использование вероятностных моделей осадков и речного стока в условиях интенсивного орошения // Меллорация водное хозяйство журнал.- 2015.- №.1 .- С. 11-13. 

Джандаги Н., Белолюбцев А.И. Рациональное управление водопользованием в изменяющихся антропогенных и климатических условиях Ирана // Международный научный журнал.­- 2014. - № 2. - С. 81-87. 

- Белолюбцев А.И., Н. Джандажи, С.Н. Удовиченко. Микроклиматические различия характеристик снежного покрова в условиях сложного рельефа // Известия Научно-теоретический журнал.- 2011.- Выпуск 4.- С. 13-23. 

- خودنیا، س.، قره­ محمودلو، م. و جندقی، ن. 1403. تاثیر نوسانات دبی رودخانه بر روی پارامترهای کیفی آب حاصل از فیلتراسیون بستر آن (مطالعه موردی: رودخانه دوغ)، مطالعات علوم محیط زیست، پذیرفته شده

- جندقی، ن.، قره­ محمودلو، م. و قربانی واقعی، ح. 1403. ارزیابی مدل­های مختلف برآورد فرسایش ­پذیری خاک در خاک­های لسی استان گلستان، مطالعات علوم محیط زیست، 9(2): 8450-8440.

- ناظری، ی.، جندقی، ن.، قره­ محمودلو، م. و عظیم­ محسنی، م. 1402. ارتباط بین بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از رگرسیون تاخیر زمانی. پژوهش‌های حفاظت آب و خاک،  30(2): 49-27.

- مازنی، ح.، قره­ محمودلو، م.، جندقی، ن.، رقیمی، م. و حشمت‌پور، ع. 1402. ارزیابی پتانسیل خورندگی و ترسیب در چاههای تامین کننده آب شرب شهر گرگان. فصلنامه علمی مهندسی منابع آب، در حال داوری

- جندقی، ن.، قره­محمودلو، م. و قربانی واقعی، ح. 1401. ارزیابی مدل شیرازی در برآورد فرسای شپذیری خاکهای لسی، نشریه علمی علوم و مهندسی آب، 12(35): 88-81.

- ناظری، ی.آ.، جندقی، ن.، قره‌­محمودلو، م.، عظیم محسنی، م. 1401. معرفي و كاربرد مدل تابع انتقال جهت پيشبيني فرآيند بارش-تراز آب زيرزميني در استان گلستان، رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست، 1(2): 208-198.

- قزلسفلو، ح.، جندقی، ن.، قره‌­ محمودلو، م.، عظیم ­محسنی، م. و سیدیان، م. 1401. مدل­ سازی و پیش ­بینی رواناب ماهانه در دامنه زمان (مطالعه موردی: حوضه آبریز قره ­سو). مجله پژوهش ­های فرسایش محیطی، 12 (3): 188-165.

-پاکدل، م.، قره‌ محمودلو، م.، جندقی، ن.، فتح ­آبادی، ا. و نیک ­قوجق، ی. 1401. تاثیر برداشت از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق بر روی افت سطح‌ایستابی و پارامترهای کیفی آب‌زیرزمینی در دشت‌گرگان، فصلنامه زمین شناسی ایران، 16(64): 84-65. 

- قره‌ محمودلو، م.، جندقی، ن. و قلی­زاده، م.1401. اثر سیل در تغییر پارامترهای کیفی آب رودخانه زرین‌گل، استان گلستان، نشریه مخاطرات محیط طبیعی، 11(33): 176-155.

ایزانلو، ص.، قره‌ ­محمودلو، م.، جندقی، ن. و قربانی واقعی، ح.، 1401، تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی و زیرسطحی در خاک‌های لسی شرق استان گلستان، مجله تحقیقات کاربردی خاک، 10 (2): 119-103. 

- جندقی، ن.، قره‌­ محمودلو، م. و نصیری، ا. 1400. اثر دوره­ های ترسالی و خشکسالی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آبخوان در بخش شرقی دشت گرگان. مدیریت بیابان، 9 (2): 78-63. 

- جندقی، ن.، عظیم­ محسنی، م. و قره‌­ محمودلو، م. 1400. مدل­ سازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از تابع انتقال سری­ های زمانی. مجله پژوهش­ های فرسایش محیطی، 11(2): 128-111.  

- گرگانلی دوجی، آ.، جندقی، ن.، قره‌­ محمودلو، م. و نیک­ قوجق، ی. 1400. اثر پخش طبیعی سیلاب اسفند 1397 بر خصوصیات کمی و کیفی آب زیرزمینی در پهنه سیلابدشت بخش انتهایی حوضه آبریز گرگانرود. مجله اکوهیدرولوژی، 8(2): 550-535.  

- قره‌ محمودلو، م.، جندقی، ن. و صیادی، م. 1400، بررسی عوامل موثر بر تغییرات خورندگی و ترسیب در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان، فصلنامه علوم محيطي، 19(2): 90-71.

- عباسی‌مقدم، ح.، قره‌ محمودلو، م.، جندقی، ن.، حشمت‌پور، ع. و سید، م. 1400، هیدروشیمی و کیفیت آب‌ رودخانه دوغ با استفاده از روش‌های گرافیکی، تحلیل خوشه‌ای و شاخص‌های کیفی، فصلنامه علمی- پژوهشی مهندسی منابع آب، 49 (14): 29-14. 

- حشمت­ پور، ع.، جندقی، ن.، پسند، س. و قره ­محمودلو، م. 1399. اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب سطحی استان گلستان جهت اهداف­ آبیاری. فصلنامه جغرافیای طبیعی. 12 (48): 88-75.

- قره ­محمودلو، م.، جندقی، ن. و صیادی، م. 1399. بررسی تکامل هیدروشیمیایی و کاهش کیفیت آب رودخانه گرگان­رود، استان گلستان. فصلنامه زمین ­شناسی ایران. 13 (48): 88-75.

- عیدی، ر.م.، جندقی، ن.، قره محمودلو، م.، قربانی واقعی، ح. و محمدی استادکلایه، ا. 1399. مقایسه کارایی مدل واعظی و نموگراف ویشمایر جهت برآورد فرسایش پذیری خاک در اراضی لسی (مطالعه موردی حوزه آبخیز عرب­ قره­ حاجی استان گلستان). مجله پژوهش­ های فرسایش محیطی. 10 (4): 57-39. 

- قره­ محمودلو، م.، حشمت­ پور، ع.، جندقی، ن.، زارع، ع. و مهرابی، ح. 1398. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق برای هدف های آبیاری و شرب. مجله علوم محیطی. 17 (3):106-89.

- قره­ محمودلو، م.، حشمت­ پور، ع.، جندقی، ن.، زارع، ع. و مهرابی، ح. 1397. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی دشت سیدان-فاروق استان فارس. مجله اکوهیدرولوژی. 5 (4): 1253-1251.

جندقي، ن.، بذرافشان، ا. و باغاني، م. 1385. بررسي پايداري پل‌هاي شهر گرگان به وقوع سيلابها در مسير رودخانه زيارت- مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. 13 (4): 108-101.

- كيايي، ا.، اميرمظفر، ن.، سميع‌الادب، ح.، جندقي، ن. و قايمي، ا. 1385. اثر آنتاگونيستي باكتريهاي لاكتيك جدا شده از ماست بر عليه باكتريهاي بيماريزا- مجله علوم پزشكي گرگان- 8 (1): 33-28. 

- بيروديان، ن. و جندقي، ن. 1384. برآورد رواناب ذوب برف به وسيله مدل اس.آر.ام و مقايسه نتايج آن با اطلاعات آبنمود رودخانه در آبخيز زيارت. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. 12 (6): 188-181.

- جندقي، ن.، اونق، م.، بيروديان، ن.، نجفي‌نژاد، ع. و اميني، آ. 1383. مقايسه گرانولومتري و تيپ سه جريان سيلابي در حوزه آبخيز زيارت گرگان - مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. 11 (2): 29-41.  

- جندقي، ن.، نجفي‌نژاد، ع.، اونق، م. و بيروديان، ن. 1383.بررسي خصوصيات رسوب شناختي جريان مختلط در حوزه آبخيز زيارت گرگان - مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه گرگان. 11 (1): 147-156.

 

 

 

 

مقالات کنفرانس

مقالات چاپ شده در همایش­ های بین­ المللی خارج از کشور

- Jandaghi, N., 2014. Modeling of river flow for the reservoir routing (Case study: Hablerud River - Iran). 11th international conference on hydro informatics "Informatics and the environment: data and model integration in a heterogeneous hydro word". NewYork. USA.

- Ильинич В.В., Н. Джандаги, В. Г.Гуськов. Моделирование рядов речного стока для рек Ирана. Международная научно-практической конференции «Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства в России» // Сборник статей.- М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2014.- С. 56-59.

- Джандаги Н., Анализ изменений речного стока бассейнов Ирана в условиях потепления климата // Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014» материалы международного молодёжного научного форума.- М.: МГУ. -2014.

- Джандаги Н., Белолюбцев А.И. Современные модели изменения климата и их анализ. международной научной конференции молодых учёных и пециалистов, посвящённой созданию объединённого аграрного вуза в Москве // Сборник статей.- М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2014.- С. 241-243.

- Джандаги Н., А. И. Белолюбецев. Анализ изменения климатических характеристик в бассейне реки Гарасу (Иран). Научная конференция молодых ученых и специалистов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева // Сборник статей.- М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013.

- Джандаги Н. Анализ изменений климата и элементов водного баланса в бассейне реки Гарасу (Иран) // Доклады ТСХА: Сборник статей. Вып. Часть I. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013.

- Джандаги Н., Г. Х. Исмайылов. Определение границ весеннего половодья и межени в бассейне реки Гарасу Исламской Республики Иран. Научная конференция молодых ученых и специалистов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева // Сборник статей.- М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2013.- С. 123-125.

- Джандаги, Н. История и применение кяризов в Иране. Научная конференция молодых ученых спициалистов, посвященная 125-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилва // Сборник статей.- М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2012.- С. 234-235.

- Джандаги, Н., А.И. Белолюбцев. Анализ и прогноз климатических изменений в пустынных районах Ирана // Доклады ТСХА: Сборник статей. Вып. 285. Часть I. Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012.- С. 116-119.

- Jandaghi, N. and M. Pairavand. 2006. A study on the efficiency of two emprical equations FAO-Blaney-Criddle and Torenth-Waite for estimating potential evapo-transpiration data in Hashem Abad synoptic station-Gorgan, Iran. The 2nd International Conference on Water Resources and arid Environment. King Saud University. 2006. Riyadh- Kingdom of Saudi Arabia.

- Jandaghi, N., F. Dadashzade Asl and A. Mir Moeini Karahroudi. 2006. A Study on the application of empirical equations in reconstructing the pan evaporation data, Case study of Arazkuseh station, Gonbad, Iran. Eighth International Conference on Development in Dry lands. February 2006. Beijing, China.

 

مقالات چاپ شده در همایش­ های بین­ المللی داخل کشور

جندقی، ن.، قره‌ محمودلو، م.، نصیری، ا. 1399. اثر دوره­های ترسالی و خشکسالی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب زیرزمینی در آبخوان شهرستان گنبد کاووس. سی و هنمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین ­المللی علوم زمین. پژوهشکده علوم زمین. تهران.

جندقی، ن.، عظیم ­محسنی، م. 1399 مدل­سازي و پيش­بيني تراز آب زيرزميني با استفاده از تحلیل سري زماني(مطالعه موردي: چاه مشاهده­ای قره­قاچ، استان گلستان). سی و هنمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین­ المللی علوم زمین. پژوهشکده علوم زمین. تهران.

- گرگانلی دوجی، آرتق، جندقی، ن.، قره‌ محمودلو، م.، نیک­قوجق، ی. 1399. بررسی اثر سیلاب اسفند 1397 بر سطح آب زیرزمینی دشت گرگان (مطالعه موردی: پهنه سیلابدشت بخش انتهایی حوضه آبریز گرگانرود). سی و هنمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین ­المللی علوم زمین. پژوهشکده علوم زمین. تهران.

- عیدی، ر.م.، جندقی، ن.، قره‌ محمودلو، م.، قربانی واقعی، ح. محمدی استادکلایه، ا. 1399. تاثیر آهک و سیلت بر مقدار عامل فرسایش ­پذیری خاک در اراضی لسی حوزه آبخیز عرب قره‌ حاجی استان گلستان. پنجمین همایش
بین­ المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری ایران. تبریز.

- صادقی، مهناز، قره‌ محمودلو، مجتبی، جندقی، نادر، فراستی، معصومه، طهماسبی، ابوالفضل، 1398، بررسی تغییرات آماری پارامترهای فیزیکوشیمیایی رودخانه فیروزآباد فارس، چهارمین همایش بین ­المللی پژوهش ­های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط­زیست.

- فرد­دوجی، م.، ن. جندقی، م. قره­محمودلو، ا. محمدی استادکلایه، م. سید. 1397. بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب باران جهت مصارف شرب در شرق استان گلستان. هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، عمران و بازآفرینی شهری. قم. موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو.

- فرد­دوجی، م.، ن. جندقی، م. قره­محمودلو، ا. محمدی استادکلایه، م. سید. 1397. مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب باران با منابع آبی در روستای چناران، مراوه ­تپه. چهارمین کنفرانس بین­ المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست  و گردشگری ایران.

- ایزانلو، ص.، م. قره­ محمودلو، ن. جندقی، ح. قربانی واقعی. 1397. بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی و زیرسطحی در حوزه آبخيز آق‌امام2، استان گلستان. چهارمین کنفرانس بین­ المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط­زیست  و گردشگری ایران.

- قره ­باش، س.، ن. جندقی. 1397. بررسی کارایی مدل­های تجربی برآورد دبی­ های سیلابی در حوزه ­های آبخیز فاقد آمار استان گلستان. چهارمین کنفرانس بین ­المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط­زیست و گردشگری ایران.

- فروتن، س.، ن. جندقي، ح. واعظ‌زاده، س. اسمعيلي. 1393. بررسی گزینه‌های مدیریت پسماند به روش ارزیابی چرخه­ حیات (مطالعه موردي: شهر باغستان). كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها با محوريت كشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري. تبريز. دبیرخانه دائمی کنفرانس بین­المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش­ها.

- زارع، س. ع. حزبي، ن. جندقي، م. عباسي. 1387. بررسي و تعيين آبدهي ماهانه، فصلي و سالانه و ريزش برف در حوزه آبخيز تول‌ بنه گرگان. دومين همايش بين‌المللي تغيير اقليم. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.

- جندقي، ن.، م. پايروند. 1387. بررسي عملكرد پلها در مسير رود النگدره گرگان نسبت به وقوع سيلابها. مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين‌المللي بحران آب. دانشگاه زابل. پژوهشکده تالاب بین المللی هامون.

- جندقي، ن. م. پايروند. 1386. بررسي خصوصيات و رفتار جريان‌هاي واريزه‌اي- دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي. دانشگاه تهران. ايران.

- جندقي، ن.، م. باغاني. 1385. بررسي تغييرات كاربري اراضي بر روي رژيم سيلابي حوزه‌هاي آبخيز كوچك (مطالعه موردي حوزه آبخيز تقرتپه گرگان). هفتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ايران.

- جندقي، ن.، ل. پيشداد سليمان‌آباد، آ. ميرمعيني كرهرودي. 1385. بررسي كارايي مدل استدلالي و هيدروگراف واحد مصنوعي SCS در برآورد دبي‌هاي اوج سيلابي در شرق استان گلستان (مطالعه موردي حوزه آبخيز محمدزمان خان). هفتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ايران.

- محمدي تقي‌آباد، م.، ن. جندقي، م. پايروند. 1385. بررسي آماري كاربرد مدل تجربي وزيري در برآورد مقادير IDF در ايستگاه‌هاي هواشناسي استان خراسان. هفتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ايران.

- جندقي، ن.، ف. داداش‌زاده اصل، آ. ميرمعيني كرهرودي. 1384. بررسي كاربرد روابط تجربي در بازسازي مقادير تبخير از تشتك. كنفرانس بين‌المللي مخاطرت زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آنها. دانشگاه تبريز. ايران.

- جندقي، ن.، ا. محمدي استادكلايه. 1381. بررسي خصوصيات رسوبشناسي جريان‌هاي سيلابي در حوزه آبخيز زيارت گرگان. ششمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه. دانشگاه شهيد چمران اهواز. صفحه 77- 81.  

- عضو هيات داوران و هيات اجرايي چندين كنفرانس علمي در شهرهاي مسكو و يكاترينبورگ روسيه.

 

 

مقالات چاپ شده در همایش ­های ملی

- مازنی، ح.، قره محمودلو، م.، جندقی، ن.، رقیمی، م. و حشمت پور، ع. 1401. ارزیابی کیفی چاههای آب شرب شهر گرگان با استفاده از شاخص کیفیت آب WQI. دومين همايش ملی دوسالانه زمين شناسی كوهزاد البرز و دريای خزر. گرگان.

- زمانی، م.، جندقی، ن.، قره محمودلو، م.، حشمت پور، ع. و نیک قوجق، ی. 1400. بررسی روند تغییرات زمانی بارش، رواناب و آب زیرزمینی در استان گلستان. پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در كشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران.

- زمانی، م.، جندقی، ن.، قره محمودلو، م.، حشمت پور، ع. و نیک قوجق، ی. 1400. بررسی رابطه بین بارش، رواناب و آب زیرزمینی در حوزه آبریز گرگانرود. چهلمین همایش (گردهمایی) ملی علوم زمین. تهران.

- مازنی، ح.، قره محمودلو، م.، جندقی، ن.، رقیمی، م. و حشمت پور، ع. 1400. ارزیابی کیفی آب چاههای تامین کننده آب شرب شهر گرگان. بیست وچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. تهران.

- مازنی، ح.، قره محمودلو، م.، جندقی، ن.، رقیمی، م. و حشمت پور، ع. 1400. بررسی آلودگی آبخوان گرگان با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین ( HPI )و شاخص فلزی ( MI ). بیست وچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران. تهران.

- قزل­سفلو، ح.، جندقی، ن.، قره­ محمودلو، م.، عظیم­محسنی، م. و سیدیان، س. م. 1400. مدل­سازی و پیش­بینی دبی­های ماهانه در دامنه زمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. پنجمین همایش ملی فناوری­های نوین در كشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست. تهران.

- جندقی، ن. 1400. مدل­سازي تراز آب زیرزمینی ماهانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی. چهلمین همایش (گردهمایی) ملی علوم زمین. تهران.

- فروتن، س.، رشیدی، ح. و جندقی، ن. 1400. بررسی اثرات زیست محیطی مرکز دفن پسماند (آزادشهر) استان گلستان با استفاده از روش ماتریس اثرات سریع(RIAM)، اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند. دانشگاه محقق اردبیلی.

- پاکدل، م.، قره‌ محمودلو، م.، جندقی، ن.، فتح ­آبادی، ا.، نیک ­قوجق، ی. 1399. بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت گرگان. هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ایران.

- پاکدل، م.، قره‌ محمودلو، م.، جندقی، ن.، فتح ­آبادی، ا.، نیک ­قوجق، ی. 1399. بررسی روند تغییرات سطح آب چاه های نیمه عمیق در دشت گرگان (مطالعه آماری). ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری.

- جندقی، ن. 1399. تاثیر بارش در وقوع بحران سیل اسفند 1397 در استان گلستان. پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط­زیست. ارومیه.

- فرد ­دوجی، م.، ن. جندقی، م. قره­ محمودلو، ا. محمدی استادکلایه، م. سید. 1398. برآورد حجم بارش قابل استحصال از سطوح پشت بام در روستای چناران-مراوه تپه، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست. گنبد کاووس. دانشگاه گنبد کاووس.

- عیدی، ر. م.، ن. جندقی، م. قره ­محمودلو، ح. قربانی واقعی و ا. محمدی استادکلایه. ۱۳۹۸. عدم کارایی محاسبه عامل فرسایش­پذیری خاک به روش نموگراف در اراضی لسی شرق استان گلستان. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست. گنبد کاووس. دانشگاه گنبد کاووس.

- صادقی, م.، م. قره ­محمدلو، ن. جندقی، م. فراستی و ا. طهماسبی. ۱۳۹۸. نقش گنبدهای نمکی در شوری آب رودخانه فیروزآباد، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست. گنبد کاووس. دانشگاه گنبد کاووس.

- قره­ محمدلو, م.، ن. جندقی و م. صیادی. ۱۳۹۸. روند تغییرات اندیس­های اشباع در طول رودخانه گرگانرود. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست، گنبد کاووس، دانشگاه گنبد کاووس.

- جندقی, ن.، و م. سلیمی. ۱۳۹۸. بررسی کارایی مدل تجربی خوزلا جهت برآورد رواناب در حوزه آبخیز رامیان-استان گلستان. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست. گنبد کاووس. دانشگاه گنبد کاووس.

- فروتن, س.، ح. رشیدی و ن. جندقی. ۱۳۹۸. اثرات زیست­محیطی سیل و روشهای مقابله با آن با تاکید بر سیلاب اسفند 97 در استان گلستان، دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست. گنبد کاووس. دانشگاه گنبد کاووس.

- سبحانی­ نژاد, ع.، ا. محمدی استادکلایه، ن. جندقی و جواد مومنی. ۱۳۹۸. بررسی اثرات اقتصادی احداث سد کمایستان بر سکونتگاه­های روستایی. دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب، سیل و محیط زیست. گنبد کاووس. دانشگاه گنبد کاووس.

- دهقانی, ل.، ا. محمدی استادکلایه، ن. جندقی و ح. پهلوان­زاده. ۱۳۹۷. بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی طرحهای اسکان مجدد با ریشه تحلیل سلسل مراتبی (AHP) مطالعه موردی: روستای بش اویلی. هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. تهران. موسسه آموزش عالی مهر اروند.

- عباسی­ مقدم, ح.، م. قره ­محمودلو، ن. جندقی، ع. حشمت ­پور و م. سید. ۱۳۹۷. بررسی کیفیت آب رودخانه دوغ با استفاده از روش­های هیدروشیمیایی و شاخص­های کشاورزی. سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی.

- عباسی ­مقدم, ح.، م. قره ­محمودلو، ن. جندقی، ع. حشمت­ پور و م. سید. ۱۳۹۷. بررسی پتانسیل خوردگی و رسوبگذاری آب چاه فلمن کلاله. سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی.

- جندقی, ن.، ع. حشمت پور و س. پسند. ۱۳۹۷. بررسی اثرات ترسالی و خشکسالی بر کیفیت منابع آب های سطحی گنبد کاووس. دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. تهران. موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.

- جندقی, ن. ۱۳۹۷. مقایسه شاخص­های مختلف پیش­بینی وقوع خشکسالی در شهرستان کرمانشاه. دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. تهران. موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان.

- سعدالدين، ا. م. باي، ا. نعيمي، ن. بيروديان، د. كريمي، ن. جندقي. 1390. ارزيابي كميت و كيفيت آب باران قابل جمع‌آوري از سطوح بام ساختمان‌ها (مطالعه موردي: پرديس‌هاي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان). اولين كنفرانس سطوح آبگير باران. صفحه 212-218.

- جندقي، ن. 1390. بررسي تكنيك‌هاي بارور كردن ابرها (تلقيح مصنوعي ابرها). چهارمين كنفرانس علمي دانشجويان فدراسيون روسيه. مسكو. روسيه. 

- آذين مهر، م. ن. جندقي. 1389. مقايسه داده­هاي شدت، مدت و فراواني بارش مدل وزيري و قهرمان با دادههاي ايستگاه (مطالعه موردي: ايستگاه اهواز). ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران. دانشگاه تربيت مدرس. نور. دانشگاه تربیت مدرس.

- ياري، ر.، ع. كهنه، ن. جندقي. 1389. بررسي تأثير تغيير كاربري اراضي بر ضريب روانآب سطحي و دبي اوج سيلاب در دوره بازگشتهاي مختلف (مطالعه موردي: حوزه آبخيز النگدره گرگان(. ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. نور. دانشگاه تربیت مدرس.

- جندقي، ن. م. باي، 1388. ارزيابي مدل كمي EPM جهت برآورد ميزان فرسايش و رسوب در استان گلستان ( مطالعه موردي آبخيز تول بنه گرگان). ‌پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران. کرج. انجمن آبخیزداری ایران.

- محمدي آهنگركلايي، آ. ك. صابرچناري، س. شمشيري، ن. جندقي. 1388. ارائه مدل منطقه‌اي سيلاب در حوزه‌هاي آبخيز شرق استان مازندران. پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران. کرج. انجمن آبخیزداری ایران.

- جندقي، ن. م. محمدي. 1388.  مقايسه مقادير رواناب خروجي از روش تجربي خوزلا با داده‌هاي واقعي در حوزه‌هاي آبخيز غرب استان گلستان. پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران. کرج. انجمن آبخیزداری ایران.

- زارع، س. ع. حزبي، ن. جندقي، م. عباسي. 1388. برآورد دبي اوج سيل در دوره بازگشت‌هاي مختلف با استفاده از روابط تجربي براي حوزه‌هاي كوچك (مطالعه موردي حوزه آبخيز تول‌بنه گرگان). پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران. کرج. انجمن آبخیزداری ایران.

- جندقي، ن.، ف. داداش‌زاده اصل، ا. بذرافشان. 1387. ارزيابي روش حائري- سميعي جهت پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش (مطالعه موردي: آبخيز جعفرآباد-گرگان). دومين همايش راه‌كارهاي توسعه كشاورزي. ايذه. صفحه 266-277.

- محمديان، ع.، م. فرجي، ن. جندقي. 1386.  ارزيابي خطر كمي سيلخيزي در حوزه آبخيز رودخانه بار. چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه­های آبخیز. کرج. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.

- جندقي، ن.، 1386. بررسي عوامل ناكارآمدي فعاليتهاي آبخيزداري در استان گلستان- چكيده مقالات هفته پژوهش استان گلستان. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. صفحه 12. 

- جندقي، ن.، ن. بيروديان. 1384. بررسي ويژگيها و تغييرات لايه‌بندي رسوبات جريان‌هاي سيلابي در حوزه آبخيز زيارت گرگان. نخستين همايش مديريت رسوب. اهواز. صفحه 154-160.

جندقي، ن.، آ. ميرمعيني، ف. داداش‌زاده. 1383. ارائه مدل منطقه‌اي سيلاب در حوزه‌هاي آبخيز غرب استان گلستان. چكيده مقالات هفته پژوهش استان گلستان. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. صفحه 46. 

 

طرح های پژوهشی

 

طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه و سازمان های دولتی دیگر

- نصیری، ا.، شفیعی، ن.، حیدری، ا. و جندقی، ن. 1401. تهیه نقشه خطرپذیري سیلاب در حوضه آبخیز فیروزآباد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل فضایی (OLS)، طرح پژوهشي. مرکز آموزش عالی فیروزآباد،

- عظیم محسنی، م.، سلطانی، ا.، خلفی، م. و جندقی، ن. 1401. آنالیز کوواریانس سری­های زمانی همبسته متناوب در دامنه طیفی. طرح پژوهشي. دانشگاه گلستان،

- قره­ محمودلو، م.، جندقی، ن.، رقیمی، م. و باقری، ر. 1401. ارزیابی نفوذ آب شور در آبخوانهای دشت گرگان با استفاده از روش‌های هیدروژئوشیمیایی، طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس،

- قربانی واقعی، ح.، قره­ محمودلو، م.، جندقی، ن.، داوری، م. 1401. ارزیابی الگوی توزیع پراکنش درصد ماده آلی خاک به روشهای زمین­آماری در اراضی لسی، طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس،

- جندقی، ن.، قره­ محمودلو، م، عظیم­محسنی، م. و خلفی، م. 1401. مقایسه فرآیندهای همبسته متناوب در دامنه طیفی با کاربرد در هیدرولوژی، طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس،

جندقی، ن.، عظیم ­محسنی، م. و قره محمودلو، م. 1400. مدل­سازی فرآیند بارش-رواناب با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و توابع انتقال، طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس، 38 صفحه. 

جندقی، ن.، قره­ محمودلو، م.، قربانی واقعی، ح. 1400. ارزیابی مدل­های مختلف برآورد فرسایش ­پذیری خاک در اراضی لسی، طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس، 32 صفحه

- جندقی، ن.، قره­ محمودلو، م.، نصیری، ا. 1399. اثر دوره­های ترسالی و خشکسالی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی در استان گلستان، طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس، 42 صفحه.

- جندقی،ن.، سیدیان، م.، محمدي، ا.، فتح آبادي، ا.، قر­ه محمودلو، م. و محمد اسمعیلی، م. 1398.  تحلیل و مستندنگاري سیل اسفند 97 در شهرستان گنبد کاووس. 126 صفحه. 

- قره­ محمودلو، م.، جندقی، ن.، قلی­زاده. م. 1399. نقش سیل در تغییر پارامترهای کیفی آب رودخانه زرین­گل، استان گلستان. طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس، 31 صفحه.

- قره ­محمودلو، م.، جندقی، ن.، صیادی، م. 1398. بررسی تکامل هیدروشیمیایی و مرگ کیفی آب رودخانه گرگانرود، استان گلستان. طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس. 40 صفحه.

-حشمت­پور، ع.، جندقی، ن.، قره­محمودلو، م. و پسند، س. 1397. ارزيابي اثرات خشکسالی بر روي کیفیت منابع آب‌هاي سطحي استان گلستان، مطالعه موردي: رودخانه گرگانرود. طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس. 38 صفحه. 

- قره ­محمودلو، م.، حشمت­پور، ع.، جندقی، ن.، زارع، ع. و مهرابی، ح.. 1397. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی دشت سیدان، فاروق استان فارس. طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس. 42 صفحه.   

- محمدي استادكلايه، ا.، مساعدي، ا.، طهماسبي، ا.، قره‌محمودلو، م.، جندقي، ن. و فيروز، س. 1393. بررسي نقش سد گلستان بر ميزان تغييرات مورفولوژيكي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان. طرح پژوهشي. دانشگاه گنبد كاووس. 36 صفحه.

- سعدالدين، ا. ن. بيروديان، ن. جندقي، د. كريمي. 1388. بررسي فن‌آوري مناسب جمع‌آوري آب باران از سطوح بام ساختمانها و امكان‌سنجي اجراي آن در دانشگاه گرگان. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

- قره‌ محمودلو، م.، م. رقيمي، ا. طهماسبي، .، ا. محمدي استاد كلايه، ن. جندقي. 1388. مطالعه عوامل موثر بر كيفيت شيميايي منابع آب شهر گرگان. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

- طهماسبي، ا.، ا. محمدي استادكلايه، م. قره‌ محمودلو، ن. جندقي، ب. خدري تاژان. 1387. بررسي و تعيين قطع و توزين شده جهت ارزيابي توليد آتريپلكس با استفاده از روش نموه‌گيري مضاعف. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

- جندقي، ن.، م. عظيم محسني. 1387. پيش‌بيني دبي‌هاي متوسط و حداكثر ماهانه از ديدگاه سري زماني (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري كسيليان). طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

- جندقي، ن. ك. عبداله‌نژاد، آ. اميني، د. آزادفر. 1387. بررسي كارايي مدل تجربي وزيري در برآورد مقادير IDF در استان خراسان. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 43 صفحه.  

- محمدي استاد كلايه، ا.، ا. مساعدي، ف. محمدي، ن. جندقي، ا. طهماسبي. 1387. بررسي و شناخت تغييرات مورفولوژيكي رودخانه گرگانرود. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 57 صفحه.

  - جندقي، ن.، ا. طهماسبي، م. پايروند، م. قره‌محمودلو، ا. محمدي استاد كلايه، 1386. ارزيابي تاثير بندهاي خاكي در كاهش رسوبدهي حوزه‌هاي آبخيز استان گلستان. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

- اميني، آ. م. اونق، ن. جندقي، م.ح. احمدي. 1386. بررسي نوع و مورفولوژي گلفشان‌هاي شمال استان گلستان. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 79 صفحه. 

- آزادفر، د. ،ف. رفيعي، م.ر. اميني، ن. جندقي. 1385. ارتباط ويژگيهاي ريخت شناسي پسته وحشي با توليد سقز. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

- عبداله‌نژاد، ك. ف. يغمايي، م جعفري، ن. جندقي. ح. خالقي، ي. هزارجريبي. 1385. پيش‌بيني و برازش مدل به مجموع بارندگي ماهانه با استفاده از سري‌هاي زماني.  طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 53 صفحه.

- جندقي، ن. 1384. بررسي كارآيي روابط تجربي تورنث‌وايت و بلاني‌كريدل اصلاح شده جهت برآورد مقادير تبخير و تعرق پتانسيل در ايستگاه سينوپتيك هاشم‌آباد گرگان. طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 59 صفحه.

- اكبري، م.، ن. جندقي، ح. قاسمي، ل. جهانگير. 1384. بررسي و ارائه مدل كمي بيابانزايي در محدوده اقليمي مناطق خشك و نيمه خشك استان گلستان. طرح تحقيقاتي ملي. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گلستان. 69 صفحه.

- خليقي، ن. ن. بيروديان، ن. جندقي، ر. رزازي. 1384. تحليل اقتصادي كشت جو، لي‌فارمينگ با ظرفيت مراتع شمال استان گلستان (مطالعه موردي، روستاي خيوه‌لي). طرح پژوهشي. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. 41 صفحه.   

 

ليست مطالعات اجرايي

- جندقي، ن. 1386.  مدير پروژه و كارشناس هيدرولوژي در مطالعه پروژه" ارزيابي عملكرد فعاليتهاي آبخيزداري در حوزه آبخيز آق‌امام 2 و شوردره"  كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. سال 1386. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1384.  " مطالعه هيدرولوژي و سيل‌خيزي حوزه آبخيز باقرآباد شهرستان راميان" كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

 - جندقي، ن. 1384.  " نقشه‌برداري از اراضي شيبدار استان گلستان (توپوگرافي و كاداستر غيرشهري در
مقياس 2000: 1) جهت طراحي سيستمهاي آبياري و جاده‌اي بين مزارع در شهرستان‌هاي گرگان و راميان" مدير پروژه. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان، دفتر تغيير كاربري اراضي شيبدار. سال 1384. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1384.  " نقشه‌برداري از اراضي شيبدار استان گلستان (توپوگرافي و كاداستر غيرشهري در
مقياس 2000: 1) جهت طراحي سيستمهاي آبياري و جاده‌اي بين مزارع در شهرستان كردكوي" مدير پروژه. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان، دفتر تغيير كاربري اراضي شيبدار. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1384.  " ارزيابي مطالعه هيدرولوژي و سيل‌خيزي حوزه آبخيز ملچ آرام شهرستان راميان" كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1383 " مطالعه هيدرولوژي و سيل‌خيزي حوزه آبخيز قوش‌چشمه شهرستان كلاله" .  كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1383. " مطالعه هيدرولوژي و سيل‌خيزي حوزه آبخيز فارسيان قانچي شهرستان آزادشهر" كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1383 " مطالعه هيدرولوژي و سيل‌خيزي حوزه محمد زمان خان شهرستان مينودشت".  كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1382.  "طرح تغيير كاربري اراضي شيبدار به باغات مثمر در محدوده شهرستان كردكوي" مدير پروژه. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان، دفتر تغيير كاربري اراضي شيبدار. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1382. " مطالعه فرسايش و رسوب حوزه آبخيز كاركنده شهرستان بندر گز" كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1381.  "طرح مطالعات اجرايي آبخيزداري حوزه خلين‌دره شهرستان علي‌آباد كتول" مدير پروژه . كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1381.  " مطالعه هوا و اقليم شناسي حوزه آبخيز خلين‌دره شهرستان علي آباد كتول" كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. كارشناس مشاور " مطالعه هيدرولوژي و سيل‌خيزي حوزه آبخيز خلين‌دره شهرستان علي آباد كتول " كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. سال 1381. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1381.  " مطالعه فرسايش و رسوب حوزه آبخيز خلين‌دره شهرستان علي آباد كتول " كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

- جندقي، ن.1381. " طرح احداث كانال آبياري در روستاي توسكاپل شهرستان كردكوي" .  مدير پروژه و ناظر كارگاهي. كارفرما اداره كل آب استان گلستان. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1381.  " طرح احداث كانال آبياري در روستاي سنگريزه شهرستان كردكوي". مدير پروژه و ناظر كارگاهي. كارفرما اداره كل آب استان گلستان. تصويب نهايي.

- جندقي، ن. 1379.  "مطالعه هوا و اقليم شناسي حوزه آبخيز رودبار- قشلاق شهرستان آزادشهر" كارشناس مشاور. كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. مديريت آبخيزداري. تصويب نهايي.

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی نیمسال دوم 97-96  نادر جندقی

17-15

15-13

13-12

12-10

10-8

 

----

هیدرولوژی عمومی

نماز- نهار

----

----

شنبه

----

جلسات دانشگاه

نماز- نهار

هیدرولوژی آبهای سطحی

نقشه برداری 1

یکشنبه

----

جلسه گروه

نماز-نهار

جلسه دانشکده (نقشه برداری)

مساحی و نقشه برداری

دوشنبه

----

هوا و اقلیم شناسی

نماز-نهار

مدیریت جامع حوزه­ آبخیز

کنترل سیلاب

سه شنبه

طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی

نماز- نهار

طرح تحقیقاتی

طرح تحقیقاتی

چهارشنبه

دروس تدریس شده

مدیریت و كنترل سيلاب (ارشد آبخیزداری)، برف و بهمن (ارشد آبخیزداری)، مديريت جامع حوزه­هاي آبخيز (ارشد آبخیزداری)، مهندسی منابع آب تکمیلی (ارشد زهکشی) هيدرولوژي عمومي (کارشناسی)، هيدرولوژي كاربردي (کارشناسی)، هيدرولوژي مهندسي (کارشناسی)، نرم­افزارهاي مديريت منابع آب (کارشناسی)، هيدرولوژي مقدماتي (کاردانی)، هواشناسی (کارشناسی)، اقلیم­شناسی (کارشناسی)، فيزيك و هواشناسي (کاردانی)، آبخيزداري (کارشناسی)، اصول آبخيزداري در مناطق خشك و نيمه‌خشك (کاردانی)، ژئومورفولوژي كاربردي (کارشناسی)، مساحي و نقشه‌برداري (کارشناسی)، پروژه (کارشناسی)، جلسه­بحث (کارشناسی)، كارورزي (کارشناسی).