×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر محسن محمدی خیاره

مرتبه علمی: دانشیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :علوم اداری و اقتصادی

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

اقتصاد پولی

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد سنجی

اقتصاد محیط زیست

مقالات ژورنال

 • - محمدی خیاره, محسن, & ادبی فیروزجایی, باقر. (1402). بررسی اثر آستانه‌ای کارآفرینی بر رشد اقتصادی: رویکرد پانل آستانه‌ای پویا.  مدلسازی اقتصادسنجی, 8(3), 91-128. doi: 10.22075/jem.2023.30355.1829
 • - قلیچ لی, فاطمه, محمدی خیاره, محسن, & خیراندیش, مسعود. (1402). پیچیدگی اقتصادی و کارآفرینی: شواهدی از کشورهای منطقه MENA. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, (), -. doi: 10.22059/jed.2023.352982.654113
 • - محمدی خیاره, محسن, & زیوری, امینه. (1402). ارتباط بین توسعه مالی و کارآفرینی با تاکید بر کیفیت نهادی در کشورهای MENA. توسعه و سرمایه, (), -. doi: 10.22103/jdc.2023.20983.1354
 • - Khyareh, M. M. (2023). Entrepreneurship, Financial Development and Economic Growth. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 26(3), 469-490.
 • - Khyareh, M. M. (2023). Entrepreneurship and Economic Growth: The Moderating Role of Governance Quality. FIIB Business Review, 23197145231154767.
 • - Khyareh, M. M., & Zivari, A. (2023). Entrepreneurship Development. Is Financial Literacy Matter? A Literature Review. Janus. Net e-journal of International Relations, 14, 245-264.
 • - Khyareh, M. M., & Rostami, N. (2022). MACROECONOMIC DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS: EVIDENCES FROM FACTOR EFFICIENCY AND INNOVATION-DRIVEN COUNTRIES. Acta Economica, 20(37), 93-122.
 • - Khyareh, M. M., & Zamani, M. (2022). Economic Freedom, Entrepreneurship And Economic Growth: Evidence From Panel Data. Journal of Developmental Entrepreneurship, 27(04), 2250027.
 • - Khyareh, M. M., & Rostami, N. (2022). Macroeconomic conditions, innovation and competitiveness. Journal of the Knowledge Economy, 13(2), 1321-1340.
 • - Kheirandish, M., & Khyareh, M. M. (2022). The relationship between cash dividend and earnings growth of listed companies in Tehran stock exchange. Janus. Net e-journal of International Relations, 13, 204-218.
 • - بدراق نژاد, علی, محمدی خیاره, محسن, & ادبی فیروزجایی, باقر. (1401). بررسی رابطه بین کارآفرینی، رشد اقتصادی و اشتغال؛ رویکرد خودرگرسیون برداری پانل. مدلسازی اقتصادسنجی, 7(1), 123-153. doi: 10.22075/jem.2022.25702.1680
 • - زمانی, مرجان, محمدی خیاره, محسن, & مظهری, رضا. (1400). اثر متقابل آزادی اقتصادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب. اقتصاد و توسعه منطقه ای, 28(1بهار و تابستان 21), 139-174. doi: 10.22067/erd.2021.18827.0.
 • - Khyareh, M. M., & Amini, H. (2021). Governance quality, entrepreneurship and economic growth. Journal of Competitiveness, 13(2), 41.
 • - امانی فرد, روزبه, محمدی خیاره, محسن, & مظهری, رضا. (1400). نقش شاخص‌های توانمندسازی تجاری بر صادرات ایران: رویکرد مدل جاذبه. پژوهشنامه اقتصادی, 21(80), 170-218. doi: 10.22054/joer.2021.62924.993
 • - نژاد طاهری, آُسیه, کارشناسان, علی, & محمدی خیاره, محسن. (1399). ارزیابی و تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب‌وکار استان‌ها با رویکرد نوین PFB. اقتصاد و توسعه منطقه ای, 27(20), 101-127. doi: 10.22067/erd.2021.18839.0
 • -  محمدی خیاره, محسن, & زیوری, امینه. (1399). تاثیرکیفیت نهادی و محیط اقتصادی بر نرخ کارآفرینی: شواهدی از داده های پانل. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 13(4), 621-640. doi: 10.22059/jed.2020.286212.653342
 • - علیزاده, مژگان, کارشناسان, علی, خیر اندیش, مسعود, & محمدی خیاره, محسن. (1399). تاثیرمحیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه. سیاست‌های راهبردی و کلان, 8(32), 716-742. doi: 10.30507/jmsp.2021.105738
 • - محمدی خیاره, محسن, & رستمی, نسرین. (1399). تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر کارآفرینی: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته. پژوهشنامه اقتصاد کلان Macroeconomics Research Letter, 15(30), 34-61. doi: 10.22080/iejm.2021.17792.1728
 • - Khyareh, M. M. (2021). Exchange rate pass-through to price indices in Iran. JANUS. NET e-journal of International Relations, 12, 141-157. 
 • - Mohammadi Khyareh, M. (2020). Monetary policy and inflation dynamics in Iran: New evidences. Journal of Development and Capital, 5(1), 111-130.
 • - زیوری, امینه, محمدی خیاره, محسن, & مظهری, رضا. (1399). مروری نظام مند بر عوامل مؤثر در دسترسی به تأمین مالی فعالیت های کارآفرینی. سیاست نامه علم و فناوری, 10(3), 55-75.
 • - یزدانی رقیه، خیراندیش مسعود، محمدی خیاره محسن، امینی هادی. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی روستایی با تأکید بر کارآفرینی کشاورزی(مورد مطالعه: استان خراسان شمالی) راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ۱۳۹۹; ۷ (۱۳) :۷۷-۶۳ 
 • - مهدوی روشن, رویا, مظهری, رضا, محمدی خیاره, محسن, & شیرازی, اسماعیل. (1399). شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات و معوقات بانکی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی رودسر استان گیلان)*. اقتصاد و توسعه منطقه ای, 27(19), 133-164. doi: 10.22067/erd.2021.18788.0
 • - محمدی خیاره, محسن, & رستمی, نسرین. (1399). تاثیر رقابت‌پذیری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای عضو WEF). پژوهشنامه اقتصادی, 20(76), 153-185. doi: 10.22054/joer.2020.11903
 • - محمدی خیاره, محسن, & عرفان نیا, امین. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های باقران، القورات و شاخن شهرستان بیرجند. روستا و توسعه, 22(4), 91-122. doi: 10.30490/rvt.2020.273240.1032
 • - زیوری, امینه, محمدی خیاره, محسن, & مظهری, رضا. (1398). تاثیر دسترسی به منابع مالی بر فعالیت‌های‌ کارآفرینانه: مقایسه کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 12(4), 561-580. doi: 10.22059/jed.2020.291836.653174
 • - زیوری, امینه, محمدی خیاره, محسن, & مظهری, رضا. (1399). مروری سیستماتیک بر عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی . فصلنامه رشد فناوری؛ 62 (16)، 32-43
 • - Khyareh, M. M. (2020). Entrepreneurship and economic growth: The mediation role of access to finance. JANUS. NET e-journal of International Relations, 11, 98-111.
 • - محمدی خیاره, محسن, & زیوری, امینه. (1398). تاثیر کارآفرینی بر رقابت‌پذیری اقتصادی در کشورهای عضو مجمع جهانی اقتصاد: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM). اقتصاد و تجارت نوین, 14(شماره 4 (شماره پیاپی: 45)), 107-145.
 • - عرفان نیا امین، خیراندیش مسعود، کارشناسان علی، محمدی خیاره محسن. شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه ی کارآفرینی در صنعت گاوداری شیری استان خراسان جنوبی راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ۱۳۹۸; ۶ (۱۱) :۲۵-۱۱
 • - محمدی خیاره, محسن, & رستمی, نسرین. (1398). بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار در استان گلستان (با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)). اقتصاد و توسعه منطقه ای, 26(17), 127-150. doi: 10.22067/erd.v26i17.74581
 • - شیراوند, فاطمه, مظهری, رضا, محمدی خیاره, محسن, & توماج, عبدالسعید. (1398). بررسی تأثیر عوامل نهادی رسمی و غیررسمی (با تاکید بر ترس از شکست، حاکمیت قانون، کنترل فساد، درک قابلیت کارآفرینانه) بر کارآفرینی و نتیجه آن بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منا (2015-2008). مجله تحقیقات اقتصادی, 54(1), 209-232. doi: 10.22059/jte.2019.248681.1007804
 • - Mohammadi Khyareh, M. (2019). A cointegration analysis of tax evasion, corruption and entrepreneurship in OECD countries. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 3627-3646.
 • - محمدی خیاره, محسن, & رستمی, نسرین. (1397). بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی، فصلنامه رشد فناوری، 57(15)، 23-14.
 • - یزدانی, رقیه, خیراندیش, مسعود, محمدی خیاره, محسن, & امینی, هادی. (1397). تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی). راهبردهای توسعه روستایی, 5(4), 441-453. doi: 10.22048/rdsj.2019.128807.1729
 • - Rostami, N., Khyareh, M. M., & Mazhari, R. (2019). Competitiveness, entrepreneurship, and economic performance: Evidence from factor-, efficiency-, and innovation-driven countries. Economic Annals, 64(221), 33-64.
 • - Khyareh, M. M., Khairandish, M., & Torabi, H. (2019). Macroeconomic effects of entrepreneurship: Evidences from factor, efficiency, and innovation driven countries. International Journal of Entrepreneurship, 23(1), 1-21.
 • -Khyareh, M. M., & Rostami, N. (2018). Competitiveness and Entrepreneurship, and their Effects on Economic Growth. International Journal of Management, Accounting & Economics, 5(10).
 • - محمدی خیاره, محسن, & کارشناسان, علی. (1396). رابطه غیرخطی بین رشد اقتصادی، قیمت انرژی و انرژی‌های تجدید‌پذیر: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای. نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو, 4(2), 82-90. 12(49).
 • - محمدی خیاره, محسن, & مظهری, رضا. (1396). بررسی تاثیر متقابل رشد اقتصادی و توسعه بخش کشاورزی در ایران.  فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی259-282., 9(36).
 • - Khyareh, M. M. (2018). Determinants of female entrepreneurship in Iran: An institutional approach. Economic Annals, 63(216), 111-129.
 • - KHYAREH, M. M. (2017). Globalization, income inequality and income distribution: new evidences from developed countries. Journal of Economic Policy Researches, 5(1), 87-106.
 • - مظهری رضا، محمدی خیاره محسن، خیراندیش مسعود، جهانبخش رستمی معصومه. اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان کوهستان شهر رستمکلا) راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی ۱۳۹۶; ۴ (۷) .۳۸-۳۰
 • - Mohammadi Khyareh, M. (2017). Institutions and entrepreneurship: the mediating role of corruption. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13(3), 262-282.
 • - Khyareh, M. M. (2017). Asymmetric Effects of Exchange Rate Changes in Iran. Journal of Money and Economy, 12(3), 317-344.
 • -Khyareh, M. M. (2016). Estimating the Demand for Electricity in Agriculture Sector of Iran.
 • - Khyareh, M. M., & Mazhari, R. (2016). The effect of different age groups on entrepreneurship: evidences for Iran. IUP Journal of Entrepreneurship Development, 13(3), 56.
 • - Omran, V. T., Ehsani, M. A., & Khyareh, M. M. (2015). Optimal Monetary Policy Rules in Iran: A Welfare Analysis. IUP Journal of Applied Economics, 14(3).
 • - Khyareh, M. M., & Oskou, V. (2015). The effect of stock market on economic growth: The Case of Iran. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 4(4), 52-62.
 • قهرمان عبدلی- محسن محمدی خیاره، 1390، " عوامل مؤثر بر مصرف بنزین در شهر تهران، پژوهشنامه حمل و نقل، تهران- ایران، علمی- پژوهشی
 • احمد جعفری صمیمی- محسن محمدی خیاره، 1391، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی: شواهد جدید در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، تهران، ایران- علمی- پژوهشی
 • احمد جعفری صمیمی- محسن محمدی خیاره، 1393، " تحلیلی بر 5 دهه تحولات اقتصاد پولی: 1960-2010، فصلنامه پول و اقتصاد- علمی-پژوهشی
 • Khyareh, M. M., Omran, V. T., & Ehsani, M. A. (2015), Evaluating the welfare aspects of the simple monetary ruls for Iran, Economic Annals, 60(206), 141-166.
 • Omran, V. T., Ehsani, M. A., & Khyareh, M. M. (2015), Optimal Monetary Policy Rules in Iran: A Welfare Analysis, IUP Journal of Applied Economics, 14(3), 7
 • Samimi, A. J., & Khyareh, M. M., (2012), Agriculture and economic growth: the case of Iran, International Journal of Economics and Management Engineering
 • Khyareh, M. M., The Validity of Environmental Kuznets Curve in Iran, International Journal of Economics and Management Engineering
 • Khyareh, M. M., & Oskou, V. (2015), the Effect of Stock Market on Economic Growth: The Case of Iran, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 4(4), pp. 52-62.
 •  

 

مقالات کنفرانس

 • Mohsen Mohammadi Khyareh, Amin Erphan Nia (2020), Factors Affecting Customers’ buying Decisions of Halal Foods: A Study on South Khorasan Province, Iran, 2nd Virtual International Conference. Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation, Serbia

  -Khyareh, M. M., & Rostami, N. Macroeconomic Indicators and Competitiveness: A Comparative Analysis of Country Groups. PaKSoM 2020, 353.

  - محسن محمدی خیاره مرجان زمانی(1399)، آزادی اقتصادی، نابرابری درآمد و رضایت از زندگی در ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای، آزاد شهر، ایران

 • امین عرفان نیا، مسعود خیراندیش، محسن محمدی خیاره (1398)، چهارمين کنفرانس ملي در مديريت، حسابداري و اقتصاد با تأکيد بر بازاريابي منطقه اي و جهاني، تهران ، ایران               
 • رقیه یزدانی، محسن محمدی خیاره (1398)،نهادها، کارآفريني و رشد اقتصادي، چهارمين کنفرانس ملي در مديريت، حسابداري و اقتصاد با تأکيد بر بازاريابي منطقه اي و جهاني، تهران ، ایران
 • امین عرفان نیا، مسعود خیاندیش، محسن محمدی خیاره (1398)، The Study of marketing situation and value chain of agricultural products in South Khorasan province، چهارمين کنفرانس ملي در مديريت، حسابداري و اقتصاد با تأکيد بر بازاريابي منطقه اي و جهاني، تهران، ایران
 • محسن محمدی خیاره  (1395)، توسعه کشاورزی دانش بنیان در راستای اقتصاد مقاومتی، دومین همايش ملي اقتصاد كلان ايران، گنبدکاووس، ایران
 • روزبه امانی فرد، محسن محمدی خیاره، رضا مظهری(1398)،نقش شاخص توانمندی تجارت کشورهای مقصد صادرات بر جریان تجارت و عملکرد صادرات ایران، سومین همایش ملی چالشهای اقتصاد کلان ایران، گنبدکاووس، ایران
 • مرجان زمانی، محسن محمدی خیاره، رضا مظهری(1398)، بررسی تآثیر آزادی اقتصادی بر کارافرینی رسمی و غیررسمی، سومین همایش ملی چالشهای اقتصاد کلان ایران، گنبدکاووس، ایران
 • -روزبه امانی فرد، محسن محمدی خیاره، رضا مظهری (1398)، مروری بر روش های نوین تامین مالی کارآفرینی در مراحل آغازین کسب و کارهای نوپا، سومین همایش ملی چالشهای اقتصاد کلان ایران، گنبدکاووس، ایران

  - فرزانه شریعتی، مسعودخیراندیش، محسن محمدی خیاره(1397)،عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قزوین، ایران
 • محسن محمدی خیاره، 1390، بررسی اثر خروج خودروهای فرسوده بر کاهش آلودگی هوای تهران، اولین همایش ملی " اقتصاد ایران"، مازندران، ایران.
 • محسن محمدی خیاره، 1391، " انتشار دی اکسید کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران"، سومین همایش ملی " اقتصاد ایران"، مازندران، ایران
 • محسن محمدی خیاره، 1391، تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت بنزین در بخش حمل و نقل: مطالعه موردی تهران، سومین همایش ملی " اقتصاد ایران"، مازندران، ایران
 • سعید کریمی پتانلار، محسن محمدی خیاره، علی اکبر باجلان، 1391، بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده در تثبیت درآمدهای مالیاتی، سومین همایش ملی " اقتصاد ایران" مازندران، ایران.
 • احمد جعفری صمیمی، محسن محمدی خیاره، 1391، " جهاد اقتصادی و لزوم توسعه بخش کشاورزی"، همایش ملی جهاد اقتصادی، اصفهان، ایران
 • محسن محمدی خیاره، علی اکبر باجلان، 1390، " بررسی صحت قانون اوکان در اقتصاد ایران"، همایش ملی جهاد اقتصادی، مازندران، ایران.
 • رویا مهدی روشن، رضا مظهری، محسن محمدی خیاره عوامل مؤثر در بازپرداخت وامهای کشاورزی بانک کشاورزی، شعبه رودسر در استان گیلان، اولین همایش چالش های اقتصادی منطقه شمال ایران، گنبدکاووس، ایران
 •  

پایان نامه و رساله

 • - عوامل موثر در بازپرداخت وام های کشاورزی بانک کشاورزی شهر رودسر (استان گیلان)، رویامهدوی روشن، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - اولویت­بندی روشهای تامین مالی در تعاونی­های استان گلستان، لیلا خلاف براویه، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان بهشهر، معصومه جهانبخش رستمی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - تاثیر عوامل نهادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منا (2015-2008)، فاطمه شیراوند، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - بررسی اثر محیط کسب وکار بر توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی(منتخب کشورهای در حال توسعه)، مژگان علیزاده، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - تحلیل آثار سیاست های پولی و مالی بر کارآفرینی، ابراهیم محمودی ، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - موانع تامین مالی تعاونی­های شهرستان ایرانشهر، عبیداله اربابی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - عوامل مؤثر بر توسعه روستایی مبتنی بر نگرش کارآفرینی کشاورزی(مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)، رقیه یزدانی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت های کارآفرینانه و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب دیده بان جهانی کارآفرینی، حسین ترابی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی در صنعت گاوداری شیری استان خراسان جنوبی، امین عرفان نیا، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - بررسی تاثیر رقابت پذیری بر سطح فعالیت های کارآفرینانه، نسرین رستمی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - مطالعه عملکرد شاخص محیط کسب و کار در استان های ایران باروش PFB، آسیه نژادطاهری، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان در ایران، فرزانه شریعتی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • بررسی نقش دسترسی به تامین مالی بر کارآفرینی: بر اساس شواهدی از داده های GEM، امینه زیوری
 • ، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 • بررسی ارتباط بین کارآفرینی و پایداری محیط زیست: شواهدی از کشورهای منا ( 2017-2008)، مریم نودهی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • بررسی تاثیر عوامل سرمایه انسانی و زمینه­ای بر کارآفرینی زنان منتخبی از کشورهای درحال توسعه، مریم ابراهیمی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد، انگیزه، موفقیت، موانع، طاهره خوش اقبال، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - تاثیر آزادی اقتصادی بر کارآفرینی رسمی و غیررسمی در کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، مرجان زمانی، محسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد
 •  
 • - بررسی نقش شاخص توانمندی کشورهای مقصد صادرات بر میزان صادرات ایران (کاربرد الگوی جاذبه)، روزبه امانیمحسن محمدی خیاره، کارشناسی ارشد