×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر مراد اسماعیلی

مرتبه علمی: استادیار

مقطع تحصیلی : دکترا

دانشکده :علوم انسانی و تربیت بدنی

گروه :زبان و ادبیات فارسی

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: مراد اسماعیلی

ایمیل: mesmaeeli@gonbad.a.ir

مرتبه علمی: استادیار پایه3

تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1381- 1385

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 1385- 1388

دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران 1389- 1393

 

زمینه های تحقیقاتی

سبک شناسی

ادبیات معاصر

مقالات ژورنال

1- «سبک هندی و مدعیان پیشوایی آن»، فصلنامه­ی پژوهشهای ادبی، سال5، شماره­ی 20، تابستان 87.

2- «نگاهی به تغییر ساختار و کارکرد برخی اساطیر در اشعارم.سرشک»، نشریه گوهر گویا، سال دوم، شماره­ی دوم (پیاپی6)، تابستان 87.

3- «تبارشناسی شهرت خیام در غرب»، مجله­ کاوش نامه، سال یازدهم، شماره­ی 20، 1389.

4- «تحلیل اسطوره­ها در اشعار سیاوش کسرایی»، مجله­ی ادب پژوهی، سال سوم، شماره­ی نهم، 1388.

5- « بررسی نقش وزیران ایرانی در احیاء و گسترش هویت ملی»، فصلنامه­ی مطالعات ملی، سال سیزدهم، 1391.  

6- «قصه­ ی شهر سنگستان: اسطوره­ی شکست»، مجله دانشگاه تربیت مدرس تهران، سال18، تابستان 1389.

7- «هنجارگریزی در اشعار هوشنگ ایرانی»، نشریه شعرپژوهی، زمستان1391.

8- «بررسی تمایز و قیاس ناپذیری سبک هندی با سبک های قبل از آن از چشم انداز نظریه تامس کوهن»، نشریه شعرپژوهی، پاییز1393.

9- «بررسی دلایل افزونی بسامد پارادوکس در سیک هندی»، فصلنامه مطالعات شبه قاره، سال هشتم، شماره بیست و هفتم، تابستان 1395.

10- «بررسی چگونگی و چرایی نگاه متفاوت شاعران سبک اصفهانی به عناصر اسطوره ای» فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال چهل و پنجم، زمستان 1395.

11- «وجوه تشابه برخی مولفه های فرهنگی قابوس نامه با متون اوستایی و پهلوی»، متن شناسی ادب فارسی، شماره3ف پاییز 1395.

 

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

بوستان سعدی 

گلستان سعدی

تاریخ بهقی

کلیله و دمنه

تاریخ ادبیات1

تاریخ ادبیات2

تاریخ ادبیات3

تاریخ ادبیات 4

سبک شناسی نثر

نقد ادبی

مبانی عرفان و تصوف

کشف المحجوب و رساله قشیریه

صائب تبریزی

 

دانلودها