×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

دکتر امین محمدی

مرتبه علمی: ---

مقطع تحصیلی : ---

دانشکده :---

گروه :

بیوگرافی

زمینه های تحقیقاتی

- مدیریت مخاطرات طبیعی،

- برنامه ریزی روستایی،

- بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخیز

مقالات ژورنال

طرح های پژوهشی

طرحهاي تحقيقاتي:

- مجري طرح پژوهشي بررسي کارايي مدل حائري- سميعي در پهنه خطر زمين لغزش استان گلستان.

- مجري طرح پژوهشي بررسي و شناخت جريانهاي غالب در رودخانه گرگانرود.

- مجري طرح پژوهشي بررسي و شناخت تغييرات مورفولوژيكي رودخانه گرگانرود.

- مجري طرح پژوهشي بررسي نقش سد گلستان بر ميزان تغييرات مورفولوژيکي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان.

- مجري طرح تبيين اسکان مجدد بر زيست پذيري جوامع روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيلزده شهرستان کلاله).

- مجري طرح پژوهشي بررسي نگرش دانشجويان رشته­هاي کشاورزي و منابع طبيعي نسبت به رشته تحصيلي و آينده شغلي.

- مجری طرح بررسی علل رکود صنعت فرش دستباف در نواحی روستایی استان گلستان.

- همكارطرح پژوهشي بررسي نحوه توزيع دانه بندي رسوبات معلق گرگانرود در ايستگاههاي منتخب.

- همكارطرح پژوهشي بررسي و کارايي روشهاي مختلف برآورد رسوب معلق در ايستگاه­هاي هيدرومتري (موردي استان گلستان).

- همكار طرح پژوهشي برآورد بار ورودي به مخزن سد وشمگير.

- همكار در طرح پژوهشي بررسي تاثير دوره هاي تر سالي و خشكسالي بر عملكرد محصولات كشاورزي استان گلستان.

- همكار در طرح پژوهشي بررسي كيفيت آب در حوضه آبخيز قره سو استان گلستان.

- همكار در طرح پژوهشي تعيين مناسب ترين روش برآورد بار معلق رسوب در ايستگاه هيدرومتري قره سو رودخانه گرگانرود.

- همكار در طرح پژوهشي تعيين مناسب ترين تابع توزيع احتمالاتي انتقال رسوب در دو ايستگاه هيدرومتري.

-

پایان نامه و رساله

-استاد راهنما:

-  ارزيابي و پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از فرآيند تحليل شبكه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قورچای رامیان). دانشجو: سمیرا زمانی پور،

- بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستائیان در طرح های منابع طبیعی. دانشجو: محمد رضا رحمانی خرفکلی.

-

- استاد مشاور:

 اولویت بندی زیر حوزه‌های آبخیز به منظور کاهش سیل و فرسایش با استفاده از روش­های چندمعیاره TOPSIS وANP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قورچای). دانشجو: مرضیه نیکجوی،

- پایش و ارزیابی پایداری حوزه آبخیز زیارت. دانشجو: صدیقه شکفتی، استاد راهنما: علی حشمت پور، استادان مشاور: امین محمدی استادکلایه، امید اسدی نلیوان.

تالیفات

مقالات در مجلات معتبر علمي:

- مساعدي، ابوالفضل، امين محمدي استادكلايه، علي نجفي­نژاد و فرهاد يغمايي. 1385. بهينه سازي رابطه دبي آب و دبي رسوب معلق در ايستگاههاي هيدرومتري رودخانه گرگانرود. مجله منابع طبيعي ايران. جلد پنجاه و نه، شماره دوم. 331-342.

- محمدي استادکلايه، امين، محسن حسينعلي­زاده و ابوالفضل مساعدي. 1384. تاثير پذيري توزيعهاي آماري داده هاي حدي از مقادير واقعي پرت. پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خزر، سال سوم، شماره چهارم، 24-34.

- محمدي استادکلايه، امين، ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1386. بررسي اثرات سيل مرداد 1380 شرق گلستان بر مورفولوژي رودخانه مادرسو. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. سال چهاردهم، ويژه نامه منابع طبيعي. 9 الي 17.

- محمدي استادکلايه، امين، ابوالفضل مساعدي و علي حشمت پور. 1386. تعيين مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي رودخانه گرگانرود. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. سال چهاردهم، شماره چهارم. 232-239.

- مساعدي، ابوالفضل، مجتبي خليلي زاده و امين محمدي استادكلايه. 1387. پايش خشكسالي هواشناسي در سطح استان گلستان. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان. جلد پانزدهم، شماره دوم، خرداد و تير.

- پهلوان­زاده، حميده، محمد رضا رضواني و امين محمدي استادکلايه.1391. ارزيابي کيفيت زندگي در روستاهاي ادغام­شده پس از سوانح طبيعي( مورد: مجموعه ادغامي پيش­کمر- استان گلستان). مجله مسکن و محيط روستا، شماره 137، صفحات 97 تا 112.

- محمدي استادکلايه، امين؛ سيد حسن مطيعي لنگرودي؛ محمد رضا رضواني و مجتبي قديري معصوم. 1391. ارزيابي اثرات الگوهاي راهبرد اسکان مجدد پس از بلاياي طبيعي بر كيفيت زندگي روستايي )مورد: روستاهاي جابه­جا شده شرق استان گلستان(. مجله جغرافيا و مخاطرات محيطي، شماره چهارم، صفحات 37 تا 51.

- محمدي استادکلايه، امين؛ سيد حسن مطيعي لنگرودي؛ محمد رضا رضواني و مجتبي قديري معصوم. تبيين اثرات الگوهاي اسکان مجدد بر توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: روستاهاي سيل­زده شرق استان گلستان). پذيرفته شده جهت چاپ در شماره 20 فصلنامه پژوهش­هاي روستايي دانشگاه تهران.

 

مقالات در كنفرانس­ها و سمينارهاي ملي و بين المللي:

- ابوالفضل مساعدي، امين محمدي استادكلايه. 1381. بهينه سازي رابطه انتقال رسوب و بررسي عوامل موثر بر مقادير ضرايب آن در دو ايستگاه هيدرومتري متوالي. ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- نادر جندقي، امين محمدي استادكلايه.1381. بررسي خصوصيات رسوب­شناسي جريان­هاي سيلابي در حوزه آبخيز زيارت گرگان. ششمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- ابوالفضل مساعدي ، امين محمدي استادكلايه. 1381. بررسي وضعيت رسوب انتقالي و نحوه تغييرات زماني آن در حوزه آبخيز گرگانرود.اولين كنفرانس دانشجويي منابع آب و خاك. اروميه.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و علي حشمت پور. 1383. بررسي كارايي مدل حائري و سميعي در پهنه بندي خطر زمين­لغزش (مطالعه موردي حوضه آبخيز شيرين آباد استان گلستان). اولين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1384. برآورد ميزان فرسايش و رسوب با استفاده از مدل پسياك اصلاح شده در محيط GIS (مطالعه موردي حوضه آبخيز قويجق استان گلستان). نخستين گردهمايي علوم زمين منطقه البرزو حاشيه درياي خزر. لاهيجان.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و ابوالفضل طهماسبي. 1384. بررسي خصوصيات سيل هاي رودخانه گرگانرود در ايستگاه گنبد. دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- امين محمدي استادكلايه, ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1384. پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از GIS. دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- ابوالفضل مساعدي، محبوبه شهابي و امين محمدي استادکلايه. 1384. بررسي تغييرات روابط دبي آب و دبي رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري مراوه (اترک). دومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- ابوالفضل مساعدي، امين محمدي استادكلايه و محسن حسنعليزاده. 1385. انتخاب مناسب ترين روش برآورد رسوب معلق در ايستگاه هيدرومتري قزاقلي. هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- امين محمدي استادكلايه، سيامک فيروز، ابوالفضل مساعدي، عليرضا بهرامي و محسن بمان زاده. 1385. بررسي و شناخت تغييرات مورفولوژيکي رودخانه گرگانرود. هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- امين محمدي استادکلايه، ابوالفضل مساعدي، سينا علاقمند، ابوالفضل طهماسبي و محمد عباسي. 1386. بررسي اثرات سيلابهاي ويرانگر شرق استان گلستان بر ميزان دبي موثر حمل رسوبات رودخانه مادرسو. سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. كرمان.

- ابوالفضل طهماسبي، مجتبي قره محمودلو و امين محمدي استادکلايه. 1386. معرفي مناسب ترين شاخص پيش بيني وقوع خشکسالي در استان مازندران. همايش ملي مديريت منابع آب. قائم­شهر.

- ابوالفضل مساعدي، امين محمدي استادکلايه، هادي تهبندي و مهدي زارعي. 1386. بررسي و شناخت دبي موثر حمل رسوبات در ايستگاه­هاي شاخص رودخانه گرگانرود. چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري و مديريت حوضه آبخيز. كرج.

- امين محمدي استادکلايه، ابوالفضل طهماسبي، مجتبي قره محمودلو و سعيد جعفري. 1387. بررسي تغييرات مورفولوژيكي رودخانه گرگانرود در مجاورت شهر گنبد. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- امين محمدي استادکلايه، ابوالفضل مساعدي و سينا علاقمند. 1387. بررسي وضعيت انتقال رسوب معلق و تغييرات زماني آن در رودخانه گرگانرود. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- ابوالفضل طهماسبي، مجتبي قره محمودلو، امين محمدي استادکلايه و بختيار خدري تاژان. 1387. تحليل و پيش بيني خشكسالي در استان آذربايجان شرقي. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- مجتبي قره محمودلو، ابوالفضل طهماسبي و امين محمدي استادکلايه. 1387. شناسايي فرآيندهاي موثر در منشاء نمك هاي محلول رودخانه مرزي اترك با استفاده از روش­هاي آماري چند متغيره. مجموعه مقالات سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران. تبريز.

- امين محمدي استادكلايه، حسينعلي فرجي سبکبار، حميده پهلوان زاده و سعيد جعفري. 1388. بررسي نقش سد گلستان بر ميزان تغييرات مرفولوژيکي ناشي از سيل ويرانگر شرق استان گلستان. هشتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. اهواز.

- پهلوان­زاده، حميده و امين محمدي استادکلايه. 1390. بررسي فرصتها و چالشهاي پرورش اسب در توسعه گردشگري استان گلستان. اولين همايش ملي صنعت اسب و اسبداري در ايران.

- محمدي استادکلايه، امين و حميده پهلوان زاده. 1392. بررسي اثرات الگوي جابه­جايي محدود بر كيفيت زندگي روستايي )مورد: روستاهاي جابه­جا شده شرق استان گلستان). مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ايران.

- محمدي استادکلايه، امين و حميده پهلوان زاده. 1392. بررسي دبي موثر حمل رسوبات در ايستگاه­هاي منتخب رودخانه گرگانرود. مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ايران.

- محمدي استادکلايه، امين و حميده پهلوان زاده. 1392. بررسي و شناخت تغييرات ريخت شناختي رودخانه گرگانرود (مورد: بازه­هاي رودخانه در مجاورت شهر گنبد). مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ايران.

- پهلوان زاده، حميده و امين محمدي استادکلايه. 1392. جايگاه پارک­هاي اکولوژيک در گسترش پايدار گردشگري شهري. مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت منابع طبيعي. گنبد. ايران.

- محمدي استادکلايه، امين؛ سيد حسن مطيعي و حميده پهلوان زاده. 1393 بررسي و سنجش پايداري اجتماعي الگوهاي مختلف اسکان مجدد پس از بلايا. همايش علوم جغرافيايي ايران. تهران.

- Mosaedi, A.; Mohammadi Ostadkelayeh.2004. A. Study and Comparison of rainfall fluctuation in the two mountain and alluvial plain regions in north of Iran. EGU, 1 st General Assembly.

- Mohammadi Ostadkelayeh, A.; A. Heshmatpour.; A, Mosaedi. 2004. Study on efficiency of an Iranian method for landslide hazard zonation in Golestan province (Iran). EGU, 1 st General Assembly

- Mohammadi Ostadkelayeh, A.; S. Alaghmand.2006. Applications of Roof Water Method in Optimum Storing and Accumulation of Water.

- Mohammadi ostadkelayeh, A., Mosaedi, A., and Alaghmand, S. 2007. Assessment of water quality trend in some selected hydrometric stations (Atrak River, Iran). EGU, 4 st General Assembly. Vienna, Austria.

- Mohammadi ostadkelayeh, A., Mosaedi, A., Alaghmand, S., and Zlatic-jugovic, J. 2007. Investigation on changes of the Gorgan River morphology in the vicinity of Gonbad City. EGU, 4 st General Assembly. Vienna, Austria.

- Mohammadi ostadkelayeh, A., Mosaedi, A., Alaghmand, S., and Zlatic-jugovic, J. 2007. Assessment and recognition of sediment transport effective discharge (a case study: Tangrah hydrometric station, Iran). EGU, 4 st General Assembly. Vienna, Austria.

- Alaghmand, S., Mohammadi ostadkelayeh, A., Khajeh, H., Ahmadi, R., and Abdullah, R. B. 2007. Recognition the appropriate areas for flood spreading and artificial recharge in wetlands using R.S. and G.I.S. International Seminar on Wetland and Sustainability (ISWS). Johor Baru, Malaysia.

- Alaghmand, S., Mohammadi ostadkelayeh, A., and Mosaedi, A. 2007. Assessment the Efficiency of Different Interpolation Methods for Estimation of Rainfall Stations without Data (A case study in Iran,Golestan province)

- Alaghmand S., Khajeh, H., and Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2007. Recognition the Appropriate Areas for Flood Spreading andArtificial Recharge in Wetlands Using R.S. and G.I.S. ISWS2007. Malaysia.

- Alaghmand, S., Mohammadi Ostadkelayeh, A., Bagheri, Y., and Abustan, I. 2007. Assessment the Efficiency of 6 Interpolation Methods for Estimation of Annual Rainfall Stations Using Geographic Information System (GIS) A case study on 21 rainfalls station in Golestan province, Iran. The 28th Asian Conference on Remote Sensing. Kuala Lumpur, Malaysia

- Alaghmand, S., Abustan, I.,  Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2008. A Literature Review of Applications of Geography Information System (GIS) in River Hydraulic Modeling.   ICCBT2008, Kuala Lumpur, Malaysia.

- Alaghmand, S., Abustan, I.,  Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2008. Application of Geography Information System (GIS) in River Basin Hydrological Modelling (A case study in Kayu Ara River Basin, Melaka). International Seminar on Civil & Infrastructure Engineering. Universiti Teknologi MARA Malaysia.

- Alaghmand, S., Abustan, I.,  Mohammadi Ostadkelayeh, A. 2008. COMPARISON BETWEEN GIS-BASED AND MANUAL METHODS IN RIVER BASIN BOUNDARY DELINEATION (A CASE STUDY IN SUNGAI KAYU ARA RIVER BASIN,KUALA LUMPUR, MALAYSIA. ), International Seminar on Civil Engineering (ICCE 08). Pahang, Malaysia.

- Mohammadi, A., Pahlavan zadeh, H., Mohammadi, M., 2010,Statistical Analysis of Natural Disaster in Iran. Geomed, Kemer, Turkey.

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دوره کارشناسي ارشد:

مسائل اقتصادي و اجتماعي حوزه هاي آبخيز،

روش تحقيق،

ترويج و آموزش کارآفريني کشاورزي،

جامعه شناسي روستايي،

تحليل­هاي آماري در برنامه­ريزي روستايي،

سمينار (تحقيق و تتبع نظري)

دوره کارشناسي:

حفاظت خاک، آبخيزداري،

نقشه برداري،

حفاظت آب و خاک،

قوانين و مديريت منابع طبيعي،

جامعه شناسي روستايي،

مردم شناسي عشايري،

جامعه شناسي شيلاتي،

جامعه شناسي روستايي

دوره كارداني:

اقتصاد منابع طبيعي،

مديريت آب و خاک،

حفاظت آب و خاک،

مساحي و نقشه برداري

دانلودها