×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

مهندس مهدی ملاشاهی

مرتبه علمی: ---

مقطع تحصیلی : ---

دانشکده :---

گروه :

بیوگرافی

کارشناسی ارشد  و دکتری دانشگاه گیلان 

زمینه های تحقیقاتی

آشنایی با نرم افزارهای GIS-  مدلسازی - جدول زندگی مرتبط به گیاهپزشکی- مبارزه بیولوژیک

مقالات ژورنال

تعيين پارامتر هاي جدول زندگي کفشدوزک Hippodamia variegata در شرايط آزمايشگاهي

مقايسه پارامترهاي رشد جمعيت کفشدوزک Coccinella septempunctataو شته جاليز Aphis gossypii در شرايط آزمايشگاهي

پارامتر هاي دموگرافيکي شته جاليز Aphis gossypii در شرايط آزمايشگاهي

مقايسه شاخص توليد در کفشدوزک هاي Hippodamia variegate  و Coccinella septempunctata با تغذيه از شته­ي گندم، شته­ي مومي کلم و شته­ي جاليز در شرايط آزمايشگاهي

Demography of lady beetle Hippodamia varigata with feeding wheat green aphid Schizaphis graminum under laboratory conditions

Resistance of canola cultivars affect life table parameters of Nysius cymoides (Spinola) (Hemiptera: Lygaeidae)

Effect of two host plants, Helianthus annuus L. and Sinapis arvensis L., on life table parameters of Nysius cymoides (Spinola) (Hemiptera: Lygaeidae) under laboratory conditions

جدول زندگی دوجنسی سن(Hemiptera: Lygaeidae)Nysiuscymoides(Spinola)در دوره­های مختلف نوری در شرایط آزمایشگاهی

مقالات کنفرانس

استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت تلفيقي آفات کشاورزي با هدف مصرف بهينه آفتکش‏ها

تجزيه و تحليل کمي جمعيت کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذيه از شته سبز گندم Schizaphis graminum در شرايط آزمايشگاهي

تعيين شاخص توليد در کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذيه از شته سبز گندم، شته مومي کلم و شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي

A comparison of population growth parameters of lady beetles, Hippodamia variegata and Coccinella septempunctata and their prey Aphis gossypii under laboratory conditions.

A comparison of population growth parameters of ladt beetle, Hippodamia variegate and their prey Aphis gossypii under laboratory conditions

A comparative study on product index (PI) of lady beetles Hippodamia variegate and coccinella septempunctata with feeding wheat green aphid, cabbage aphid and melon aphid under laboratory conditions

کاربرد GIS در تهيه نقشه پراکندگي ميزان خسارت سوسک‏هاي پوست‏خوار Scolytus spp و مرگ هلندي نارون Ophiostoma ulmi روي درختان آزاد Zelkova carpinifolia در ذخره گاه جنگلي شمشاد چشمه بلبل

تعيين شاخص توليد در کفشدوزک Coccinella septempunctata با تغذيه از شته سبز گندم، شته مومي کلم و شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي

تعيين شاخص توليد در کفشدوزک Hippodamia variegate با تغذيه از شته سبز گندم، شته مومي کلم و شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي

تعيين شاخص‏هاي رشد جمعيت کفشدوزک Coccinella septempunctata در شرايط آزمايشگاهي

تعيين شاخص توليد در کفشدوزک‏هاي Hippodamia variegate و Coccinella septempunctata در شرايط آزمايشگاهي

تعیین شاخص های رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata در شرایط آزمایشگاهی

تعیین شاخص های رشد جمعیت شته جالیز Ahis gossypii در شرایط آزمایشگاهی

A comparison of population growth indices of melon aphid, Aphis gossypii and its prey Hippodamia variegata ub\nder laboratory condition

Effect of cultivar and salt stress on wheat aphid population changes

طرح های پژوهشی

پایان نامه و رساله

تالیفات

برنامه هفتگی

دروس تدریس شده

دانلودها