×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
دکتر علی دباغ علوم انسانی و تربیت بدنی زبان های خارجه
الهام امینی علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر مجید محمداسمعیلی کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر اکبر فخیره کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر فرشید فرجی ---
دکتر زین العابدین فرامرزی علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات فارسی
دکتر معصومه فراستی کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر فردین جمشیدی مهر علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات (فلسفه)
دکتر محمد فرهنگی کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر فریبا فریور کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
دکتر راضیه فرخ زاد رستمی علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
دکتر محمد فرشاد علوم پایه و فنی مهندسی مهندسی برق
دکتر فاطمه بای علوم انسانی و تربیت بدنی روانشناسی
دکتر ابوالحسن فتح آبادی کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر محمد فزونی علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار