×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
دکتر شعبان قلندرآیشی علوم پایه و فنی مهندسی آمار
دکتر فرزاد قنبری ---
دکتر آشور محمد قره باش کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
دکتر حمیدرضا قزلسفلو علوم انسانی و تربیت بدنی علوم ورزشی
دکتر ابراهیم غلامعلی پور علمداری کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
احمد قلی علوم انسانی و تربیت بدنی زبان های خارجی
دکتر حسنی قلی پور کنعانی ---
دکتر عبداللطیف قلی زاده کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
دکتر حجت قربانی واقعی کشاورزی و منابع طبیعی منابع طبیعی
دکتر حسین گل چینی علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات و حقوق
دکتر محمد قلی زاده کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر کیاوش گلزاریان پور علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
مهندس میثم حبیبی علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر هادی امینی علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
دکتر محمد هرسیج کشاورزی و منابع طبیعی شيلات