×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
دکتر یوسف مصطفی لو کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
دکتر معصومه نعیمی کشاورزی و منابع طبیعی
دکتر علی نخزری مقدم کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
علی نوری علوم انسانی و تربیت بدنی معارف اسلامی
دکتر وحید اسکو علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصاد ( گروه حسابداری)
دکتر اویس محمدی علوم انسانی و تربیت بدنی ادبیات فارسی
دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر رحمان پاتیمار کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر هادی رئیسی کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر رضا راه چمنی کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
دکتر علی راحمی کاریزکی کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
دکتر سیدمهدی رحمتی علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات (علوم قرآن و حدیث)
دکتر مریم رامین نیا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
دکتر عبدالغنی رستگار علوم انسانی آزادشهر مدیریت
مهندس سید علی رضوی ---