×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
دکتر مهدی عصری علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
دکتر مهدی قزلسفلو علوم انسانی و تربیت بدنی روانشناسی
دکتر مهدی کشاورز قرابائی علوم انسانی آزادشهر مدیریت
دکتر مصطفی مهدی پور علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
دکتر مراد اسماعیلی علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات فارسی
دکتر حمید میری علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
دکتر مژگان میرزا علوم انسانی و تربیت بدنی روانشناسی
دکتر محسن محمدی خیاره علوم انسانی و تربیت بدنی علوم اداری و اقتصادی
دکتر امین محمدی ---
دکتر بهروز محمدزاده کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر مجتبی رجبی علوم انسانی و تربیت بدنی آموزش زبان انگلیسی
مهندس مهدی ملاشاهی ---
دکتر سید مرتضی موسوی نوکنده کشاورزی و منابع طبیعی چوب و جنگل
دکتر سید مرتضی موسوی نوکنده ---
دکتر فرید مسلمی پور کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی