×
سامانه جامع دانشگاه
سامانه پست الکترونیک
سامانه کتابخانه
سامانه آموزش مجازی
EN | EN RU

فهرست اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی دانشکده گروه
دکتر کمیل رکنی فنی مینودشت مهندسی عمران- نقشه برداری
فرامرز رستمی چراتی علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
دکتر حامد روحانی کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر حسین صبوری کشاورزی و منابع طبیعی امور زراعی
دکتر سید جواد سجادی کشاورزی و منابع طبیعی تولیدات گیاهی
دکتر صالح یمرلی علوم انسانی و تربیت بدنی الهیات
salehyamrali@gonbad.ac.ir ---
سمیرا تاجیک‌نژاد علوم پایه و فنی مهندسی فیزیک
دکتر هادی ثنائی پور علوم انسانی آزادشهر مدیریت
دکتر علی ستاریان علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
دکتر مهرداد صدقی کشاورزی و منابع طبیعی فناوری چوب و جنگلداری
دکتر سید مرتضی سیدیان کشاورزی و منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
دکتر مهدی شاهینی علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
دکتر احمد شریف علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
دکتر محمد جواد شیخ زاده علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر