وب سایت اساتید دانشگاه گنبد کاووس

وب سایت اساتید دانشگاه

عنوان توضیحات مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
دکتر حسین آدینه عضو هیات علمی دانشگاه استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
حبیب الله آق اتابای عضو هیا ت علمی گروه کامپیوتر مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر
دکتر سهراب بوذرپور عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
علی دباغ عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی مربی کارشناسی ارشد علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر محمد فزونی استادیار گروه ریاضی، آنالیز هارمونیک و تابعی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
دکتر هادی رئیسی عضو هیات علمی استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی شیلات
دکتر صالح یمرلی عضو هیات علمی دانشگاه استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی
دکتر مهدی شاهینی استادیار ریاضیات کاربردی (آنالیز عددی) استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
مهندس شیخ زاده عضو هیات علمی مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر
نعمت الله تقی نژاد عضو هیات علمی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی آمار و ریاضی