وب سایت اعضای هیات علمی

وب سایت اساتید دانشگاه

آدرس عنوان مرتبه علمی مقطع تحصیلی دانشکده گروه تصویر
profs.gonbad.ac.ir/adineh --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/ahmadi دکتر مسعود احمدی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/akbari دکتر رضا اکبری استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی شیمی
profs.gonbad.ac.ir/alijanpour دکتر علیجان پور استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی زیست شناسی
profs.gonbad.ac.ir/alimadadi دکتر منا علی مددی استادیار دکترا علوم انسانی و تربیت بدنی زبان و ادبیات
profs.gonbad.ac.ir/aminian دکتر هدایت الله امینیان --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/amin-mohammadi دکتر امین محمدی استادکلایه استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی مرتع، آبخیزداری
profs.gonbad.ac.ir/anaraki مهندس سعید هاشمیه انارکی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/atabay حبیب الله آق اتابای مربی کارشناسی ارشد علوم پایه و فنی مهندسی کامپیوتر
profs.gonbad.ac.ir/avarseji دکتر زینب اورسجی --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/babakordi دکتر فاطمه باباکردی استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی و آمار
profs.gonbad.ac.ir/bahlekeh دکتر عبدالناصر بهلکه استادیار دکترا علوم پایه و فنی مهندسی ریاضی
profs.gonbad.ac.ir/bahri دکتر فاطمه بحري بيناباج استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی علوم دامی
profs.gonbad.ac.ir/bayatkoohsar دکتر جواد بیات کوهسار --- --- ---
profs.gonbad.ac.ir/behmanesh دکتر بهاره بهمنش استادیار دکترا کشاورزی و منابع طبیعی